WWW.NET.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Интернет ресурсы
 

Pages:   || 2 | 3 |

«Архівні зібрання України Спеціальні довідники ВОЛОДИМИРСЬКИЙ ҐРОДСЬКИЙ СУД ПОДОКУМЕНТНІ ОПИСИ АКТОВИХ КНИГ Випуск 1 Справи 1–5 ...»

-- [ Страница 1 ] --

Державний комітет архівів України

Центральний державний історичний архів України, м. Київ

Архівні зібрання України

Спеціальні довідники

ВОЛОДИМИРСЬКИЙ

ҐРОДСЬКИЙ СУД

ПОДОКУМЕНТНІ

ОПИСИ

АКТОВИХ КНИГ

Випуск 1

Справи 1–5

1566–1570

Київ 2002

На розвиток дескриптивних традицій української архівістики ХІХ – початку ХХ ст.

увазі наукової громадськості пропонується перший зошит подокументних описів

актових книг – унікального джерела до історії України XVI–XVIII століть.

Представлено регести близько 1,5 тис. документів перших п’яти книг Володимирського гродського суду за 1566–1570 рр., що зберігаються в ЦДІАК України (ф. 28, оп. 1, справи 1–5).

Випуск започатковує нову серію довідкових видань, що готуються в рамках програми “Архівні зібрання України. Спеціальні довідники” (реалізується від 2000 р.).

Цим виданням архів відновлює здійснювану в 50-х – 60-х роках традицію публікації подокументних описів актових книг, яке розпочало видання “Кременецький земський суд. Описи актових книг” (тоді побачили світ три його випуски).

Присвячується 150-річному ювілеєві Центрального державного історичного архіву України, м. Київ.

Складання описів Галина Сергійчук Наукова редакція Геннадій Боряк Людмила Демченко Виходить у світ за сприяння фонду Катедр Українознавства (ФКУ).Програма українознавчих досліджень, фундатором якої є ФКУ, фінансується за рахунок благодійних пожертв українських громад США і Канади ISBN 966-8225-15-5 © Г. Сергійчук, складання описів, 2002 Зміст Вступ Подокументні описи Справа 1 Справа 2 Справа 3 Справа 4 Справа 5 Іменний покажчик Географічний покажчик Скорочення Вступ Питання наукового описування архівних фондів, колекцій або окремих груп документів завжди перебувало в центрі уваги архівознавства. Вже в Указі про утворення Київського центрального архіву давніх актів від 2 квітня 1852 р. одним з основних завдань архіву було визначене складання до актових книг “полных и подробных каталогов, долженствующих заключать в себе сведения, необходимые для ученых исследователей”.

Проблема розроблення узагальнених методик камерально-археографічного аналізу постала в українському архівознавстві ще в 60-х роках ХІХ ст. Специфіка складу тогочасних архівів визначила основний об’єкт формування єдиних підходів описування архівних документів – ним стали актові книгі судово-адміністративних установ України ХV–ХVІІІ ст. Ці матеріали були першими комплексними документальними масивами, що надійшли на зберігання до спеціалізованих державних архівосховищ у Києві та Львові.

Дескриптивніметодики в Київському центральному архіві давніх актів (далі – КЦАДА) розроблялися впродовж ХІХ–ХХ ст. досвідченими архівознавцями й археографами, передусім І. Каманіним, І. Новицьким, М. ВладимирськимБудановим. Їхній доробок в опрацюванні різних підходів і методик описування актових книг проаналізований у працях Г. Боряка, І. Ворончук, О. Купчинського, Л Гісцової, В. Страшка1.

Практична робота з описування актових книг розпочалася в КЦАДА 1855 р.

За пропозицією першого завідувача архіву А. Красовського перевагу було віддано короткому, тобто швидкому, описуванню, суть якого полягала в тому, що протягом року кожен архівіст мав описати 35 актових книг. До цієї роботи було залучено чиновників Канцелярії київського генерал-губернатора. Безпосереднє керівництво описуванням здійснював ад’юнкт грецької словесності Київського Боряк Г. Національна архівна спадщина України та державний реєстр “Археографічна Україніка”. Архівні документальні ресурси та науково-інформаційні системи. – К., 1995. – С. 103–121; Його ж.

Теоретико-методичні розробки в галузі наукового описування 20-х – початку 30-х років // Українське архівознавство:

історія, сучасний стан та перспективи. Наукові доповіді Всеукраїнської конференції (19–20 листопада 1996 року). – К., 1997. – Ч. 1. – С. 83–94; Ворончук І. Роль М. Ф. Владимирського-Буданова в розвитку української археографічної традиції та архівної практики // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство. Міжвідомчий збірник наукових праць. – К., 1999. – Вип. 1. Архів і особа. – С. 111–121; Купчинський О.

Земські та гродські судово-адміністративні документальні фонди Львова. – К., 1998;

Гісцова Л. Київський центральний архів давніх актів: перший етап діяльності // Студії з архівної справи та документознавства. – Т. 8. – К., 2002. – С. 29–36; Її ж. Заснування Київського центрального архіву давніх актів // С. 222–234, 242–244; Страшко В.В. Описання актових книг у ЦДІАК України // Українське архівознавство:

історія, сучасний стан та перспективи. Наукові доповіді Всеукраїнської конференції (19–20 листопада 1996 року). – К., 1997. – Ч. 1. – С. 162–166.

університету К. Страшкевич. Так було складено описи до 34-х актових книг ХVІІІ ст., для чого залучили 24 особи.

Через відсутність виконавців належної кваліфікації описування актових книг ХVІ ст. не провадилося. За час керівництва архівом А. Красовського за скороченою системою було описано 216 актових книг, що містили 45 756 документів.

Щоправда, підготовлені описи так і не були опубліковані, оскільки спеціально призначена комісія у складі професорів Київського університету визнала їх неякісними, констатувала “отсутствие всякого однообразия”. Це був закономірний результат гонитви за кількістю й зневажання якістю. У 1862–1864 рр. було опубліковано лише “Список актовых книг, хранящихся в Киевском центральном архиве”, – загальний каталог, де зазначалися короткий заголовок кожної книги, хронологічні рамки вміщених документів, кількість аркушів2.

Проведена описова робота наштовхнула на певні висновки. У 1867 р. за пропозицією завідувача КЦАДА К. Царевського було введено дві нові посади помічників завідувача архіву, обов’язок яких полягав у складанні описів. 1882 р.

ці посади об’єднано в одну. Різного часу їх обіймали висококваліфіковані історики-архівісти І. Новицький, О. Левицький, К. Козловський, І. Каманін, М. Ясинський. У результаті вже 1869 р. вийшло друком чотири перші описи актових книг, а підготовлено до видання – вісім. К. Царевський узяв участь у дискусії щодо форм складання описів, яка розгорнулася наприкінці 1860-х років.

У праці “Audiatur et altera pars” (“Слід вислухати і другу сторону”) він піддав сумніву доцільність укладання наукового опису – своєрідної систематичної вибірки із цитуванням найцінніших документів, вказуючи на його неминучу суб’єктивність і “авторизованість”. Натомість, на його думку, короткі повні описи містять інформацію для дослідника з будь-якими інтересами, а також і для юридичних довідок. Цю точку зору підтримав В. Антонович, який зауважив, що для зручності користування варто було б завершувати серію описів іменним, географічним і предметним покажчиками.

Активну участь у дискусії щодо методики інвентарно-описової роботи взяв відомий історик-археограф І. Новицький. У доповідній записці про стан актів та описів він намагався запропонувати найраціональніший та найдоцільніший спосіб описування актового матеріалу, вказуючи, що слід насамперед визначати науковий зміст акта. Саме такий підхід було покладено ним в основу описування актових книг.

Величезний обсяг роботи, поактовий метод описування, невеликий штат архіву унеможливлювали швидке просування роботи. Очевидною стала необхідність більш тісного зв’язку архівістів з науковцями, зокрема, членами Археографічної комісії. Цю ідею підтримав відомий історик, що спеціалізувався в царині права, М. Владимирський-Буданов. Виступаючи за тісну співпрацю КЦАДА і Комісії, М. Владимирський-Буданов розмежовував їхні функції й зазначав, що завдання архіву відрізняються від завдань Комісії і знаходяться зовсім в іншій площині. Найголовнішим для архівів він уважав підготовку подокументних описів актових книг. Вчений був свідомий того, що ця праця вимагатиме чималого часу і може тривати сотні років. Задля прискорення процесу наукового описування він пропонував збільшити кількість працівників, вказуючи, що одна Станкевич Э. В. Список актовых книг, хранящихся в Киевском центральном архиве // Университетские известия. — К., 1862. – № 6. С. 1–37; № 9. – С. 38–68;

К., 1863. – № 1. – С. 69–92; № 2. – С. 93–108; № 5. – С. 109–124; № 6. – С. 125–148;

К., 1864. – № 7. – С. 149–172; № 8. – С. 173–188; № 12. – С. 189–216.

особа не може описати більш як чотири книжки на рік, оскільки кожна з них являє собою збірку документів обсягом від 500 до 2 000 аркушів. Вважаючи найціннішими книгами найдавніші, тобто ХVІ–ХVІІ ст., він рекомендував передусім описати саме їх, а до пізніших книг – складати покажчики.

М. Владимирський-Буданов надавав великого значення подокументним описам актових книг зокрема, й тому, що вони давали змогу діставати інформацію про архівні зібрання особам, які не мали можливості особисто працювати в архіві.

Відводячи для подокументного опису кожної книги від 2 до 2,5 друкованих аркушів, він підрахував, що 3 тис. описів можуть скласти від 6 до 7,5 тис. друкованих аркушів, тобто, по суті, бібліотеку описів.

Вважаючи за необхідне проведення нової каталогізації збірки книг, учений запропонував структуру каталога, що передбачала два блоки – зовнішній та внутрішній опис актової книги. Зовнішній опис включав: номер, назву книги, її хронологічні межі, кількість аркушів із зазначенням помилок і пропусків у нумерації, число актів, відмітку про стан збреженості й автентичність документів тощо. Внутрішній опис мав містити короткі відомості про зміст актової книги, зокрема вказівки на найважливіші документи3.

При цьому М. Владимирський-Буданов зазначав, що досвід роботи КЦАДА дає підстави стверджувати, що за такої системи опис однієї книги може бути здійснений за 2–3 дні. Отже, вважав він, за наявності чотирьох архівних співробітників, які займатимуться цим, стислий опис трьох тисяч актових книг міг бути здійснений за 7–8 років. Такий каталог, доповнений іменним, географічним та предметним покажчиками, призначався для друку.

У дискусії щодо методики описування актових книг узяв участь і завідувач КЦАДА І. Каманін. У спеціальній статті “Чем должны быть описи архивов”4 він заперечував вибіркове описування актових книг, вбачаючи в цьому методі небезпеку суб’єктивного підходу при відборі актів для описування, обстоював поактове описування і пропонував складати географічний і іменний покажчики до кожного або кількох описів. Основну увагу І. Каманін зосередив на описуванні найдавніших книг – ХVІ ст., а також книг Київського воєводства ХVІІ– ХVІІІ ст. Мав здійснюватися поактовий опис, з викладенням змісту кожного акта та з зазначенням географічних, іменних і хронологічних ознак. Крім того, передбачалося анотування зовнішнього вигляду документа, його автентичності, але ці позиції в більшості виданих описів відсутні.

Описування актових книг тривало до 1915 р., коли їх у зв’язку із загрозою німецького наступу було евакуйовано до Саратова; публікації описів припинилися з 1909 р.

У звіті за 1912 р. І. Каманін писав, що вже видрукувано описи до 70 книг, щодо інших зазначав: 4 – дозволено до друку, 117 – друкувалося, 54 – підготовлено до друку5. Перша світова війна перешкодила здійсненню цих намірів.

Загалом із 1869 р. було видрукувано описи лише до 79 книг6.

Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, ф. 60, спр. 273, арк. 2–9.

Каманин И.М. Чем должны быть описи архивов? // Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца. – К., 1895. – Кн. 9. – С. 45–53.

ЦДІАК України, ф. 707, оп. 81 (1913 р.), спр. 66, арк. 24.

Андріяшев О. Актові книги Київського центрального архіву давніх актів // Центральний архів стародавніх актів у Київі. – К., 1929. – С. 59.

Розроблення теоретичних засад архівного описування активізувалося у зв’язку із втіленням у життя архівної реформи 1920–1930-х років. Цей період позначений важливими здобутками в галузі розроблення теоретико-методологічних засад архівного описування, ініціатором дослідження яких став В. Романовський. Роботи за старою методикою, на його думку, могли розтягнутися на дві тисячі років. 1921 р. на одному із засідань Археографічної комісії В. Романовський, наголосивши, що протягом півстоліття з 6 тис. книг опрацьовано лише 200, запропонував взяти за основу описування інвентарні описи актових книг, які, за його словами, “є попереду кожної книги”7.

Згодом В. Романовський висунув пропозицію щодо попереднього складання каталога актових книг, вивчення історії описування та запровадження його поактової системи. Архівіст проілюстрував методику описами актів ХІV–ХVІІІ ст., опублікованими в “Архиве Юго-Западной России” (ч. VІ, т. 1), та подав інструкцію для укладача опису, що стосувалася низки питань про визначення наукової цінності того чи іншого акта.

Описова стаття, на його думку, мала містити:

форму акта, відомості про час і місце складання, “дієві особи”, короткий зміст.

При цьому він пропонував повернутися до старої системи “описування кожного акта”, оскільки внутрішні описи є далеко не в кожній книзі; до того ж вони не можуть бути покладені в основу наукового опрацювання. Назва акта, тобто дипломатичний різновид, повинна була залишатися незмінною. Одночасно мали складатися іменний та географічний покажчики до всієї книги та предметний – до кожного акта. Якщо два перші можна було доручити фахівцю середньої кваліфікації, то предметний мав укладатися досвідченим науковцем. Запропонована методика не спрощувала, а ускладнювала систему описування.

