WWW.NET.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Интернет ресурсы
 

«Інструкція користувача Монтажник Користувач Инструкция пользователя Монтажник Пользователь Уважаемый Клиент Шановний Клієнт, Поздравляем Вас с приобретением Вітаємо Вас з придбанням високоякісного ...»

NIKE MINI 24 - 28 kW Special

EOLO MINI 24 -28 kW Special

Інструкція користувача

Монтажник

Користувач

______________________________________________________

Инструкция пользователя

Монтажник

Пользователь

Уважаемый Клиент

Шановний Клієнт,

Поздравляем Вас с приобретением

Вітаємо Вас з придбанням високоякісного

высококачественного котла Immergas,

котла Immergas, розробленого для забезпечення

разработанного для обеспечения длительной,

тривалої, комфортної та безпечної експлуатації.

комфортной и безопасной эксплуатации. Как Як клієнт фірми Immergas. Ви можете клиент фирмы Immergas. Вы можете розраховувати на Уповноважений cервісний рассчитывать на Уполномоченный сервисный центр (УСЦ), кваліфікований персонал якого центр (УСЦ), квалифицированный персонал забезпечить постійний догляд і ефективну которого обеспечит постоянный осмотр и роботу Вашого котла.

эффективную работу Вашего котла.

Читайте наступні сторінки уважно, Читайте следующие страницы оскільки вони містять важливу інформацію щодо внимательно, поскольку они содержат важную правильного використання Вашого котла, информацию относительно правильного дотримуйтесь всіх інструкцій для максимального использования Вашего котла, придерживайтесь використання виробів Immergas.

всех инструкций для максимального Зверніться в наш місцевий УСЦ для того, использования изделий Immergas.

щоб виконати пуск котла - це необхідно для Обратитесь в наш местный УСЦ для того, введення в дію гарантії. Наш технік повинен чтобы выполнить пуск котла – это необходимо перевірити відповідність експлуатаційних умов, для введения в действие гарантии. Наш техник виконати необхідні настроювання і показати

–  –  –

Хронотермостат або дистанційне Хронотермостат или дистанционное управління (опція) управление (опция).

Котел може бути використаний для роботи з Котел может быть использован для работы кімнатним термостатом або дистанційним с комнатным термостатом или дистанционным управлінням виробництва компанії Immergas. управлением производства компании Immergas.

Для детального ознайомлення з можливостями Для детального ознакомления с возможностями и та правилами експлуатації цих пристроїв правилами эксплуатации этих устройств зверніться до відповідних інструкцій. Для обратитесь к соответствующим инструкциям.

правильного підключення відповідних пристроїв Для правильного подключения соответствующих зверніться до електричної схеми котла. устройств обратитесь к электрической схеме котла.

Датчик зовнішньої температури (опція) Датчик внешней температуры (опция).

До електронної плати котла може бути К электронной плате котла может быть безпосередньо підключений датчик зовнішньої непосредственно подключен датчик внешней температури. Цей датчик дозволяє автоматично температуры. Этот датчик позволяет змінювати температуру подачі теплоносія в автоматически изменять температуру подачи контур опалення в залежності від температури теплоносителя в контур отопления в зовнішнього повітря. Робота датчика не зависимости от температуры наржного воздуха.

залежить від наявності або типу Работа датчика не зависит от наличия или типа хронотермостату. Щодо роботи датчика з хронотермостата. Относительно работы датчика дистанційним управлінням, зверніться до с дистанционным управлением, обратитесь к інструкції на дистанційне управління (не може инструкции на дистанционное управление (не бути підключений разом з дистанційним может быть подключен вместе с дистанционным управлінням типу CRD виробництва компанії управлением типа CRD производства компании Immergas). На малюнках нижче наведені Immergas). На рисунках ниже приведены габарити датчика зовнішньої температури та габариты датчика внешней температуры и его його характеристики характеристики.

–  –  –

К

Комплект складається: Комплект состоит:

1 - кільця ущільнюючі - 2 шт.; 1 - кольца уплотнительные - 2 шт.;

2 - концентричний вигин з фланцем 60/100 2 - концентрический изгиб с фланцем 60/100

- 1 шт.; - 1 шт.;

3 - концентричний термінал 60/100 - 1 шт.; 3 - концентрический терминал 60/100 - 1 шт.;

4 - внутрішній ущільнювач - 1 шт.; 4 - внутренний уплотнитель - 1 шт.;

5 - зовнішній ущільнювач - 1 шт. 5 - внешний уплотнитель - 1 шт.

Горизонтальний комплект 60/100 може Горизонтальный комплект 60/100 может бути встановлений з заднім, правим боковим, быть установлен с задним, правым боковым, лівим боковим або переднім викидом. левым боковым или передним выбросами.

Горизонтальний комплект повітрозабору - Горизонтальный комплект воздухозаборавитяжки 60/100 може бути подовжений до выброса 60/100 может быть удлинен до максимальної горизонтальної довжини 3 000 максимальной горизонтальной длины 3 000 мм, мм, включаючи ґратчастий термінал і без включая решетчатый терминал и без учета урахування концентричного вигину на виході концентрического изгиба на выходе котла. В этом котла. У цьому випадку повинні бути случае должны быть использованы специальные використані спеціальні подовжувачі. удлинители.

–  –  –

Комплект складається: Комплект состоит:

1,2 — ущільнюючі кільця; 1,2 — уплотнительные кольца;

3 — фланець вхідний 80 мм - 1 шт.; 3 — фланец входной 80 мм - 1 шт.;

4 — фланець витяжний 80 мм - 1 шт.; 4 — фланец выброса 80 мм - 1 шт.;

5 — вигин 90о 80 мм - 2 шт.; 5 — изгиб 90о 80 мм - 2 шт.;

6 — термінал забору повітря 80 мм - 1 шт.; 6 — терминал забора воздуха 80 мм - 1 шт.;

7 — внутрішні силіконові шайби - 2 шт.; 7 — внутренние силиконовые шайбы - 2 шт.;

8 — зовнішня силіконова шайба; 8 — внешняя силиконовая шайба - 1 шт.;

9 — витяжна труба 80 мм - 1 шт. 9 — труба выброса 80 мм - 1 шт.

Такий комплект 80/80 дозволяє розділяти Такой комплект 80/80 позволяет разделять канали забору повітря та відведення диму каналы забора воздуха и выброса дыма в відповідно до схеми. Продукти згорання соответствии со схемой. Продукты сгорания відводяться через канал, повітря для згорання отводятся через канал, а воздух для сгорания підводиться через канал. Обидва канали можуть подводится через канал. Оба канала могут быть бути спрямовані в будь-який бік. направлены в любую сторону.

Зборка сепараторного комплекту Сборка сепараторного комплекта 80/80.

80/80.

Встановіть фланець (4) на центральному отворі Установите фланец (4) на центральном отверстии котла, вставивши ущільнювальні кільця (1), і котла, вставив уплотнительное кольцо (1), и закріпіть гвинтами на котлі. Зніміть заглушку на закрепите винтами на котле. Снимите заглушку боковому отворі, замінить її фланцем (3) на боковом отверстии и замените ее фланцем (3), вставляючи ущільнювач (2), і затягніть наявними вставляя уплотнитель (2), и затяните в комплекті гвинтами. З'єднайте вигини (5) з имеющимися в комплекте винтами. Соедините відповідними частинами фланців (3 та 4). изгибы (5) с соответствующими частями фланцев Вставте до упору термінал забору повітря (6) (3 и 4). Вставьте до упора терминал забора патрубком у відповідну частину фланця (5) із воздуха (6) патрубком в соответствующую часть вставленими внутрішніми й зовнішніми фланца (5) со вставленными внутренними и шайбами. З'єднайте до упору витяжну трубу (9) внешними шайбами. Соедините до упора трубу патрубком з відповідною частиною вигину (5), выброса (9) патрубком с соответствующей переконавшись, що внутрішня шайба вставлена частью изгиба (5), убедившись, что внутренняя для забезпечення герметичності з'єднань. шайба установлена для обеспечения герметичности соединений.

Втрата температури в димохідному каналі Потеря температуры в дымоходном канале Для уникнення конденсації водяних парів в Для избежания конденсации водяных паров в димохідному каналі 80 необхідно обмежити дымоходном канале 80 необходимо ограничить довжину до димоходу до 5 м. При більших длину к дымоходу до 5 м. При больших відстанях необхідно використовувати расстояниях необходимо использовать роздільний ізольований комплект 80/80. раздельный изолированный комплект 80/80.