Дискусія, що розгорнулася навколо запропонованої схеми опису, засвідчила трудомісткість цієї роботи та доцільність її застосування для описування лише найцінніших документів. Поєднати високий науковий рівень описової статті зі швидкими темпами описування надзвичайно важко, тому В. Романовський був змушений відмовитися від подокументного описування, затвердженого Археографічною комісією, і запропонував нову схему – групового описування.

Основні принципи цієї схеми полягали в загальній характеристиці книги (за зовнішнім виглядом, кількістю аркушів, місцевістю, до якої вона належить) та вказівкою щодо вибіркової анотації змісту8. Опис кожної книги, згідно з інструкцією, мав складатися із характеристики її змісту, фіксації стану збереженості, а також з опису кожного акта, вписаного до книги, зазначення основних географічних назв. Про результативність застосування принципів описування, викладених у інструкції, свідчать такі дані: якщо раніше за рік в середньому описувалося понад 13 тис. актів, то за 1925–1928 рр. було опрацьовано близько 40 тис.

Наприкінці 1920-х рр. порушувалося питання про виправлення й перевидання каталога 1862–1864 рр., який міг би представити масив актових книг у більш системному вигляді, без помилок і пропусків. Протягом 1923–1927 рр.

було складено алфавітні покажчики до всіх друкованих описів книг – 120 тис.

карток, – які були втрачені під час Другої світової війни.

Серед найтрагічніших архівних втрат цього періоду – й дві третини довоєнної збірки актових книг. Із 217 рукописних описів втрачено 134. Уцілілі рештки київської колекції книг архівісти ЦДІА переформували в окремі фонди (за ІР НБУВ, ф.Х, од. зб. 10716.

Боряк Г. Національна архівна спадщина України... – С. 113.

фондоутворювачами) і створили для них інвентарні описи. Щодо опрацювання актових книг, то воно поновилося лише на початку 1950-х років.

У зв’язку з упорядкуванням і описуванням розсипу кременецьких книг9 розпочався новий етап в історії створення довідкового апарату до збірки. Він завершився публікацією описів перших 35 книг Кременецького земського суду10.

В основу системи описування покладено археографічну методику В. Романовського, що застосовувалася у КЦАДА в 1925–1928 роках. Проте, з огляду на унікальність цього документального масиву та його фізичний стан, довелося відійти від схеми В. Романовського, здійснивши традиційний повний подокументний опис з усіма необхідними елементами заголовка, а також з анотаціями щодо відомостей, які виходять за його межі. Отже, відновлюючи описування актових книг, працівники архіву внесли до настанов своїх попередників певні зміни. Найсуттєвішою з них була відмова від створення покажчиків та детального описування окремих груп актів. Усі акти описувалися за однією схемою, однак до найважливіших додавалися анотації11. Крім того, до 35 опублікованих книг Кременецького земського суду за 1568–1625 рр. було підготовлено іменний і географічний покажчики та термінологічний словник. У другій половині 1960-х років робота з актовими книгами знову припинилася.

Наприкінці 1980-х років було зроблено нову спробу повернутися до ідеї підготовки Зведеного каталога актових книг київської збірки, щоправда, – в дещо спрощеному, а тому й більш реальному вигляді. На Всеукраїнській археографічній нараді в грудні 1988 р. було запропоновано підготувати універсальний довідник, який водночас став би комплексним джерелом інформації про сучасну збірку книг і ключем до довоєнної колекції в її повному складі й обсязі12. Так київські архівісти знову звернулися до подокументного описування книг. Принципових змін у схемі опрацювання не відбулося, хоча певні вдосконалення було зроблено.

У той час, коли в Києві тривало практичне описування книг, у Нідерландах відомою американською дослідницею Патрицією Кеннеді Грімстед було здійснено компактне перевидання корпусу опублікованих протягом 1869–1909 рр.

внутрішніх описів на мікрофішах13.

До серйозних методичних здобутків нинішнього етапу описування слід зарахувати “Рекомендації до складання подокументних описів актових книг Правобережної України ХVI–XVII століть”, розроблені в ЦДІАК України Свого часу актові книги Кременецького гродського і земського судів надійшли до КЦАДА у вигляді розсипу. Через надзвичайно поганий фізичний стан у 1953– 1954 роках їх реставрували, а документи систематизовали за установамифондоутворювачами і хронологічними рамками книг. У результаті було сформовано 298 справ, 60 із них – Кременецького земського суду.

Кременецький земський суд. Описи актових книг. – Вип. 1: книги 1–11 (1568– 1596). – К., 1959. – 256 с.; Вип. 2: книги 12–22 (1601–1614). – К., 1965 – 352 с.; Вип.

3: книги 23–35 (1616–1625). – К., 1965. – 315 с.

Страшко В. В. Описання актових книг у ЦДІАК України... – С. 166.

Вислобоков К. А. До питання про створення науково-довідкового апарату до актових книг ХV–ХVІІІ ст. // Українська археографія: сучасний стан та перспективи розвитку. Тези республіканської наради. Грудень, 1988. – К., 1988. – С. 233-236.

Opis’ aktovoi knigi Kievskogo Tsentralnogo arkhiva. Kiev, 1869–1909: A Special microfishe edition with introduction by Patricia Kennedy Grimsted. – (Order number R-14,354/1).

В. Страшком. Варто особливо наголосити також на розробленій ним же типології документів, яка охоплює весь спектр дипломатичних різновидів актів14.

Одночасно з описуванням актів здійснюється створення до них іменного та географічного покажчиків. Укладено й постійно поповнюється термінологічний словник, що дозволяє при передаванні змісту актів вільно користуватися тогочасною юридичною, господарською та побутовою термінологією.

Навіть побіжний огляд історії розроблення згаданих методик дає підстави вважати описування актових книг одним із “вічних” камеральних проектів.

*** Від кінця 80-х років співробітниками відділу давніх актів ЦДІАК України розпочато новий (сподіваємося – останній) етап подокументного описування актових книг збірки архіву. Тоді ж було здійснено повну реєстрацію усіх подокументних описів наших попередників, складено таблицю неописаних справ.

Прийнято рішення завершити описування всіх без винятку актових книг ХVI ст.

Паралельно описувалися два фонди – Луцький гродський та Володимирський гродський суди.

На початковому етапі роботи у відділі давніх актів ЦДІАК України точилися дискусії щодо археографічних засад описування та складання іменних і географічних покажчиків. Пропоноване видання – це результат тих дискусій, а також багаторічної копіткої праці архівістів.

Нижче публікуються подокументні описи п‘яти перших актових книг з фонду Володимирського ґродського суду (ф. 28). Хронологічно вони охоплюють період 1566–1570 роки.

Структура пропонованого випуску складається зі вступу, регестів, іменного та географічного покажчиків, списку скорочень.

Дві перші книги (справи 1, 2), описані О. О. Федотовим-Чехівським, вийшли друком у 1894 та 1904 роках. Тут вони відтворюються репринтним способом.

Решту – справи 3, 4, 5 – в 1988–1989 рр. описано співробітницею відділу давніх актів Галиною Степанівною Сергійчук. Вона ж склала іменний та географічний покажчики до кожної з книг.

Регестам трьох останніх книг передує кодикологічний опис, у якому зазначаються номер справи, її хронологічні межі, кількість аркушів та записів, мова документів, загальний стан збереженості справи, зокрема наявність згаслих текстів, тогочасний склад Володимирського гродського суду.

Описова стаття регесту кожного акта складається із наступних елементів:

порядковий номер акта, дата вписання документа до книги (в окремих випадках через риску – дата створення документa, текст якого наводиться в акті), заголовок акта, номери початкового й кінцевого аркушів, оригінальний номер документа (непронумерованим актам при описуванні надано літерні номери).

До зведеного іменного покажчика увійшли лише ті іменування, які згадуються в регестах. Оскільки їх абсолютну більшість складають імена шляхтичів, то при останніх соціальний статус особи (“шляхтич” чи “земянин”) не зазначаться. Натомість для осіб духовного стану, бояр, міщан, купців, підданих це послідовно фіксується – з відповідним уточненням за наявності необхідної інформації. При складанні іменного покажчика зроблено спробу подати максимум відомостей про згаданих осіб і по можливості навести всі елементи відповідної Страшко В. Рекомендації до складання подокументних описів актових книг Правобережної України ХVI–XVII століть”. – К., 2002. – С. 30–63.

позиції покажчика – ім’я, прізвище (включаючи багатокомпонентні антропоніми), титул, уряд.

У деяких випадках припускалася фіксація в окремі позиції одних і тих самих іменувань з різними службовими посадами, під якими особа згадувалася в різних документах.

Для передачі жіночих іменувань використано усталений в українській археографічній практиці багаточленний тип описування, взорований із давньої канцелярської практики, згідно з яким повне жіноче іменування розпочинається від прізвища та імені чоловіка, далі подається ім’я жінки та вказівка на родину, з якої вона походить: Вишневецька Андрійова Євфімія з Вербицьких; Гамшієва Станіславова Гальшка Скорутянка; коли в заголовку жіноче ім’я було доповнене згадкою про титул чоловіка – це в реєстровій позиції теж фіксується: Загоровська Петрова Федора Федорівна з кн. Сангушків, королівська маршалкова.

До зведеного географічного покажчика ввійшли всі назви об’єктів, що зустрічаються в регестах, – воєводств, повітів, міст, містечок, замків, сіл, урочищ, грунтів, земель, річок, лісів, островів.

Переважна більшість позицій покажчика містить: назву географічного об’єкта, пояснення (визначення його статусу/категорії, місця розташування). У випадках, коли в документах при географічних об’єктах відсутні будь-які визначення, у покажчику подаються тільки позиції у варіанті оригіналу без зазначення категорії об’єкта та його місця розташування або адміністративної належності.

Індекси складено до подокументних описів і їх позиції включають посилання на номер справи та порядковий номер регесту. Іменний і географічний покажчики складалися Г. Сергійчук одночасно з описуванням актів.

Інтегровані індекси (іменний і географічний) до п’яти книг склала Л. Демченко. При цьому в окремих випадках проводилися уточнення за оригінальними джерелами (у т. ч. і для книг 1–2). В описах останніх виявлено значну кількість помилково відтворених власних назв; усі неадекватно відтворені або спотворені назви звірялися за їхнім написанням у текстах документів; уточнені позиції вносилися до покажчиків без застережень.

–  –  –

Актова книга Володимирського гродського уряду записова і поточна за 1568 р.

Акти датовано 2 січня – 29 грудня 1568 р. У колекції Київського центрального архіву давніх актів зберігалася за № 935; тепер, у ЦДІАК України – ф. 28, оп. 1, спр. 3.

У книзі – 191 аркуш, 290 актів.

Кожен аркуш пронумеровано в кінці ХVI – на початку ХVII ст. (“карта пєршая” і т. д.). і засвідчено підписом гродського писаря [Станіслава] Кандиби.

При цьому пропущено арк. 10 і 12; арк. 73а – літерний.

Нумерацію актів здійснено у ХІХ ст. При цьому пропущено № 141, 149;

непронумерованим актам при описуванні надано літерні номери: 4а, 9а, 38а, 53а, 57а, 73а, 116а, 132а, 132б, 140а, 147а, 147б, 161а, 182а, 202а, 208а, 237а, 265а. Два акти – 261, 262 мають подвійну нумерацію (261/262; 266/267).

Титульний аркуш книги, реєстр актів та діловодні заголовки документів відсутні, лише до деяких з них є заголовки пізнішого часу.

Мова актів – староукраїнська, скоропис другої половини ХVІ ст., текст добре читається.

Оправа (картон, пошкоджений шкідниками, шкіряний корінець пошарпаний) потребує ремонту.

Розміри книги: 33 х 20 х 4 см.

Фізичний стан книги загалом задовільний.

Тогочасний склад Володимирського гродського уряду:

староста – кн. Костянтин Костянтинович Острозький;

підстароста – Михайло Павлович;

намісники підстарости – Яким Василевич та Павло Григорович Оранський;

суддя – Іван Петрович Калусовський.

На арк. 191 зв. – засвідчувальний запис Комісії для впорядкування метричних і актових книг у Київській, Волинській та Подільській губерніях від 23 квітня 1835 р. Печатка Комісії (червоний сургуч) добре збереглася, шнур зрізано.

Опис склала Галина Сергійчук

1. Січня 1.

Оповідання служебників Станіслава Ґраєвського Миколая Сколдовського і Войтеха Стрийського про нез’явлення до уряду Михайла Мишки Варковського для повернення їхньому панові золотого ланцюга і боргу, позиченого під заставу маєтку с. Бородчичі Луцького повіту. – Арк. 1, 1 зв.; док. 1.

2. Січня 3.

Скарга володимирського купця Шмойла Зраїловича на служебників Ілляша Несвіцького про побиття його і пограбування товарів в околицях маєтку віленського воєводи Миколая Радзивілла с. Чаруків Луцького повіту. Зізнання вижа Семена Івановича. Перелік захопленого майна. – Арк. 1 зв.–2; док. 2.

3. Січня 7.

Запис визнаного листа Анни Овлочимської земянинові Ленчицького повіту Войтеху Яницькому на заставу дев’яти дворищ у маєтку с. Устилуг. – Арк. 2–3; док. 3.

4. Січня 7.

Запис про присудження штрафу Манойлові Кошці та Іванцеві Боденьці за несправедливе звинувачення замкового священика Єсифа Гораїна у вбивстві та відмову виконувати підданські повинності останньому. – Арк. 3, 3 зв.;

док. 4.

5. Січня 7.

Оповідання королівського дворянина Гнівоша Калусовського про нез’явлення до суду сандомирської каштелянової Ганни Мацієвської та її синів Станіслава і Каспра для присяги в справі за скаргою кн. Андрія Курбського про наїзди на грунти його Ковельського маєтку. Зізнання возного Івана Літинського. – Арк. 3 зв.–4 зв.; док. 4а.

6. Січня 14.

Оповідання урядників кн. Андрія Курбського Яцька Осовецького та Михайла Кудрявця про нез’явлення до суду Ганни Мацієвської з синами Станіславом і Каспром для присяги в справі про наїзд на грунти Ковельського маєтку. – Арк. 4 зв.–5 зв.; док. 5.

7. Січня 14.

Оповідання повіреного Ганни Мацієвської Шимона Дебинського про причину нез’явлення її до суду для присяги в справі з кн. Андрієм Курбським.

Зізнання возного Тихна Оранського. – Арк. 6, 6 зв.; док. 6.

8. Січня 16.

Скарга земянина Яна Поковського на кн. Стефана Ружинського про збройний наїзд на Роговицький двір. – Арк. 6 зв.; док. 7.

9. Січня 19.

Скарга земянина Станіслава Ґраєвського на Михайла Мишку Варковського про неповернення золотого ланцюга, позиченого під заставу маєтку с. Бородчичі. – Арк. 6 зв., 7; док. 8.

10. Січня 21.

Оповідання Прокопа Волчка Жасковського про неможливість через хворобу вирушити на військову службу. Зізнання возного Тихна Радовицького про засвідчення хвороби. – Арк. 7; док. 9.

11. Січня 21.

Зізнання возного Тихна Радовицького про відмову осьмиговицького урядника луцького каштеляна Михайла Козинського Палеха прийняти упоминальний лист і реєстр збитків, завданих осьмиговицькими підданними твердинським підданним володимирського войського Василя Гулевича. – Арк. 7 зв.; док. 9а.

12. Січня 22.

Скарга воротного Володимирського замку Івана Жили на вербського урядника Станіслава Стапковського про пограбування, побиття і ув’язнення його під час поїздки з м. Володимира до с. Мокреця. – Арк. 8; док. 10.

13. Січня 22.

Скарга кн. Настасії Кирдеївни Козичиної на вербського урядника любачовського каштеляна Миколая Лисаковського Станіслава Стапковського про побиття і пограбування її мокрецьких підданних. – Арк. 8, 8 зв.; док. 11.

Згасаючий текст.

14. Січня 23.

Скарга Богдани з Хребтовичів Підгороденської на урядника Станіслава Стапковського про наїзд на Туропинський грунт, побиття і пограбування підданих. – Арк. 8 зв.; док. 12.

Згасаючий текст.

15. Січня 23.

Оповідання служебника Станіслава Ґраєвського Богдана Дешковського про вручення упоминального листа Янові Паньковському на сплату грошового боргу. Уписання зізнання возного Юхна Оранського. – Арк. 9, 9 зв.; док. 13.

16. Січня 26.

Оповідання володимирського міського писаря Адама Мисевського про напад Семена Пузовського на вербських підданих Василя Мировицького, побиття їх і пограбування. – Арк. 9 зв., 10; док. 14.

17. Січня 26.

Зізнання возного Юхна Оранського про огляд коня з возом і сіна, захопленого у вербського підданого Василя Мировицького Миця на грунті с. Пузова, належного Семенові Пузовському. – Арк. 10, 10 зв.; док. 15.

18. Січня 27.

Скарга підданого Гостського Петраша про пограбування й побиття його “и товаришов” урядником Олізара Кирдея Левком в с. Киселині під час транспортування збіжжя до Буга. – Арк. 10 зв.; док. 16.

19. Січня 29.

Скарга служебника Яна Поковського Павла Бродовського про побиття й пограбування його підданими Андрія Яковицького у с. Марковичах під час поїздки до м. Володимира. Зізнання вижа Семена Івановича. Перелік захопленого майна. – Арк. 10 зв., 11; док. 17.

20. Лютого 2.

Зізнання возного Тихна Оранського про виконання присяги дулібськими підданими туричанського служебника кн. Марини Курцевичевої Гацька Космовського, звинувачених у викраденні коней у ковельського урядника кн. Андрія Курбського Івана Келемета. – Арк. 11 зв., 12; док. 18.

21. Лютого 4.

Скарга Івана Келемета на возного Тихна Оранського про відмову засвідчити помилку, допущену під час присяги підданим кн. Марини Курцевичевої у справі про викрадення коня. Вписання визнаного листа служебника краківського воєводи Войтеха Вольського від 30 січня 1568 р. – Арк. 12–13; док. 19.

22. Лютого 9.

Зізнання возного Тихна Радовицького про заперечення Іваном Шельвовським факту пограбування його слугами затурецьких підданих володимирського войського Василя Гулевича. – Арк. 13, 13 зв.; док. 20.

23. Лютого 9.

Скарга возного Луцького повіту Івана Путошинського на Івана Келемета про зневагу, побиття й пограбування його служебником Ривком Москвитином. – Арк. 13 зв.–14 зв.; док. 21.

24. Лютого 9.

Скарга володимирського войського Василя Гулевича про відмову Гаврилa Яковицького повернути викрадених коней, віднайдених у маєтку останнього с. Бобичі, і побиття його стадників. Свідчення “поєзника” замкового Павла Тереховича. – Арк. 14 зв.–15 зв.; док. 22.

25. Лютого 10.

Зізнання шельвівського урядника кн. Миколая Збаразького Івана Берестського про скасування попередніх претензій до Прокопа Волчка Жасковського щодо наїзду на маєток с. Лисів і вбивство урядника. – Арк. 15 зв., 16; док. 23.

26. Лютого 13.

Зізнання возного Хацька Чувата Туличовського про освідчення Юрчжина Жука, наймита кошівського боярина Ганни Фалічевської, пораненого Прокопом Шельвовським під час повернення з Городельського ярмарку. Скарга потерпілого. – Арк. 16, 16 зв.; док. 24.

27. Лютого 13.

Зізнання возного Хацька Чувата Туличовського про освідчення садівських підданих Ганни Фалічевської, поранених Прокопом Волчком Жасковським та його слугами під час транспортування жита із с. Садова до с. Кладнева Городельського повіту Белзького воєводства. – Арк. 16 зв., 17; док. 25.

28. Лютого 13.

Зізнання возного Хацька Чувата Туличовського про засвідчення збитків у маєтках кн. Льва Олександровича Сангушка Коширського Конюхах і Білому Полі, завданих державцею – королівським маршалком Петром Загоровським. – Арк. 17, 17 зв.; док. 26.

29. Лютого 13.

Зізнання возного Тихна Радовицького про огляд замлицьких підданих кн.

Дмитра Козики, поранених і пограбованих невідомими людьми на чолі з приставом Станіславом під час повернення з м. Володимира до с. Замличів. – Арк. 18; док. 27.

30. Лютого 14.

Зізнання возного Юхна Оранського про відмову Марини Яковицької видати слугу Рудницького, який втік від її матері – Богдани Хребтовичівни Підгороденської. – Арк. 18 зв.; док. 28.

31. Лютого 15.

Зізнання возного Юхна Оранського про огляд Прокопа Волчка Жасковського, його служебника Андрія Лиска, а також коня і хорта, поранених садівськими підданими Ганни Фалічевської. – Арк. 13 зв.–19; док. 29.

32. Лютого 19.

Зізнання возного Тихна Радовицького про вручення упоминального листа кн. Юрію Вороницькому на повернення кременецькій старостині кн. Ганні Деспотівні Збаразькій трьох підданих втікачів, які осіли в с. Волі Межиліській Луцького повіту. – Арк. 19, 19 зв.; док. 30.

33. Лютого 19.

Зізнання возного Юхна Оранського про огляд туропинського урядника Богдани Хребтовичівни Підгороденської Собка Колотовича, пораненого й пограбованого володимирським війтом Максимом. – Арк. 19 зв., 20; док. 31.

34. Лютого 21.

Зізнання возного Юхна Оранського про віднайдення у підданого кн. Романа Сангушка турійського бурмистра Яцька речей, викрадених у торчинського міщанина Михна. Перелік викраденого. – Арк. 20; док. 32.

35. Лютого 23.

Зізнання возного Хацька Чувата Туличовського про попередження боярами кн. Андрія Курбського соминського урядника сандомирської каштелянової Анни Мацієвської Яна Негошевського щодо порушення границь князівського маєтку с. Поридуби. – Арк. 20 зв.; док. 33.

36. Лютого 23.

Зізнання возного Хацька Чувата Туличовського про відмову соминського урядника Анни Мацієвської Яна Негошевського видати з с. Мацієвичів підданих втікачів кн. Андрія Курбського і комяги, а також про захоплення двох скирт сіна на грунті князівського маєку с. Поридуби. – Арк. 21, 21 зв.; док. 34.

37. Лютого 24.

Зізнання возного Юхна Оранського про відмову кн. Настасії Козичиної віддати до суду служебника Адама й тивуна Гацька, звинувачених кн. Михайлом Курцевичем у побитті й пограбуванні його підданих. – Арк. 21 зв.;

док. 35.

38. Лютого 28.

Зізнання возного Івана Літинського про огляд мачулищських підданих добринського старости Михайла Дзялинського, поранених і ув’язнених Богданом Янчинським у с. Тумині. – Арк. 21 зв., 22; док. 36.

39. Лютого 28.

Скарга мачулищського війта добринського старости Михайла Дзялинського Андрія на Миколая Дубровського про вирубування лісу, побиття і пограбування підданих його пана. – Арк. 22; док. 37.

40. Лютого 29.

Зізнання возного Юхна Оранського про освідчення якості належного служебникові Яна Монтовта Максимові жита (“в котором дєи... потросє куколю єсми видєл”), складеного в шопі в Устилузі, від котрого відмовився шафар луцького купця Іллі Батка. – Арк. 22 зв.; док. 38.

41. Березня 1.

Скарга служебника володимирського і берестейського владики Феодосія, Семена Сохи про поранення його Оникієм Бутетицьким. Зізнання возного Тихна Оранського. – Арк. 23; док. 38а.

42. Березня 2.

Квит возного Тихна Радовицького про огляд садівського підданого Ганни Фалічевської Писюти, побитого і пограбованого в с. Бобичах слугами Марини Яковицької, особисто поданий потерпілим. – Арк. 23, 23 зв.; док. 39.

43. Березня 3.

Зізнання возного Тихна Оранського про огляд Яна Паньковського, пораненого кн. Стефаном Ружинським. – Арк. 23 зв.; док. 40.

44. Березня 3.

Зізнання возного Тихна Оранського про огляд двору Яна Паньковського в с. Роговичах і пораненого слуги Томка Горичовського після наїзду кн. Стефана Ружицького. – Арк. 23 зв., 24; док. 41.

45. Березня 4.

Зізнання возного Юхна Оранського про ув’язання володимирського підкоморія Олександра Семашка в маєток Хмелів, належний Олександрові й Марині Лясотам, через нез’явлення останнього на військову службу. – Арк. 24, 24 зв.; док. 42.

46. Березня 4.

Зізнання возного Юхна Оранського про недопущення хмелівськими підданими і слугами Прокопа Волчка Жасковського до ув’язання володимирського підкоморія Олександра Семашка у двір свого пана в с. Хмелеві. – Арк. 24 зв., 25; док. 43.

47. Березня 4.

Запис про нез’явлення до суду Ганни Фалічевської в справі з Прокопом Волчком Жасковським, оскарженим нею за побиття й пограбування садівських підданих, а також про недійсність повноважень її “умоцованого” – чорногородського урядника Казимира Ледницького. – Арк. 25, 25 зв.; док. 44.

48. Березня 6.

Запис про безпідставність позову Ганни Фалічевської проти Івана Шельвовського, оскарженого нею за побиття і пограбування Юрчжина Жука, наймита її кошівського боярина. – Арк. 26–27; док. 45.

49. Березня 6.

Зізнання возного Юхна Оранського про недопущення володимирського підкоморія Олександра Семашка до ув’язання у маєток Прокопа Волчка Жасковського с. Хмелів за відмову останнього відбувати військову службу. – Арк. 27; док. 46.

50. Березня 8.

Скарга володимирського купця Бенеша на львівського міщанина Ґреґора про побиття і захоплення шапки за відмову Бенеша прийняти продані шпильки і повернути гроші. Рішення гродського суду в цій справі. – Арк. 27, 27 зв.; док. 47.

51. Березня 8.

Оповідання служебника Станіслава Ґраєвського Миколая Ґолдовського про нез’явлення до суду кн. Станіслава Войнича Вороницького для повернення грошового боргу, забезпеченого чотирма підданими з с. Тристеня. – Арк. 27 зв., 28; док. 48.

52. Березня 9.

Оповідання луцького земського судді Гаврила Бокія проти ув’язання володимирського підкоморія Олександра Семашка у маєток Прокопа Волчка Жасковського с. Хмелів, записаного на оправу віна його пасербиці Марини Мелешківни Волчкової. – Арк. 28, 28 зв.; док. 49.

53. Березня 9.

Запис про звільнення луцьким земським суддею Гаврилом Бокієм спійманого на ярмарку у Володимирі слуги Стецька, який разом із служебницею втік від нього та вчинив бійку в домі холмського підкоморія Ореховського. – Арк. 28 зв.; док. 51.

54. Березня 10.

Скарга “долзского” священика кн. Романа Сангушка Валфромія Владички на володимирського і берестейського єпископа Феодосія про неповернення зброї, позиченої “для добываня замочку владычєнского у Володимєри” та інші кривди і збитки. – Арк. 29, 29 зв.; док. 51.

55. Березня 11.

Зізнання возного Юхна Оранського про ув’язання Семена Пузовського в частину маєтку с. Пузів, орендовану ним у брата Федора Пузовського. Рестр підданих. – Арк. 29 зв.; док. 52.

56. Березня 11.

Скарга Ждана Коїленського і Кирика Дривинського на братів Крушів, служебників городельського старости пана Пилецького та Станіслава Ґраєвського, про побиття і поранення слуг. Зізнання возного про огляд поранених. – Арк. 29 зв., 30; док. 53.