Максимальна горизонтальна довжина Максимальная горизонтальная длина комплекта — 33 м (забір + викид). комплекта — 33 м (забор + выброс).

Максимальна вертикальна довжина — 41 м Максимальная вертикальная длина — 41 м Заповнення системи Заполнение системы.

Після підключення котла виконайте После подключения котла выполните заповнення системи через кран заповнення котла заполнение системы через кран заполнения котла (в нижній частині котла). (в нижней части котла).

Заповнення виконується на малій швидкості Заполнение выполняется на малой скорости для забезпечення випуску повітря з системи для обеспечения выпуска воздуха из системы через повітряні клапани системи опалення. через воздушные клапаны системы отопления.

Котел обладнаний автоматичним повітряним Котел оборудован автоматическим воздушным клапаном, перевірте, щоб кришка не була клапаном, проверьте, чтобы крышка не была затягнута і були відкриті повітряні клапани на затянута и были открыты воздушные клапаны на радіаторах. радиаторах.

Закрийте кран заповнення котла, коли Закройте кран заполнения котла, когда манометр котла покаже приблизно 1.2 бар. манометр котла покажет приблизительно 1.2 бар.

Примітка: Після заповнення системи Примечание: После заполнения системы відкрутіть ревізійну кришечку циркуляційного открутите ревизионную крышку насоса, випустіть повітря із циркуляційного циркуляционного насоса, выпустите воздух из насоса і проверніть його вал викруткою. По циркуляционного насоса и проверните его вал закінченні затягніть кришку і перевірте роботу отверткой. По окончании затяните крышку и насоса. Ці роботи можуть виконуватись проверьте работу насоса. Эти работы могут лише спеціалістом УСЦ. выполняться лишь специалистом УСЦ.

–  –  –

Не використовуйте для чистки котла та його Не используйте для чистки котла и его частей частин легкозаймисті матеріали. легковоспламеняющиеся материалы.

Не залишати ємності які містять Не оставлять емкости, которые содержат легкозаймисті матеріали в приміщенні, де легковоспламеняющиеся материалы в встановлено котел. помещении, где установлен котел.

Увага: Експлуатація будь-якого пристрою, Внимание: Эксплуатация любого устройства, що використовує електричну енергію вимагає которое использует электрическую энергию, дотримання таких основних правил: требует соблюдения таких основных правил:

- не торкайтесь котла мокрими або вологими - не касайтесь котла мокрыми или влажными частинами тіла; частями тела;

- не смикайте електричні кабелі; - не дергайте электрические кабели;

- на котел не повинні потрапляти атмосферні - на котел не должны попадать атмосферные агенти (дощ, пряме сонячне світло та інше); агенты (дождь, прямой солнечный свет и т.д.);

- користувач не повинен самостійно - пользователь не должен самостоятельно замінювати кабель живлення; заменять кабель питания;

- у випадку пошкодження кабелю живлення, - в случае повреждения кабеля питания, вимкніть котел і викличте спеціаліста УСЦ; выключите котел и вызовите специалиста УСЦ;

- якщо котел не буде використовуватись - если котел не будет использоваться на протягом певного часу, необхідно виключити протяжении определенного времени, необходимо вимикач електричного живлення. выключить питание котла.

–  –  –

Робота без дистанційного управління Работа без дистанционного управления Коли вимикач (9) знаходиться в положенні Когда переключатель (9) находится в регулятор температури опалення (11) положении регулятор температуры відключений, температура гарячої води отопления (11) отключен, температура горячей регулюється за допомогою регулятора (10). Коли воды регулируется с помощью регулятора (10).

вимикач (9) знаходиться в положенні, Когда переключатель (9) находится в положении регулятором температури опалення (11), регулятором температуры отопления (11) регулюється температура теплоносія в контурі регулируется температура теплоносителя в опалення, а (10) — ГВП. контуре отопления, а (10) — ГВС.

Після цього котел починає працювати в После этого котел начинает работать в автоматичному режимі. При відсутності якихось автоматическом режиме. При отсутствии какихособливих вказівок, рекомендується встановити либо специальных указаний, рекомендуется перемикач ГВП у положенні між 3 і 6. Роботу установить переключатель ГВС в положении пальника відображає індикатор 1 ( ). между 3 и 6. Роботу горелки отображает индикатор 1 ( ).