57. Березня 11.

Оповідання земянина Ждана Коїленського про порушення володимирським земським суддею Богданом Костюшковичем Хоболтовським угоди на продаж жита городельському міщанинові Кончилу. – Арк. 30 зв.; док. 53а.

58. Березня 13.

Скарга львівської міщанки Барбари Щасної на підданого кн. Олександра Чорторийського литовизького міщанина Давида та його матір Сапсайху про неповернення боргу. Рішення уряду в цій справі. – Арк. 30 зв.–31 зв.; док. 54.

59. Березня 13.

Зізнання возного Тихна Оранського про огляд підданих кн. Олександра Чорторийського Матвія Савича і Яцька Головеньки із с. Сільця, поранених возним Іваном Літинським під час вирубування дерева на ком’яги. – Арк. 31 зв., 32; док. 55.

60. Березня 15.

Зізнання возного Івана Літинського про засвідчення збитків у пущі кн.

Андрія Курбського між м. Вижвою і с. Поридубами, завданих поридубськими й годевицькими підданими князя. – Арк. 32, 32 зв.; док. 56.

61. Березня 19.

Зізнання возного Тихна Радовицького про присутність при розв’язанні сімейної суперечки Василя Загоровського з тестем, кременецьким старостою кн. Миколаєм Збаразьким. – Арк. 32 зв.; док. 57.

62. Березня 19.

Свідчення земського писаря Володимирського повіту Федора Солтана Бутетицького, у присутності ковельського війта Матуша Трошковського, про відсутність будь-яких правних претензій до кн. Андрія Курбського з боку сандомирської каштелянової Анни Мацієвської. – Арк. 33; док. 57а.

63. Березня 19.

Скарга Матея Горецького про віднайдення у володимирського мешканця Мошка Подставки коня, викраденого з іншими речами при втечі хрінівської служебниці скаржника Раїни. – Арк. 33, 33 зв.; док. 58.

64. Березня 23.

Запис про підтвердження боргу служебником Петра Загоровського Михайлом Несвіцьким володимирському мешканцю Шмойлові Зраїловичу. – Арк. 34, 34 зв.; док. 59.

65. Березня 26.

Оповідання Мошка Подставки про купівлю коня у Яна Хріновського, підтверджене останнім. – Арк. 34 зв.; док. 60.

66. Березня 30.

Зізнання возного Юхна Оранського про вручення упоминального листа Прокопу Волчку Жасковському за скаргою служебника волинського воєводи кн. Олександра Чорторийського про неповернення грошового боргу. – Арк. 34 зв., 35; док. 61.

67. Березня 31.

Зізнання возного Тихна Оранського, у присутності служебника кн. Андрія Курбського Миколая Богушовського, про вилучення в нього урядником Ганни Мацієвської Яном Негошевським сиґнета для засвідчення мамрамів. – Арк. 35, 35 зв.; док. 62.

68. Квітня 1.

Оповідання Василя Загоровського про звільнення його тестя кн. Миколая Збаразького від будь-яких претензій у сімейній справі. – Арк. 36; док. 63.

69. Квітня 14.

Зізнання возного Хацька Чувата Туличовського про засвідчення збитків, завданих Янові Фалічевському та його підданим с. Чернча глушецькими і кам’янецькими підданими кн. Льва Сангушка Коширського. Згадка про суд “вєдлє копного обычаю”. – Арк. 36–37; док. 64.

70. Квітня 14.

Зізнання возного Хацька Чувата Туличовського про освідчення збитків, завданих підданим Яна Фалічевського з с. Чернча підданим кн. Льва Сангушка Коширського з с. Глушця. – Арк. 37–38; док. 65.

71. Квітня 14.

Оповідання орендаря с. Хрінова Зиґмунта Раковського про ув’язання в маєток володимирського підкоморія Олександра Семашка через відмову дідича Бартоша Витвинського виконувати військову службу. – Арк. 38, 38 зв.;

док. 66.

72. Квітня 15.

Оповідання служебника підканцлера Великого князівства Литовського Остафія Воловича Валентого Тваровського про захоплення Огрефиною Бранською та її сином Павлом належної йому частини маєтку с. Бранів в Луцькому повіті, а також уповноваження Щасному Ґерському вести судову справу. – Арк. 38 зв.–39 зв.; док. 67.

73. Квітня 15.

Оповідання земянина Тимоша Пузовського про викуп частини маєтку Збунина у Берестейському повіті у Марини Збуненської на користь його синів Богдана, Павла і дочки Катерини. – Арк. 39 зв., 40; док. 68.

74. Квітня 21.

Оповідання служебника холмського підкоморія Марціна Угровецького Прокопа про порушення умов продажу жита його панові володимирським міщанином Аврамом, “зятем докторовым”. – Арк. 40; док. 69.

75. Квітня 21.

Запис визнаного листа володимирського міщанина Тишка Конаховича Василеві Загоровському на церкву Пророка Іллі у Володимирі з грунтами на передмісті між єпископськими маєтками Тишковичами, Полупанщиною і маєтком Бутетицьких с. Бутятичами. – Арк. 40–41; док. 70.

76. Квітня 21.

Запис визнаного листа Тишка Кунаховича Василеві Загоровському на церкву Пророка Іллі у Володимирі з усіма угіддями. – Арк. 41–42; док. 71.

77. Квітня 25.

Скарга Андрія Киселя Дорогиницького про напад на нього Прокопа Волчка Жасковського на дорозі між с. Микуличами і с. Яковичами та поранення при цьому слуги Івана Єло-Букоємського Сенька Курганського. Зізнання повітового возного Тихна Радовицького про огляд пораненого. – Арк. 42, 42 зв.; док. 72.

78. Квітня 26.

Запис про відмову Матія Ґорецького прийняти на уряді коня, викраденого у нього і віднайденого у Мошка Подставки в м. Володимирі. – Арк. 42 зв., 43; док. 73.

79. Квітня 29.

Оповідання Валентого Тваровського про порядок сплаву ком’яг зі збіжжям Остафія Воловича до м. Гданська. – Арк. 43 зв.; док. 73а.

80. Квітня 29.

Скарга земянина Холмського повіту Гнівоша Стакорського на миляновицького урядника кн. Андрія Курбського Михайла Кудрявця про наїзд на його грунт під с. Стакором, захоплення коней і побиття слуги Мацька Єжинського. – Арк. 43 зв., 44; док. 74.

81. Квітня 29.

Скарга Дмитра Козики на боярина кн. Миколая Збаразького Богуша Зайця про побиття підданих та особисту зневагу. – Арк. 44; док. 75.

82. Квітня 30.

Зізнання возного Тихна Радовицького про засвідчення збитків, завданих підданим князів Петра і Олександра Порицьких з с. Топилища під час наїзду грунт Гаврила й Михайла Загоровських. – Арк. 44, 44 зв.; док. 76.

83. Травня 1.

Скарга бужківського урядника кременецького старости кн. Миколая Збаразького Богуша Зайця на кн. Дмитра Козику про побиття його і слуги Богдана, пограбування речей та грошей (подимного з маєтків кн. Збаразьких). Зізнання возного Івана Літинського. – Арк. 44 зв., 45; док. 77.

84. Травня 1.

Зізнання возного Івана Літинського про огляд бовбольського підданого кн. Романа Сангушка Коширського Богдана, ув’язненого кн. Настасією Козичиною у маєтку с. Мокрець. – Арк. 45–46; док. 78.

85. Травня 1.

Оповідання Єска і Пейсаха Сачковичів про належність їм чотирьох ком’яг, збудованих у пущі володимирського і берестейського владики Феодосія в Купечівській волості та свідчення про це єпископського намісника Михайла Сосновського. – Арк. 46; док. 79.

86. Травня 2.

Оповідання служебників володимирського і берестейського владики Феодосія Яна Сосновського і Василя Радковича та володимирських міщан Єска й Пейсаха Сачковичів у справі про сплав купленого у єпископських фільварках збіжжя до м. Гданська. – Арк. 46–47 зв.; док. 80.

87. Травня 4.

Зізнання возного Тихна Оранського про свідчення кн. Настасії Козичиної щодо встановлення особи чоловіка, захопленого її підданим Хведцем, ув’язненого нею в с. Мокреці, та викрадення його з в’язниці невідомими особами. – Арк. 47 зв., 48; док. 81.

88. Травня 5.

Зізнання возного Юхна Оранського про напад підданих кн. Льва Коширського з с. Свинюх на малевського підданого королівського маршалка Петра Загоровського під час поїздки з с. Малева до с. Загорова, захоплення коня, воза та ін. речей, а також про нез’явлення урядника князя до уряду для вирішення цієї справи. – Арк. 48, 48 зв.; док. 82.

89. Травня 6.

Зізнання возного Хацька Чувата Туличовського про відмову кн. Настасії Козичиної видати урядникові кн. Романа Сангушка спаському священикові Якиму тіло замордованого за її розпорядженням у с. Мокреці Богдана, підданого князя. – Арк. 48 зв., 49; док. 83.

90. Травня 7.

Зізнання возного Тихна Оранського про наїзд турійського урядника кн. Романа Сангушка спаського священика Якима на маєток кн. Настасії Козичиної с. Мокрець за відмову видати тіло підданого Богдана, а також захоплення двох родин підданих. – Арк. 49–50; док. 84.

91. Травня 8.

Скарга Павла Оранського на Григорія Семеновича Оранського про образу його дружини Марини, розкопання греблі і спуст ставу в с. Лазкові. – Арк. 50;

док. 85.

92. Травня 8.

Скарга Григорія Оранського на свого дядька Павла Оранського про прокладення дороги через поле його батька, побиття й поранення його та батьківського боярина Левка. Свідчення вижа Яна Калиновського. – Арк. 50 зв., 51; док. 86.

93. Травня 3.

Скарга Семена Хребтовича Богуринського на Прокопа Волчка Жасковського про напад на слугу біля с. Шпанова Луцького повіту і захоплення коня. – Арк. 51 зв.; док. 86.

94. Травня 11.

Скарга земянина Холмського повіту Гнівоша Стакорського на милянівського урядника кн. Андрія Курбського Михайла Кудрявця про наїзд на грунт під с. Стакором, захоплення волів і коня у підданих та побиття слуги Мацька Єжинського. – Арк. 51 зв.; док. 88.

95. Травня 13.

Зізнання возного Юхна Оранського про огляд підданих холмського підкоморія Гієроніма Крупського, поранених під час наїзду хотечівського урядника луцького єпископа Яна Декановського на Бортнівський грунт. Свідчення служебника Крупських Станіслава Сокола. – Арк. 51 зв.–52 зв.; док. 89.

96. Травня 14.

Зізнання возного Тихна Оранського про огляд слуг Богуша Трацевського та служебника кн. Олександра Чорторийського, поранених королівським земянином Іваном Шпаковським під час учти в домі Трацевського в с. Сердятичах. – Арк. 52 зв., 53; док. 90.

97. Травня 16.

Скарга урядника підканцлера Великого князівства Литовського Остафія Воловича Ганібела Влоха на служебника любачовського каштеляна Миколая Лисаковського Кузьму про побиття й пограбування його слуги в с. Вербі. – Арк. 53, 53 зв.; док. 91.

98. Травня 17.

Заява Василя Загоровського про неповернення кременецьким старостою кн. Миколаєм Збаразьким дочки Марини, дружини Загоровського. Зізнання возного Тихна Оранського. – Арк. 53 зв., 54; док. 92.

99. Травня 17.

Зізнання возного Хацька Чувата Туличовського про образу його Прокопом Волчком Жасковським під час вручення позову до Володимирського гродського суду за скаргою Семена Хребтовича Богуринського про напад на його служебника Демка і захоплення коня. – Арк. 55, 55 зв.; док. 93.

100. Травня 18.

Скарга служебника кн. Олександра Чорторийського “доктора” Мордухая Влоха на Семена Хребтовича Богуринського про відмову сплатити гроші за лікування, а також побиття його і пограбування. Свідчення вижа Юхна Шагуна. Перелік захоплених речей. – Арк. 54 зв., 55; док. 94.

101. Травня 18.

Скарга служебника сєрадзького воєводи Ольбрихта Ласького Семена Хребтовича Богуринського на “доктора” Мордухая Влоха за лікування, внаслідок якого стан його здоров’я погіршився. Зізнання вижа Юхна Шагуна про огляд хворого. Детальний опис методу лікування. – Арк. 55 зв.–56 зв.; док. 95.

102. Травня 19.

Зізнання возного Івана Літинського про освідчення ним хворих слуг володимирського підкоморія Олександра Семашка в с. Вишкові Луцького повіту, позваних до суду за скаргою кн. Богуша Корецького. – Арк. 56 зв.; док. 96.

103. Травня 19.

Зізнання возного Тихна Оранського про огляд підданих Андрія Овлочимського з с. Гайків, поранених під час наїзду перевальських підданих панів Фалічевських. – Арк. 57; док. 97.

104. Травня 30.

Зізнання возного Івана Літинського про засвідчення завданих під час наїзду Івана Клюського збитків у дворі підданого Олізара Кирдея Мильського в м. Киселині. Свідчення урядника Матиса Шельвачовського. – Арк. 58 зв., 59; док. 98.

105. Травня 23.

Заява поборових і митних писарів Володимирської митниці Марка Ізаєвича та Юди Агроновича про порядок судової відповідальності митного поборці Грубешівської волості Якуба Мойзешовича. – Арк. 57–58 зв.; док. 99.

106. Травня 31.

Зізнання возного Тихна Радовицького про вручення урядового упоминального листа від Івана Ляховського князям Петрові, Янушу і Олександру Порицьким “о имєня... бабизныє й матєристыє” замок і м. Порицьк з присілками. – Арк. 59–60; док. 100.

107. Червня 3.

Оповідання луцького міщанина Мошка Батковича про недотримання Прокопом Волчком Жасковським угоди з його батьком на транспортування до м. Устилуга жита, призначеного для сплаву до Гданська. – Арк. 60; док. 101.

108. Червня 5.

Скарга Станіслава Карвовського, урядника холмського підкоморія Михайла Дзялинського, про захоплення киселинським урядником Олізара Кирдея Мильського Матисом Шельвачовським коня у підданого його пана Стецька Шостаковича із с. Свинарина. Зізнання повітового возного Івана Літинського. – Арк. 60–61; док. 102.

109. Червня 7.

Зізнання Мошка Подставки на підтвердження грошового боргу городельському міщанинові Майку Абрамовичу, забезпеченого всім рухомим і нерухомим майном боржника. – Арк. 61; док. 103.

110. Червня 7 / Травня 23.

Уписання листа володимирської земської підсудкової Любки Шпаковської волинському воєводі кн. Олександрові Чорторийському на продаж четвертої частини спадкового маєтку с. Біличі. – Арк. 61 зв.–62 зв.; док. 104.

111. Червня 8 / 1567 р., листопада 13.

Запис листа Сигізмунда Августа до земських урядів Великого князівства Литовського про визначення юридичного статусу митних поборців. – Арк. 62 зв., 63; док. 105.

112. Червня 8 / 1567 р., листопада 13.

Запис листа Сигізмунда Августа до земських урядів і шляхти Великого князівства Литовського з вимогою не чинити перешкод митним поборцям. – Арк. 63, 63 зв.; док. 106.

113. Червня 9.

Зізнання возного Тихна Оранського про відмову, всупереч королівському розпорядженню, кременецького старости кн. Миколая Збаразького, кн. Януша Порицького і волинського воєводи кн. Олександра Чорторийського дати дозвіл на відкриття митних прикоморків у містах: Локачах, Порицьку й Литовижі. – Арк. 63 зв.–64 зв.; док. 107.

114. Червня 13.

Оповідання Черні Зраїлової про викрадення з її дому шкатули з грошима і документами її чоловіка. – Арк. 64 зв.; док. 108.

115. Червня 16.

Зізнання возного Тихна Оранського про відмову турійського урядника кн.

Романа Сангушка священика Якима відкрити без дозволу свого пана митний прикоморок у м. Турійську. – Арк. 64 зв., 65; док. 109.

116. Червня 16.

Заява володимирських міщан Мартина Золотаря, Матиса Постригача, а також міського писаря Адама Андріясовича і “замкового барвира” Якуба про вивезення без відома парафіян і уряду двох дзвонів з погорілого костелу Божого Тіла, що збереглися після міської пожежі в домі у плебанівського підданого Стецька, урядником орендаря плебанії пана Туровського Якубом Ґнатовським до фільварку на передмісті Плебанівці. Свідчення вижа Яна Калиновського. – Арк. 65, 65 зв.; док. 110.

117. Червня 17.

Зізнання возного Івана Літинського про огляд підданого володимирського війта Максима Івановича Федця, пораненого під час наїзду Федора Калусовського на двір останнього на Волиці Туличівській, а також про захоплення сина й невістки потерпілого. – Арк. 65 зв., 66; док. 111.

118. Червня 18.

Зізнання возного Івана Літинського про засвідчення збитків на грунті с. Радовичів, належного Іллі Радовицькому і Михайлові Єло-Малинському, спустошеному під час наїзду Матвія та Івана Клюських. Згадуються урочища: На Кочках та У Чистого Болотца. – Арк. 66, 66 зв.; док. 112.

119. Червня 22.

Скарга Якуба Ґнатовського, урядника орендаря Володимирської плебанії пана Туровського, на володимирських міщан Мартина Золотаря, Матиса Постригача, а також міського писаря Адама Андріясовича та ін. про вивезення без його відома церковних дзвонів з погорілого костелу Божого Тіла, що зберігалися у фільварку Плебанівці. Свідчення вижа Калиновського. – Арк. 66 зв., 67; док. 113.

120. Червня 22.

Скарга орендаря маєтку Бартоша Витвинського с. Хрінів Жиґмонта Раковського про збитки, яких він зазнав внаслідок втрати оренди та під час ремонтування городні у Володимирському замку. – Арк. 67 зв., 68; док. 114.

121. Червня 24.

Зізнання возного Хацька Чувата Туличовського про засвідчення збитків, заподіяних Михайлом Єло-Малинським на грунті маєтку Івана, Матвія і Богдана Клюських с. Радовичів. – Арк. 68, 68 зв.; док. 115.

122. Червня 24.

Зізнання возного Тихна Оранського про відмову Андрія Киселя відповідати перед судом у справі про захоплення худоби дорогиницьких підданих кн.

Дмитра Козики Остапка і Волоса через відсутність письмових повноважень у служебника князя Єремія Рибицького. – Арк. 69; док. 116.

123. Червня 24.

Зізнання возного Тихна Оранського про огляд пошкодженої границі між маєтками – селами Замличами і Дорогиничами – та потрави посівів на полі замлицького підданого кн. Дмитра Козики Шафрана. – Арк. 69 зв.; док. 116а.

124. Червня 24.

Скарга земянина Якова Колпитовського, державці належного кн. Льву Сангушку Коширському с. Кутів, про наїзди королівського маршалка Петра Загоровського. Перелік збитків, завданих кутенським підданим. – Арк. 69– 70 зв.; док. 117.

125. Червня 25.

Зізнання возного Хацька Чувата Туличовського про вручення урядового упоминального листа війтові Максиму Івановичу за скаргою володимирського міщанина Каліша про затримання дружиною війта спадкової суми, належної її сестрі – дружині Каліша. – Арк. 70 зв., 71; док. 118.

126. Червня 25.

Зізнання возного Хацька Чувата Туличовського про вручення упоминального і заручного листів Жданові Коїленському за скаргою володимирського старости кн. Костянтина Острозького про завдані ним збитки “поєзником замку Володимєрского”. – Арк. 71, 71 зв.; док. 119.

127. Червня 25.

Скарга державці маєтку Кутів Якова Колпитовського на повітового возного Юхна Оранського про словесну образу. – Арк. 71 зв.; док. 120.

128. Червня 27.

Скарга служебника володимирського війта Максима Івановича Войтеха Тарґоні та синів володимирського міщанина Кунця Ярошевича про побиття.

Свідчення вижа Яна Новицького. – Арк. 72, 72 зв.; док. 121.

129. Червня 27.

Оповідання земянина Олександра Лясоти про викочення його підданого з с. Хмелева підданим володимирського єпископа Петрашем та про невдалу спробу затримати втікача. – Арк. 72 зв.; док. 122.

130. Червня 30.

Зізнання служебника володимирського підстарости Михайла Павловича Яна Калиновського про огляд підданого Ждана Коїленського Фалька, побитого замковим “поєзником” Париловичем. – Арк. 72 зв., 73; док. 123.

131. Червня 30.

Скарга володимирського і берестейського владики Феодосія на урядника кн. Романа Сангушка Станіслава Хмелевського про наїзди на с. Сушичне. – Арк. 73; док. 124.

132. Липня 7.

Скарга Григорія Оранського на повітового возного про захоплення сіножаті на грунті, належному його батькові Семену Оранському, і поранення скаржника. Свідчення вижа Яна Калиновського. – Арк. 73 зв., 74; док. 125.

133. Липня 7.

Скарга возного Юхна Оранського на Григорія Семеновича Оранського про напад на нього разом з лазковським урядником Кузьмою і підданими, побиття і поранення його коня. Свідчення вижа Флоріана Марковського. – Арк. 74–75; док. 126.

134. Липня 7.

Зізнання возного Тихна Оранського про огляд брата Юхна Оранського, побитого і пораненого їх дядьком Григорієм Семеновичем Оранським. – Арк. 75, 75 зв.; док. 127.

135. Липня 7.

Зізнання возного Тихна Оранського про вручення королівського мандату кн. Янушу Порицькому за скаргою митних поборових писарів Володимирської митниці Маїра Ізаєвича і Юди Агроновича про відмову відкрити в м. Порицьку митні прикоморки. Свідчення воротного Кречка про те, що князь “поєхал до Лвова на лєкарство”. – Арк. 75 зв.; док. 128.

136. Липня 8.

Зізнання вижа Яна Новицького про опитування ним свідків бійки Григорія Оранського з Юхном Оранським на спірній Лазковській сіножаті під с. Оранами.

Пряма мова Юхна Оранського: “йду на сєножат косити, а с приятєлєм ся покракати, бо деи нє покракавши с приятєлєм, приятєля не мєт”. – Арк. 76– 77 зв.; док. 129.

137. Липня 11.

Зізнання возного Хацька Чувата Туличовського про вручення отрочного листа Іванові і Матвієві Клюським за скаргою Михайла Єло-Малинського, Богдана Патрикія Радогощського та Іллі Золотолинського про наїзд на Радовицький грунт, побиття підданих та інші кривди. – Арк. 77 зв.–78 зв.;

док. 130.

138. Липня 11.

Угода Матвія та Івана Клюських з Богданом Патрикієм Радогощським та Іллею Золотолинським про відстрочку розгляду судової справи через хворобу підданих-свідків і зобов’язання стати до суду на будь-який вказаний термін. – Арк. 78 зв., 79; док. 131.

139. Липня 11.

Скарга королівського маршалка Петра Загоровського на урядника кн. Дмитра Козики Войника про вбивство боярина Івана Поповича, побиття й поранення підданих з с. Волиці Загоровської. Зізнання возного Юхна Оранського. – Арк. 79, 79 зв.; док. 132.

140. Липня 12.

Зізнання возного Тихна Оранського про опитування ним свідків бійки Юхна Оранського з Григорієм Оранським. – Арк. 79 зв., 80; док. 132а.

141. Липня 12.

Скарга урядника кременецької старостини кн. Ганни Збаразької Івана Берестського на Івана Шельвовського про побиття його та слуг на Шельвовському мосту. – Арк. 80 зв.; док. 132б.

142. Липня 12.

Оповідання Любки Шпаковської та її синів Івана й Василя щодо продажу частини с. Біличів волинському воєводі кн. Олександрові Чорторийському. – Арк. 80 зв., 81; док. 133.

143. Липня 13.

Скарга кн. Дмитра Козики про побиття і поранення його колонівських підданих в урочищі Росоші боярами і підданими Петра Загоровського з с. Волі Хорівської Монастирської. Зізнання возного Тихна Оранського. – Арк. 81, 81 зв.; док. 134.

144. Липня 13 Скарга Станіслава Корчинського, служебника урядника віленських воєводичів кн. Радзивіллів Станіслава Білецького, на войковицького урядника Василя Загоровського Яна Пресмицького про побиття, пограбування і ув’язнення в с. Хоболтовій підданих з с. Фалимичів. Зізнання возного Тихна Оранського. – Арк. 81 зв.–82 зв.; док. 135.

145. Липня 13.

Скарга урядника Василя Загоровського Яна Пресмицького про напад на нього підданих віленських воєводичів князів Радзивіллів з с. Фалимичів, побиття, пограбування та ув’язнення слуг і підданих. Зізнання возного Тихна Оранського. – Арк.82 зв., 83; док. 136.

146. Липня 13.

Скарга служебника Прокопа Волчка Жасковського Якуба Пашковського на Івана Обуха Вощатинського про побиття й поранення під час повернення з с. Жалинова. – Арк. 83 зв.; док. 137.

147. Липня 14.

Зізнання возного Тихна Оранського про огляд поля на грунті маєтку Юхна і Василя Яковицьких с. Яковичів, розташованого між гостинцем з Володимира до Локачів і дорогою із Бобичів до Войковичів, захопленого й засіяного Гаврилом Яковицьким. – Арк. 83 зв.–84; док. 138.

148. Липня 14.

Зізнання служебника луцького і берестейського єпископа Вікторина Вербицького Томаса Мартиновича про свідчення громади с. Хотечова у справі Григорія і Юхна Оранських щодо спірної сіножаті. – Арк. 83 зв., 84; док. 139.

149. Липня 15 / 1566 р., липня 18.

Запис листа кн. Льва Олександровича Сангушка Коширського королівській маршалковій Федорі Загоровській на заставу маєтку с. Конюхи “з сєлы к нєму прислухаючими”. – Арк. 84 зв.–86; док. 140.

150. Липня 21.

Скарга ковельського намісника кн. Андрія Курбського Івана Келемета про наїзд урядника кн. Льва Сангушка Коширського Волинця і ключника Богдана з слугами і підданими на двір Федори Мокренської та її дівера Богдана Мокренського в с. Калинівці. Перелік завданих збитків. – Арк. 86 зв.; док. 140а.

151. Липня 21.

Оповідання земянина Луцького повіту Семена Козинського про недотримання Романом Марковським умов застави частини маєтку с. Марковичів.

Зізнання возного Івана Літинського. – Арк. 87, 87 зв.; док. 141.

152. Липня 20 Зізнання возного Тихна Оранського про засвідчення збитків на грунті Обуховичів Вощатинських між селами Хотечовим і Вощатиним, спустошеному під час наїзду торчинських, хотечівських, русівських та ін. підданих луцького і берестейського єпископа Вікторина Вербицького. – Арк. 87 зв., 88;

док. 142.

153. Липня 22.

Оповідання Григорія Оранського Володимирському гродському судові про готовність відповідати в справі за позовом Юхна Оранського. – Арк. 88;

док. 143.

154. Липня 23.

Зізнання возного Тихна Оранського про вручення урядового заручного листа кн. Катерині Вишневецькій в справі про наїзди на грунт Лавріна Іваницького. – Арк. 88, 88 зв.; док. 144.

155. Липня 23.

Оповідання львівського вірменина Павла Давидовича щодо продажу коня володимирському міщанинові Сачкові Лазаровичу. – Арк. 88 зв., 89; док. 145.

156. Липня 25.

Свідчення возного Хацька Чувата Туличовського про засвідчення збитків, завданих під час наїзду урядника кн. Льва Сангушка Коширського Волинця на двір боярині кн. Андрія Курбського Федори Мокренської та її дівера Богдана Мокренського в с. Калинівці. Перелік захопленого майна. – Арк. 89– 90; док. 146.