–  –  –

Недостатня циркуляція в контурі Недостаточная циркуляция в контуре опалення. Блокування відбувається при отопления. Блокировка происходит при перегріві котла, що пов'язане з недостатньою перегреве котла, что связано с недостаточной циркуляцією теплоносія в первинному контурі.

циркуляцией теплоносителя в первичном

Можливі причини: контуре. Возможные причины:

- недостатня циркуляція в системі опалення- недостаточная циркуляция в системе — необхідно перевірити систему опалення отопления — необходимо проверить систему (відсічні крани, повітряні пробки, тощо) отопления (отсечные краны, воздушные пробки,

- заблокувався циркуляційний насос —и т.п.) необхідно розблокувати його. - заблокировался циркуляционный насос — При частому повторенні блокування необходимо разблокировать его.

необхідно викликати спеціаліста УСЦ. При частом повторе блокировки необходимо вызывать специалиста УСЦ.

Несправність датчика NTC котла. При Неисправность датчика NTC котла. При виході з ладу датчика NTC котла, котел не выходе из строя датчика NTC котел не включається в роботу. Необхідно викликати включается в работу. Необходимо вызывать спеціаліста УСЦ. специалиста УСЦ.

Блокування розпалу. При необхідності Блокировка розжига. При необходимости роботи котла в режимі опалення чи ГВП работы котла в режиме отопления или ГВС відбувається автоматичний розпал пальника. происходит автоматический розжиг горелки. Если Якщо на протязі 10 с пальник не загорівся в течение 10 с горелка не загорелась, происходит відбувається блокування розпалу (мигає блокировка розжига (мигает индикатор 6). Для індикатор 6). Для зняття блокування необхідно снятия блокировки необходимо главный головний перемикач (9) тимчасово перевести в переключатель (9) временно перевести в положення RESET (перезапуск). При першому положение RESET (перезапуск). При первом включенні чи після тривалого простою котла включении или после длительного простоя котла може з'явитись необхідність зняття блокування может появиться необходимость снятия розпалу через наявність повітря в газовій блокировки розжига из-за наличия воздуха в магістралі. газовой магистрали.

При частому повторенні блокування При частом повторе блокировки необходимо необхідно викликати спеціаліста УСЦ. вызывать специалиста УСЦ.

Спрацювання запобіжного термостату Срабатывание предохранительного (перегрів). Коли при нормальній роботі котла термостата (перегрев). Когда при нормальной відбувається значний ріст температури работе котла происходит значительный рост теплоносія, відбувається блокування котла по температуры теплоносителя, происходит перегріву (мигає індикатор 7). Для зняття блокировка котла по перегреву (мигает индикатор блокування необхідно головний перемикач (9) 7). Для снятия блокировки необходимо главный тимчасово перевести в положення RESET переключатель (9) временно перевести в положение RESET (перезапуск).

(перезапуск).

При частому повторенні блокування При частом повторе блокировки необходимо необхідно викликати спеціаліста УСЦ. вызывать специалиста УСЦ.

Спрацювання пресостату. Відбувається Срабатывание прессостата. Происходит при засміченні трубопроводів всасу повітря чи при засорении трубопроводов всаса воздуха или димовидалення, або зупинці вентилятора. дымоудаления, остановке вентилятора.

Необхідно викликати спеціаліста УСЦ. Необходимо вызывать специалиста УСЦ.

Блокування термостату димових газів. Блокировка термостата дымовых газов.

Виникає у випадку недостатнього відводу Возникает в случае недостаточного отвода димових газів. Котел переходить в режим дымовых газов. Котел переходит в режим очікування та через 30 хв відновлює роботу (при ожидания и через 30 мин. возобновляет работу відновленні достатнього димовидалення) без (при возобновлении достаточного дымоудаления) перезагрузки. без перезапуска.

При частому повторенні блокування При частом повторе блокировки необходимо необхідно викликати спеціаліста УСЦ. вызывать специалиста УСЦ.

Блокування опору контактів. Виникає у Блокировка сопротивления контактов.

випадку неполадки запобіжного термостату. Возникает в случае неполадки предохранительКотел не включається. Необхідно викликати ного термостата. Котел не включается.

спеціаліста УСЦ. Необходимо вызывать специалиста УСЦ.

Паразитне полум'я. Відбувається при Паразитное пламя. Происходит при утечке витоку газу чи при неполадці системи контролю газа или при неполадке системы контроля полум'я. Котел не включається. Необхідно пламени. Котел не включается. Необходимо викликати спеціаліста УСЦ. вызывать специалиста УСЦ.