157. Липня 25.

Зізнання возного Хацька Чувата Туличовського про уточнення спірних границь грунтів Матвія, Івана й Богдана Клюських з володіннями Михайла Єло-Малинського Іллі Золотолинського в маєтку с. Радовичі, згідно з урядовим “приповєдным” листом. – Арк. 90–91; док. 147.

158. Липня 26.

Зізнання возного Хацька Чувата Туличовського про огляд границь між маєтком Гаврила Яковицького с. Бобичі і маєтком кн. Ганни Збаразької с. Крухиничі, пошкоджених підданими останньої Германом Батиєвичем і Матвієм Денковичем. – Арк. 91; док. 147а.

159. Липня 26.

Зізнання возного Хацька Чувата Туличовського про засвідчення збитків, завданих Юхном Яковицьким на грунті Гаврила Яковицького в с. Яковичах. – Арк. 91, 91 зв.; док. 147б.

160. Липня 26.

Зізнання возного Тихна Радовицького про засвідчення збитків, завданих паном Іваницьким на сіножатях кн. Катерини Вишневецької та її синів Михайла і Олександра на грунті с. Мишова. Згадано урочища: Струпин, Литва, Побідище. – Арк. 91 зв.–92 зв.; док. 148.

161. Липня 26.

Зізнання возного Тихна Радовицького про вручення упоминального листа кн. Янушу Порицькому на сплату поголовщини про вбивство його слугою Понятовським слуги Івана Ляховського Марка. – Арк. 92 зв.; док. 149.

162. Липня 26.

Зізнання возного Тихна Радовицького про огляд викошених Яковом Колпитовським сіножатей Раїни Ліневської біля с. Колпитова. – Арк. 93; док. 150.

163. Липня 26.

Зізнання возного Юхна Оранського про засвідчення збитків, завданих під час збройного наїзду холмського стольника Гієроніма Крупського на Рогожанському грунті луцького і берестейського єпископа кн. Вікторина Вербицького. Свідчення єпископських підданих Грицька, Ласка Войтовича та ін., захоплених під час наїзду і ув’язнених у маєтку Крупських с. Лудин. – Арк. 93 зв., 94; док. 101.

164. Липня 26.

Зізнання возного Хацька Чувата Туличовського про огляд пошкоджених Романом Марковським границь Шельвівського, Роговицького і Заєчицького грунтів кн. Степана Ружинського та вручення Марковському позову до Володимирського гродського суду. – Арк. 94, 94 зв.; док. 152.

165. Серпня 2.

Зізнання возного Хацька Чувата Туличовського про засвідчення збитків, завданих під час наїзду Івана Шельвовського, його сина Прокопа й урядника князів Збаразьких Мишка Колпака на грунт володимирського войського Василя Гулевича в с. Затурцях, а також про огляд побитих і поранених підданих Гулевича. Перелік захоплених речей. – Арк. 95, 95 зв.;

док. 153.

166. Серпня 3.

Зізнання возного Хацька Чувата Туличовського про взаємні претензії володимирського земського судді Богдана Костюшковича Хоболтовського і його брата Петра за спільне гумнище в с. Хоболтовій. – Арк. 96; док. 154.

Згаслий текст.

167. Серпня 4.

Скарга володимирського і берестейського владики Феодосія на священика Іллінської церкви в м. Володимирі Тишка Конаховича про продаж цієї церкви без його відома королівському маршалку Василеві Загоровському. Свідчення вижа Яна Ковецького. – Арк. 96–97; док. 155.

168. Серпня 5.

Зізнання вижа Яна Калиновського про вручення королівського мандату бурмистрові і райцям м. Володимира Василеві Каплі, Андрієві Конону й міському писарю Адаму Андріясовичу “вєдлє даня справи” дворянина Миколая Щепи за зневагу і ув’язнення королівського посланця Янка, який прибув з м. Кременця. – Арк. 97, 97 зв.; док. 156.

169. Серпня 5 / Серпня 1.

Заставний запис кн. Льва Олександровича Сангушка Коширського луцькому войському Іванові Чапличу Шпановському на с. Конюхи з присілками: Млиновим, Білим Полем, Кутами і Защитовим. – Арк. 97 зв.–100;

док. 157 с.

170. Серпня 5.

Зізнання возного Хацька Чувата Туличовського про засвідчення збитків на грунті Матвія, Івана і Богдана Клюських в с. Радовичах, завданих королівським маршалком Михайлом Малинським і його сябрами Богданом Патрикієм Радогощським та Іллею Золотолинським. – Арк. 100, 100 зв.; док. 158.

171. Серпня 5.

Зізнання возного Юхна Оранського про вручення урядових приповідних листів Гієронімові Крупському і Ленарту Ґурському на повернення сіна і збіжжя, захоплених ними у маєтку володимирського і берестейського владики Феодосія. – Арк. І00 зв., 101; док. 159.

172. Серпня 7.

Скарга возного Луцького повіту Івана Путошинського на луцького старосту кн. Богуша Корецького про недопущення ув’язання кн. Льва Сангушка Коширського в Межиріцький замок і села, що до нього належать, відмову луцького підстарости Петра Хомяка прийняти до замкового уряду зізнання про це та ув’язнення возного в Луцькому замку за розпорядженням Корецького. – Арк. 101, 101 зв.; док. 160.

173. Серпня 7.

Зізнання возного Луцького повіту Івана Путошинського в справі познанського купця Єроніма Рита з луцьким міщанином Аврамом Хамком щодо порушення термінів сплати боргу за проданий віск. – Арк. 101 зв.–103; док. 161.

174. Серпня 7.

Скарга кн. Дмитра Козики на Петра Богдановича Загоровського за нез’явлення останнього через хворобу до суду в справі щодо бійки його підданих Яроша та Івана Дяконів з с. Волі Хорівської Монастирської з колонівськими підданими князя Сеньком і Супруном Івановичами, а також непредставлення до уряду достатніх доказів своєї хвороби. – Арк. 103, 103 зв.; док. 162.

175. Серпня 8.

Зізнання возного Юхна Оранського про ув’язання луцького войського Івана Чаплича Шпановського у маєток Конюхи з присілками: Млиновим, Білим Полем, Кутами й Защитовим, заставленими кн. Львом Олександровичем Сангушком Коширським. – Арк. 104; док. 163.

176. Серпня 10.

Зізнання возного Тихна Оранського про засвідчення збитків на грунті маєтку холмського каштеляна Яна Оріховського с. Щитина, завданих під час наїзду кн. Льва Олександровича Сангушка Коширського. Перелік збитків і кривд. Згадуються урочища Чисте Болото і За Чертежем. – Арк. 104, 104 зв.; док. 164.

177. Серпня 10.

Скарга володимирського і берестейського владики Феодосія на задибського урядника кн. Романа Сангушка Гаврила про наїзд на Білашівський бір і знищення бортей. – Арк. 104 зв., 105; док. 164а.

178. Серпня 11.

Скарга Лавріна Іваницького та його дружини Марії на кн. Катерину Скорутянку Вишневецьку про збройний наїзд на берегові сіножаті в урочищі Струпин, захоплення сіна, побиття, поранення й пограбування підданих.

Свідчення возного Тихна Радовицького. – Арк. 105–106; док. 165.

179. Серпня 14.

Рішення суду в справі про вбивство Івана Поповича, боярина Петра Загоровського, колонівськими урядником кн. Дмитра Козики Войником та підданими Калеником і Романом з синами Сеньком і Супруном під час наїзду на Загорівський грунт. Згадується битва з татарами під Сокалем. – Арк. 106– 108 зв.; док. 166.

180. Червня 14.

Скарга кн. Олександра Вишневецького та його брата черкаського і канівського старости кн. Михайла Вишневецького на Лавріна Іваницького про захоплення сіножаті в маєтку Мишові. Зізнання возного Юхна Оранського. – Арк. 109–110 зв.; док. 167.

181. Серпня 14.

Зізнання возного Тихна Радовицького про вручення упоминального листа Прокопу Волчку Жасковському про неповернення грошового боргу Оттону Оствицю. – Арк. 111; док. 168.

182. Серпня 14.

Зізнання возного Хацька Чувата Туличовського про відмову Бальтазара Гнівоша Свинюського повернути Петрові Загоровському коней. – Арк. 111, 111 зв.; док. 169.

183. Серпня 15.

Запис про угоду Петра Загоровського з Яковом Колпитовським в справі про напад підданих останнього з с. Кутів на підданого Загоровських Зеньця з с. Кримеша. – Арк. 111 зв., 112; док 170.

184. Серпня 16.

Скарга Павла і Семена Оранських на возного Юхна Оранського про побиття й поранення священика Григорія з с. Оран. Зізнання возного Тихна Оранського. – Арк. 112; док. 171.

185. Серпня 17.

Скарга володимирського городничого Василя Загоровського на володимирського і берестейського владику Феодосія про напад його слуг Яна Сосновського і Семена Сохи на служебника Загоровських Тишка Конаховича під час його повернення з с. Залужжя до Володимира, ув’язнення і пограбування. Зізнання возного Юхна Оранського. – Арк. 112 зв.; док. 172.

186. Серпня 17.

Зізнання возного Тихна Радовицького про вручення позову до Володимирського земського суду Прокопу Волчку Жасковському за несплату грошового боргу і неповернення коня в обмін на аркебуз, згідно з умовою з Оттоном Оствицем. – Арк. 113; док. 173.

187. Серпня 22.

Скарга возного Юхна Оранського про побиття, поранення і пограбування його слуги Ждана лазківськими підданими Павла Оранського. Свідчення вижа Єремія Рибицького. – Арк. 113, 113 зв.; док. 174.

188. Серпня 22.

Зізнання возного Тихна Радовицького про ув’язнення фалимицьким урядником пана Білецького підданих Петра Костюшковича Хоболтовського у с. Фалимичах. – Арк. 113 зв., 114; док. 175.

189. Серпня 24.

Скарга служебника Прокопа Волчка Жасковського Яна Єрдана на роснівського урядника кн. Миколая Збаразького Матея Стрижовського про побиття і пограбування його у м. Володимирі “на Засмочи”. Свідчення вижа Левка Шпиколоського. – Арк. 114, 114 зв.; док. 176.

190. Серпня 25.

Зізнання возного Тихна Радовицького про вручення упоминального листа кн. Янушу Порицькому за скаргою луцького земського судді Гаврила Бокія та його брата Яна про кривди, завдані їм у грунтах дідичного маєтку с. Грушіву, перезаставлених князем Амброжію Лащу Витковському. – Арк. 114 зв.;

док. 177.

191. Серпня 25.

Зізнання возного Тихна Радовицького про вручення упоминального листа Амброжію Лащу Витковському в цій самій справі. – Арк. 115; док. 178.

192. Серпня 25.

Зізнання возного Тихна Оранського про нез’явлення кн. Андрія Курбського до його маєтку с. Поридуби для виконання рішення в судовій справі із сандомирською каштеляновою Анною Мацієвською щодо пограбування. – Арк. 115, 115 зв.; док. 179.

193. Серпня 25.

Зізнання возного Тихна Оранського про скаргу маціївського старости Яна Негошевського на ковельських лісників кн. Андрія Курбського про захоплення овець і собак та ув’язнення вівчарів, підданих сандомирської каштелянової Анни Мацієвської. Згадується урочище Чорна Річка. – Арк. 116;

док. 180.

194. Серпня 26.

Оповідання кн. Андрія Курбського про нез’явлення до його маєтку с. Поридуби служебника Анни Мацієвської Войтеха Маґнушевського для виконання угоди. Зізнання возного Хацька Чувата Туличовського. – Арк. 116, 116 зв.; док. 181.

195. Серпня 27.

Оповідання кн. Дмитра Козики про нез’явлення до суду Петра Загоровського в справі про напад його підданих з с. Волі Хорівської Монастирської Яроша Дякона та інших на колонівських підданих князя, побиття їх та пограбування. – Арк. 117; док. 182.

196. Серпня 27.

Зізнання возного Тихна Радовицького про взаємні претензії Панька Сторожовицького з Гаврилом Яковицьким на спірному грунті в с. Яковичах. – Арк. 117 зв., 118; док. 182а.

197. Серпня 30.

Зізнання возного Тихна Радовицького про підтвердження володимирським і берестейським владикою Феодосієм факту розлучення дочки кременецького старости кн. Миколая Збаразького Марини з Василем Загоровським.

Згадка про небезпеку від татар. – Арк. 118; док. 183.

198. Серпня 31.

Зізнання возного Тихна Радовицького про огляд володимирського міщанина Савки Радковича, пораненого й пограбованого Василем Мировицьким на Вербській дорозі. – Арк. 118 зв.; док. 184.

199. Вересня 1.

Запис про відмову кн. Андрія Курбського присягнути перед судом в справі з Анною Мацієвською про взаємні наїзди і пограбування. Список бояр і підданих князя, які присягнули в цій справі; реєстр майна, захопленого у них урядниками і підданими Мацієвської. – Арк. 119–121 зв.; док. 185.

200. Вересня 2.

Зізнання возного Івана Літинського про засвідчення збитків, завданих Федором Калусовським на Вербичанському грунті, належному війтові Максиму Івановичу. – Арк. 121 зв.; док. 186.

201. Вересня 3.

Зізнання возного Тихна Оранського про огляд урядника Амброжія Лаща з с. Грушової Франца Левицького та служебника Павла Голубицького, побитих і поранених володимирськими міщанами Ониськом Полховичем і “замковим барвиром” Якубом. – Арк. 122; док. 187.

202. Вересня 3.

Зізнання возного Хацька Чувата Туличовського про засвідчення завданих панами Клюськими збитків на Радовицькому грунті Михайла Єло-Малинського. Згадується урочище Озерце. – Арк. 122 зв.; док. 188.

203. Вересня 3.

Зізнання возного Тихна Радовицького про огляд ран слуги Остафія Колпитовського Миська Лобаса в с. Свинюхах, побитого служебником Бальтазара Гнівоша Свинюського Іванком Півцем, боярами Пилипом Сеньковичем, Яцьком Сушковичем, підданим Лашком Щасновичем та ін. – Арк. 122 зв., 123; док. 189.

204. Вересня 7.

Зізнання возного Хацька Чувата Туличовського про вручення упоминального листа волинському воєводі кн. Олександрові Чорторийському “о поступлєнє” частини маєтку його дружини с. Шепля Луцького повіту берестейському войському Рафалу Литвиновському. – Арк. 123, 123 зв.; док. 190.

205. Вересня 9.

Скарга луцького міщанина Миська Котляра на володимирського міщанина Василя Каплю про несплату грошової суми євреєві Кашубі, яку заборгував під час минулого ярмарку на Св. Симеона, перебуваючи на постої в домі скаржника. – Арк. 123 зв.; док. 191.

206. Вересня 9.

Скарга “доктора” Марка Влоха про напад на нього невідомих у м. Володимирі під час повернення з луцького ярмарку, побиття і пограбування в домі підданого Радзивіллів Фурса. Зізнання возного Юхна Оранського про огляд потерпілого та арешт розбійників. Перелік зброї, вилученої у заарештованих. – Арк. 123 зв.–125; док. 192.

207. Вересня 10.

Зізнання повітового возного Хацька Чувата Туличовського про “оглєданє трупа” слуги Остафія Колпитовського Миська Лобаса, вбитого слугами, боярами і підданими Бальтазара Гнівоша Свинюського. Огляд відбувся “в дому барвира свинюского”. – Арк. 125, 125 зв.; док. 193.

208. Вересня 11.

Скарга служебника Станіслава Ґраєвського Яроша Жуковського про наїзд Порфирія, “дворного архимандрита” володимирського і берестейського владики Феодосія на двір його пана на передмісті м. Володимира Залужжі, завдані збитки, побиття й поранення скаржника. Зізнання возного Хацька Чувата Туличовського. – Арк. 125 зв., 126; док. 194.

209. Вересня 11.

Скарга Порфирія, “дворного архимандрита” володимирського і берестейського владики Феодосія, про збройний напад на нього служебника Станіслава Ґраєвського Яроша Жуковського у м. Володимирі на Залужжі. – Арк. 126; док. 195.

210. Вересня 16.

Зізнання возного Тихна Радовицького про вручення урядового упоминального листа володимирському городничому Василеві Загоровському у справі щодо материнських маєтків кн. Маруші Миколаївни Збаразької. – Арк. 126;

док. 196.

211. Вересня 21.

Запис про розгляд у суді справи за скаргою “доктора” Марка Влоха про збройний напад на нього слуги Івана Білецького Криштофа Ґлинського та слуги Івана Берестського Трохима. – Арк. 126 зв.–128 зв.; док. 197.

212. Вересня 20.

Скарга Гаврила Загоровського про втечу слуги його брата Михайла Загоровського Матиса і викрадення ним грошей та різних речей. Перелік викрадених речей. – Арк. 128 зв., 129; док. 198.

213. Вересня 22.

Зізнання возного Юхна Оранського про вручення урядового упоминального листа Михайлові Загоровському в справі про відшкодування вартості речей його братові Гаврилові Загоровському, викрадених слугою Матисом. – Арк. 129, 129 зв.; док. 199.

214. Вересня 22.

Зізнання возного Тихна Оранського про огляд служебника Прокопа Волчка Жасковського Лучка Шевця з Підгайців, побитого оранськими підданими Павла Оранського на гостинці з м. Володимира до с. Хоболтови “противко шибєниц”. – Арк. 129 зв.; док. 200.

215. Вересня 22.

Оповідання кременецької старостини кн. Анни Збаразької щодо скарги її підданих з с. Бужкова на Василя Суходольського про захоплення коней. – Арк. 130; док. 201.

216. Вересня 22.

Оповідання служебника кн. Марини Збаразької Васька Лубенецького про стан двору в її маєтку с. Войковичі, куди вона повернулася після розлучення з Василем Загоровським. Згадано документи з родинного архіву. Зізнання возного Тихна Радовицького. – Арк. 130, 130 зв.; док. 202.

217. Вересня 22.

Протестація королівського маршалка, володимирського городничого Василя Загоровського про захоплення кн. Мариною Збаразькою та її братом кн. Янушем сіл Войковичі і Форостів, побиття і поранення урядника Яна Пресмицького. Перелік захопленого майна. Зізнання возного Тихна Оранського. – Арк. 130 зв.–132; док. 202а.

218. Вересня 23.

Оповідання Василя Загоровського про несплату подимного з маєтків Замлицької волості – сіл Войковичі і Форостів, захоплених кн. Мариною Збаразькою та її братом кн. Янушем. – Арк. 132, 132 зв.; док. 203.

219. Вересня 23.

Оповідання слуг кн. Андрія Курбського Гришка Клечковського та Шимона Меженського про відмову поборці кн. Дмитра Козики прийняти подимне без совитості з маєтків Ковельської волості після закінчення строку. Свідчення возного Хацька Чувата Туличовського. – Арк. 132 зв.; док. 204.

220. Вересня 25.

Скарга земянина Богдана Пузовського про побиття його та бортника його батька Якима володимирським міщанином Савкою Радковичем під час спроби затримати підданих з с. Пузова, які рубали дрова у запусті Пузовських. Свідчення возного Хацька Чувата Туличовського. – Арк. 133, 133 зв.;

док. 205.

221. Вересня 25.

Скарга володимирських міщан Василя й Семена Радковичів на Богдана Пузовського про побиття й поранення їхнього брата Сави. Зізнання вижа Яна Новицького та возного Хацька Чувата Туличовського. – Арк. 133 зв.– 135; док. 206.

222. Вересня 26.

Зізнання возного Тихна Радовицького про вручення урядового упоминального листа Бальтазару Гнівошу Свинюському та його дружині Федорі в справі про вбивство свинюськими боярами і підданими слуги Остафія Колпитовського Миська Лобаса. – Арк. 135, 135 зв.; док. 207.

223. Вересня 26.

Зізнання возного Тихна Радовицького про вручення урядового заручного листа Бальтазару Гнівошу Свинюському “о нєбєзпєчєнство здоровя” Якова Колпитовського, його дітей, слуг і підданих із с. Колпитова. – Арк. 135 зв.;

док. 208.

224. Вересня 28.

Скарга королівського дворянина Бальтазара Гнівоша Свинюського на Ждана Коїленського про поранення й пограбування його слуги Лєнарта Дворецького в м. Володимирі “на Жидовскои улицы”. Зізнання возного Тихна Радовицького про огляд потерпілого. – Арк. 136; док. 208а.

225. Вересня 29.

Зізнання возного Івана Літинського про огляд бортей на грунті с. Голоби, маєтку кн. Миколая Ярославовича в урочищі Середньому Борі, зруйнованих підданими з с. Мосора Луцького повіту. Реєстр мосорських підданих, які брали участь у наїзді. – Арк. 136–137; док. 209.

226. Вересня 29.

Зізнання возного Івана Літинського про огляд копців, насипаних кн. Андрієм Курбським на спірному грунті у маєтку кн. Льва Сангушка Коширського с. Кошир. Згадуються урочища: Пугачова Гора, Кушнірова Могила. – Арк. 137, 137 зв.; док. 210.

227. Жовтня 3 / Вересня 17.

Запис листа короля Сигізмунда Августа кн. Андрієві Курбському про відстрочку через хворобу урядника Войтеха Маґнушевського судової справи з Анною Мацієвською щодо захоплення овець у її підданих тощо. – Арк. 137 зв., 138; док. 211.

228. Жовтня 6.

Скарга Прокопа Волчка Жасковського на “уставника” Зимненського монастиря кн. Олександра Чорторийського про побиття й поранення слуги Бартоша та його дружини Віриці під час нападу на них у м. Володимирі.

Зізнання возного Тихна Оранського. – Арк. 138, 138 зв.; док. 212.

229. Жовтня 6.

Запис про призначення терміну для судової присяги в справі щодо збройного нападу на “доктора” Марка Влоха. – Арк. 138 зв., 139; док. 213.

230. Жовтня 8.

Оповідання королівського дворянина Миколая Юндила та Богуша Мицюти про нез’явлення кн. Богуша Корецького для участі у поділі між ними маєтків – сіл Борова і Ярова – по смерті кн. Богдана Путивського. – Арк. 139, 139 зв.; док. 214.

231. Жовтня 10.

Скарга Федора Солтана Бутетицького на Семена Шишчича про погрозу позбавити життя. – Арк. 139 зв.; док. 215.

232. Жовтня 16.

Скарга служебника холмського стольника Гієроніма Крупського Станіслава Сокола про вбивство слуги його пана Яна Райського служебником кн. Олександра Чорторийського Олекшієм на Городельському гостинці між м. Володимиром і с. Федоровцем. Зізнання повітового возного Юхна Оранського. – Арк. 139 зв.–140 зв.; док. 216.

233. Жовтня 18.

Зізнання Єзофа, пахолка служебника володимирського і берестейського владики Феодосія Станіслава Ґлинського, про продаж сагайдака, шаблі, опанчі і сукні, належних служебникам єпископа, служебникові володимирського підстарости Михайла Павловича Яцькові. – Арк. 140 зв.; док. 217.

234. Жовтня 18.

Запис про відстрочку присяги в справі про збройний напад Криштофа Ґлинського на лікаря Марка Влоха. – Арк. 140 зв., 142; док. 218.

235. Жовтня 18.

Запис визнаного листа Михайла і Василя Калусовських володимирському війтові Максиму Івановичу та його дружині Настасії на третину с. Вербичного. – Арк. 142–143; док. 219.

236. Жовтня 19.

Скарга підданих королівського маршалка Петра Загоровського Івашка Денисовича і Яцька з м. Володимира на підданих Ждана Коїленського Дешка з сином Климцем та ін. про побиття й пограбування під час поїздки з м. Чорторийська. Свідчення вижа Грицька Захаревича. – Арк. 143 зв.–144; док. 220.

237. Жовтня 24.

Рішення суду про відстрочку розгляду справи за скаргою володимирських міщан Василя й Семена Радковичів на Богдана Пузовського про побиття й пограбування їхнього брата Сави. – Арк. 144–145; док. 221.

238. Жовтня 28.

Зізнання возного Тихна Радовицького про його присутність при допиті колишньої служниці Коїленських Ганни, звинуваченої в чарівництві і ув’язненої в маєтку кн. Козики. – Арк. 145; док. 222.

239. Жовтня 31.

Зізнання возного Тихна Оранського про недопущення Федором, служебником володимирського і берестейського владики Феодосія, Михайла Жоравницького до ув’язання у маєток с. Квасів. – Арк. 145 зв., 146; док. 223.

240. Листопада 1.

Зізнання возного Тихна Радовицького про вручення урядового упоминального листа Жданові Коїленському в справі про напад його підданих Дешка з сином Якимцем та ін. з с. Коїльного на підданих Петра Загоровського Івашка Денисовича і Яцька з м. Володимира. – Арк. 146, 146 зв.;

док. 224.

241. Листопада 5.

Зізнання возного Тихна Оранського про вручення урядового упоминального листа кн. Михайлові Курцевичу та його дружині Полонії про несплату боргу луцькій каштеляновій Марії Козинській, забезпеченого на маєтку с. Туричани. – Арк. 146 зв., 147; док. 225.

242. Листопада 7.

Оповідання служебника Марії Козинської Івана Яцьковича про безпідставне затримання кн. Михайлом Курцевичем урядового упоминального листа щодо несплати боргу, забезпеченого на маєтку с. Туричани. – Арк. 147, 147 зв.;

док. 226.

243. Листопада 10.

Визнання володимирського городничого Василя Загоровського кременецькій старостянці кн. Марині Збаразькій про скасування її боргових записів, забезпечених на невказаних маєтках. – Арк. 147 зв., 148; док. 227.

244. Листопада 10.

Визнання кн. Марини Збаразької перед Володимирським гродським судом про скасування її заяви проти Василя Загоровського стосовно належних їй маєтків. – Арк. 148; док. 228.

245. Листопада 10.

Визнання земян Матвія та Івана Клюських, королівського маршалка Михайла Єло-Малинського, Богдана Патрикія Радогощського та Іллі Золотолинського про угоду щодо спірних Радовицьких грунтів. – Арк. 148, 148 зв., 150; док. 229.

246. Листопада 11.

Скарга володимирського і берестейського владики Феодосія на дворянина кн. Романа Сангушка Станіслава Хмелівського про збитки і кривди, завдані його несухоїзькими підданими єпископським підданим з с. Сушичного. – Арк. 150, 150 зв.; док. 230.

247. Листопада 18.

Зізнання возного Тихна Радовицького про спростування скарги Юхна Яковицького щодо наїзду Василя Олехновича Мелешка Микулицького на с. Яковичі з метою затримати свого підданого-втікача. – Арк. 150 зв., 151;

док. 231.

248. Листопада 22.

Скарга поборців Володимирського повіту кн. Дмитра Козики та Івана Гулевича на кревського старосту кн. Андрія Курбського про несвоєчасну сплату подимного й “серебщизни” з маєтків Ковельської волості. Запис листа короля Сигізмунда Августа від 11 жовтня 1569 р. до поборців Володимирського повіту з наказом прийняти від князя податкові суми без совитості. – Арк. 151–153; док. 232.

249. Листопада 25.

Зізнання вижа, замкового “поєзника” Івашка про його присутність на допиті служниці кн. Катерини Козики Ганни, звинуваченої у чарівництві з метою отруїти княгиню. – Арк. 153–154; док. 233.

250. Листопада 25.

Визнаний лист Федори Мечинської братові, володимирському війту Максиму Лудовичу, на належну їй частину спадщини. – Арк. 154, 154 зв.; док. 234.