Втрата зв'язку з дистанційним Потеря связи с дистанционным управлінням. Виникає при підключенні управлением. Возникает при подключении несумісного ДУ чи втраті зв'язку з підключеним несовместимого ДУ или потере связи с ДУ. Необхідно виконати повторне підключення, подключенным ДУ. Необходимо выполнить вимикаючи котел та повторно увімкнути повторное подключение, выключая котел и перемикач (9) в положення. Якщо повторно включить переключатель (9) в повторний запуск та підключення не були положение. Если повторный запуск и успішними, то котел працює з ручним подключение не были успешными, то котел управлінням. работает с ручным управлением.

При частому повторенні блокування При частом повторе блокировки необходимо необхідно викликати спеціаліста УСЦ. вызывать специалиста УСЦ.

Сигналізація та діагностика (відобра- Сигнализация и диагностика (отображення) на дисплеї дистанційного управління жение) на дисплее дистанционного управления (опція). Під час роботи котла на дисплеї CAR (опция). Во время работы котла на дисплее CAR відбувається відображення температури повітря происходит отображение температуры воздуха в в приміщенні, при неполадках — відображення помещении, при неисправностях — отображение коду помилки. кода ошибки.

Увага: Якщо котел знаходиться в режимі Внимание: Если котел находится в режиме очікування, на CAR відображається значок ожидания, на CAR отображается значок помилки з'єднання CON. ДУ повинно бути ошибки соединения CON. ДУ должно быть підключене до електричної мережі для подключено к электрической сети для сохранения збереження програм, що були введені в пам'ять. программ, которые были введены в память.

–  –  –Похожие работы:

«Эта книга принадлежит тел.: email: готовлю с МОСКВА Полезные странички Таблица массы продуктов Не у всех на кухне есть весы, а иногда их просто не хочется доставать. В таком случае можно воспользоваться таблицей, приведенной ниж...»

«КОТЕЛ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ТУ 23.0237521.17-08 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАСПОРТ г. Ростов – на Дону 2013 г. ВНИМАНИЕ! ОСОБЕННО ВАЖНО! Перед установкой котла необходимо обратить особое внимание на п.4 "Меры безопасности", п.6 "Монтаж котла и системы отопления", п.7 "Требования для монтажа котла на природном г...»

«ПАСПОРТ РУКОВОДСТВО МОНТАЖНИКА КОТЛОВ BOGIOANNI Серии IDEA BCG продукцией Nuova BPK srl СОДЕРЖАНИЕ Замечания по документации аппарата 4 1. Описание аппарата 5 1.1. Обзор типов 5...»

«COSMETIC Отдаленные результаты коррекции лица с использованием дермального филлера на основе кальция гидроксиапатита (Радиесс) Патрицио Джаковелла (Patricio F. Jacovella), M.D., Клаудиа Б. Пейретти (Claudia B....»

«Андрей Немзер Дневник читателя. Русская литература в 2007 году "WebKniga" Немзер А. С. Дневник читателя. Русская литература в 2007 году / А. С. Немзер — "WebKniga", 2008 Новая книга Андрея Немзера – пятая из серии "Дневник читателя", четыре предыдущих тома которой были выпущены издательством "Время" в...»

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ "СИМВОЛ НАУКИ" №11-1/2016 ISSN 2410-700Х 6. Введение прогрессивной ставки налога. В настоящее время обсуждается много вариантов по данному вопросу. Законопроект предлагает установить...»

«Хаим Герцог родился в Ирландии, образование получил в Кембриджском и Лондонском университетах. Семья Герцога эмигрировала в Израиль, когда его отец, д-р Иса­ ак Герцог, был назначен главным раввином Пале...»

«АНАЛИЗ МЕТОДОВ РАСЧЕТА ГАЗОДИНАМИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ БЫТОВОЙ ПЕЧИ Шевяков Владимир Викторович канд. техн. наук, РФ, г. Москва E-mail: shevvladimir@gmail.com THE CALCULATION METHOD ANALYSIS OF GAS-DYNAMIC IMPEDANCE OF A HOUSEHOLD OVEN Vladimir Shevyakov Candidate of Technical Scienc...»

 
2017 www.ne.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - электронные матриалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.