251. Листопада 25.

Визнаний лист земянина Дорогицького повіту Яна Мечинського дружині, володимирській війтівні Федорі Мечинській на грошову суму, забезпечену частиною майбутнього батьківського спадку. – Арк. 154 зв., 155; док. 235.

252. Листопада 26.

Зізнання возного Івана Літинського про вручення урядового упоминального листа кн. Андрію Курбському за скаргою Полагії Гулевичевої на його ковельського урядника Івана Келемета і дубенських підданих про спустошення її Радошицьких лісів. Згадуються урочища Хобот і Круглий Лісок. – Арк. 156, 156 зв.; док. 236.

253. Листопада 30.

Зізнання возного Івана Літинського про вручення судових позовів Тимошеві Пузовському за скаргою володимирського міщанина Сави Радковича про напад на нього Богдана Пузовського, сина позваного. – Арк. 156 зв.;

док. 237.

254. Листопада 30 / Листопада 29.

Запис визнаного листа Павла Черневського братові Богданові на продаж належних йому частин сіл: Чернева, Сушків, Гультяїв і Вовковичів Берестейського повіту і воєводства. – Арк. 156 зв.–158; док. 237а.

255. Листопада 30 / Жовтня 30.

Запис визнаного листа Романа та його дружини Марії Марковських Павлові і Катерині Черневським про продаж с. Марковичів. – Арк. 158–160 зв.;

док. 238.

256. Листопада 30.

Зізнання Романа Марковського про передачу Павлові Черневському віновного запису його батька Василя Марковського матері Марії Марковській у зв’язку з продажем с. Марковичів. – Арк. 160 зв., 161; док. 239.

257. Грудня 1.

Запис визнаного листа Романа Марковського дружині Марії з Підгороденських Марковській на частини сіл Марковичів і Плискова. – Арк. 161–162;

док. 240.

258. Грудня 1.

Запис визнаного листа володимирської війтівни Олени Сегеневої братові Максимові Лудовичу на одержання посагу. – Арк. 162, 162 зв.; док. 241.

259. Грудня 1.

Запис визнаного листа Якима Сегені дружині Олені з Лудовичів Сегеневій на третю частину с. Студиводів Белзького повіту і воєводства. – Арк. 163– 164; док. 242.

260. Грудня 2.

Запис визнаного листа німецького купця Оттона Оствиця своєму племінникові, служебникові волинського воєводи кн. Олександра Чорторийського Каспру Котвицю, про уповноваження його на стягнення боргів з різних осіб у Волинському воєводстві. – Арк. 164, 164 зв.; док. 243.

261. Грудня 3.

Скарга намісника володимирського і берестейського владики Феодосія Михайла Селищського на земянина Луцького повіту Семена Козинського про побиття й поранення його і слуги Войтка в домі володимирського міщанина Степана Завади. – Арк. 165, 165 зв.; док. 244.

262. Грудня 3.

Скарга земянина Луцького повіту Семена Козинського на намісника володимирського і берестейського владики Феодосія Михайла Селищського про побиття й поранення його в домі володимирського міщанина Степана Завади. – Арк. 165 зв.; док. 245.

263. Грудня 3.

Скарга луцького підкоморія Михайла Хорохоринського на кн. Януша Порицького про страту його підданого Чеха з с. Завидова Луцького повіту.

Випис скарги з книг Володимирського гродського суду повторно видано на вимогу хорохоринського священика Мартина. – Арк. 166; док. 246.

264. Грудня 3.

Оповідання володимирського міщанина Нахима Шимановича про втрату під час пожежі у м. Володимирі на Засмоччі квиту на повернення боргу варшавському купцю Вікторину. – Арк. 166 зв.; док. 247.

265. Грудня 8.

Оповідання смідинського урядника волинського воєводи кн. Олександра Чорторийського Івана Купольського про ув’язнення у Володимирському замку підданих його пана Трохима, Тишка і Микитки слугами і підданими кн. Андрія Курбського. – Арк. 166 зв., 167; док. 248.

266. Грудня 8.

Скарга королівського підданого з м. Володимира Андрія Теслі на свинаринського урядника пані Дзялинської Станіслава Карвовського про порушення умов оренди корчми у с. Свинарині. – Арк. 167–168; док. 249.

267. Грудня 9.

Зізнання возного Юхна Оранського про вручення позовів до Мінського земського суду речицькій старостині кн. Катерині Вишневецькій та її синам – черкаському і канівському старості Михайлу та Олександру Вишневецьким і Федору та Івану Овлочимським за скаргою земянина Мінського повіту Войтеха Рутковського про захолення його грунтів у маєтку Богушевичах “Вєрєснємъ названыхъ мєжи рекъ Усы, Кгануты а... Чєромши”, винищення бобрів та ін. – Арк. 168–169; док. 250.

268. Грудня 9.

Зізнання возного Юхна Оранського про вручення королівського листа до шляхти Великого князівства Литовського кн. Катерині Вишневецькій за скаргою Войтеха Рутковського щодо видачі його підданих-втікачів з с. Богушевичів з маєтку княгині с. Горки. – Арк. 169 зв., 170; док. 251.

269. Грудня 9.

Зізнання возного Юхна Оранського про вручення королівських заручних листів кн. Катерині Вишневецькій за скаргою Войтеха Рутковського про збитки в його маєтку Богушевичах, завдані підданими княгині з с. Горок, а також про “нєбєзпечностъ здоровя” родини скаржника, його слуг і підданих. – Арк. 170–171; док. 252.

270. Грудня 9 / Вересня 12.

Запис визнаного листа білоберезької мельнички Овдоті Антонової та її синів Раська і Миська володимирському міщанинові Василю Каплі на продаж грунту і третьої мірки у млині володимирського й берестейського владики Феодосія в с. Білих Берегах. – Арк. 171–172; док. 253.

271. Грудня 10.

Квит служебника белзького воєводича Гієроніма Крупського Войтеха Жоравського та його дочки Дороти Райської служебникові кн. Олександра Чорторийського Олекшієві на одержання поголовщини за його зятя Яна Райського. – Арк. 172 зв., 173; док. 254.

272. Грудня 12.

Зізнання возного Хацька Чувата Туличовського про вручення урядового упоминального листа Гаврилові і Михайлові Загоровським за скаргою кн. Льва Сангушка Коширського про збитки, завдані урядником, слугами і підданими Загоровських його бояринові Олехну Порадничу на грунті с. Защитова. – Арк. 173 зв.–174 зв.; док. 255.

273. Грудня 12.

Зізнання возного Хацька Чувата Туличовського про огляд після наїзду Василя Мировицького двору володимирських міщан Семена, Хоми і Сави Радковичів на передмісті Зап’ятниччі. – Арк. 174 зв., 175; док. 256.

274. Грудня 14.

Зізнання возного Івана Літинського про вручення позову до Володимирського гродського суду кн. Олександрові Чорторийському за скаргою кн. Андрія Курбського про збитки, завдані в мисливських угіддях у Вижівській пущі на острові Жичині смідинськими підданими позваного. – Арк. 175 зв.–176 зв.; док. 257.

275. Грудня 14.

Зізнання возного Івана Літинського про засвідчення збитків у Нюєнській пущі кн. Андрія Курбського в урочищах Свинориї й Верхів’ях, завданих під час наїзду кн. Льва Сангушка Коширського разом з Петром Костюшковичем Хоболтовським і Семеном Дрозденським. – Арк. 176 зв.–177 зв.;

док. 258.

276. Грудня 14.

Скарга служебника кн. Андрія Курбського Миколая Богушевського про захоплення дерева, заготовленого на будівництво замку в Миляновичах, і стожка сіна у Вижівській пущі сандомирською каштеляновою Анною Мацівською. Зізнання возного Івана Літинського. – Арк. 177 зв.–178 зв.; док. 259.

277. Грудня 14.

Скарга возного Юхна Оранського про побиття його лазківським підданим Григорія Оранського Курилом Кусиком під час поїздки з с. Коїльного до м. Володимира. – Арк. 179; док. 260.

278. Грудня 15.

Оповідання королівського дворянина Лазаря Іваницького та зізнання возного Луцького повіту Івана Путошинського про ув’язання, згідно з королівським привілеєм, вікаріїв луцького костелу Св. Трійці у володіння млином на р. Стирі, зруйнованим луцьким старостою кн. Богушем Корецьким.

Акт внесено до володимирського гродського суду через відмову урядників актикувати його в луцьких гродських книгах. – Арк. 179–180 зв.; док. 261/262.

279. Грудня 16.

Скарга служебника володимирського городничого Василя Загоровського Лавріна Петровича про захоплення Юском Сачковичем і Лейзором Ілляшевичем дерева і коней, вилучених скаржником у Анни Мацієвської за її відмову будувати городню у Володимирському замку з маєтку с. Сомин. – Арк. 130 зв.–131; док. 263.

280. Грудня 18.

Визнаний лист Анни Овлочимської служебникові Яна Фалічевського Янові Ріпцовському на заставу частини маєтку с. Гайки. – Арк. 181–182; док. 264.

281. Грудня 20.

Зізнання возного Тихна Оранського про огляд місця у Смідинській пущі кн. Олександра Чорторийського, де затримано його підданих-втікачів з с. Смідина слугами кн. Андрія Курбського. Згадується урочище Довгий Лісок. – Арк. 182 зв.; док. 265а.

282. Грудня 20.

Рішення суду в справі підданих волинського воєводи кн. Олександра Чорторийського з с. Смідина, ув’язнених за завдання збитків у Вижівській пущі кн. Андрія Курбського. – Арк. 183–184 зв.; док. 266/267.

283. Грудня 20.

Зізнання возного Тихна Оранського про вручення позовів до Володимирського земського суду кн. Льву Сангушку Коширському за борги городельському купцеві Юску Абрамовичу. – Арк. 184 зв.–185 зв.; док. 268.

284. Грудня 20.

Зізнання возного Тихна Оранського про вручення позовів Володимирського земського суду кн. Михайлові Курцевичу та його дружині Полонії за скаргою луцької каштелянової Марії Козинської про борги. – Арк. 185 зв., 186; док. 269.

285. Грудня 23.

Скарга орендаря кн. Костянтина Острозького Зраїла Абрамовича про ув’язнення його корецьким війтом Томилом Мінцевичем під час поїздки з Володимира до Зв’ягля, пограбування, захоплення його речей ніби на відшкодування боргу кн. Корецькому. – Арк. 186; док. 270.

286. Грудня 24.

Зізнання городельського купця Юска Абрамовича про уповноваження свого зятя Марка Давидовича для ведення боргових справ з кн. Львом Сангушком Коширським у Володимирському земському суді. – Арк. 186–187;

док. 271.

287. Грудня 27.

Зізнання возного Юхна Оранського про вручення королівських закладних листів любачовському каштеляну Миколаєві Лисаковському, Василеві Мировицькому, Василеві Пузовському та ін. на вільний в’їзд володимирських міщан у їхні пущі й діброви за дві милі навколо м. Володимира. – Арк. 187– 188; док. 272.

288. Грудня 28.

Зізнання возного Хацька Чувата Туличовського про знищення бортей річицьким урядником королівського дворянина Петра Чупринського в Хотечівській пущі кн. Андрія Курбського. – Арк. 188, 188 зв.; док. 273.

289. Грудня 28.

Рішення суду у справі за скаргою володимирського міщанина Сави Радковича на Богдана Пузовського про побиття й пограбування на дорозі з Вербської діброви. – Арк. 188 зв.–190; док. 274.

290. Грудня 29.

Зізнання возного Хацька Чувата Туличовського про вручення королівських закладних листів Семенові і Тимошу Пузовським на вільний в’їзд володимирських міщан у приміські пущі та відмову Ждана Томковича Коїленського прийняти цей лист. – Арк. 190, 190 зв.; док. 275.

Справа 4 Книга Володимирського гродського уряду записова і поточна за 1569 р. Акти датовано 1 січня – 23 грудня 1569 р. У колекції Київського центрального архіву давніх актів зберігалася за № 919; тепер, у ЦДІАК України – ф. 28, оп. 1, спр. 4.

У книзі – 309 аркушів, 358 актів.

Аркуші 1–138 мають діловодну нумерацію (“карта пєршая” і т. д.). На інших аркушах – лише писарський розчерк.

Нумерацію актів здійснено в ХІХ ст., при цьому пропущено № 313; після акта № 181 йде № 188; №№ 182, 183, 184, 185, 186, 187 – відсутні; текст викладається послідовно. Непронумерованим актам при описуванні надано літерні номери: 44а, 158а, 192а, 206а, 226а, 226б, 244а, 250а, 268а, 276а, 281а, 281б, 322а, 343а.

Реєстр актів і діловодні заголовки відсутні, за винятком кількох, внесених у ХVІІ–ХVІІІ ст.

Мова актів – староукраїнська, скоропис другої половини ХVІ ст., кількома почерками.

Розмір книги 21 х 32 х 5 см.

Фізичний стан загалом задовільний. Аркуші 1–10 залито водою і пошкоджено.

Оправа (картон, шкіряний корінець надірваний) потребує ремонту.

Тогочасний склад Володимирського гродського уряду:

староста – кн. Костянтин Костянтинович Острозький;

підстароста – Михайло Павлович;

намісник старости – Павло Григорович Оранський;

суддя – Іван Петрович Калусовський;

прізвище писаря не зустрічалося.

На арк. 310 зв. – засвідчувальний запис Комісії для впорядкування метричних і актових книг по губерніях Київській, Волинській і Подільській від 23 квітня 1835 р. Печатку Комісії (червоний сургуч) зрізано.

Опис склала Галина Сергійчук

1. Січня 1.

Скарга луцького підкоморія Михайла Сербина на Гаска Котелевського, горохівського урядника кн. Льва Сангушка Коширського, про наїзд на грунт маєтку с. Завизiв і захоплення сіна. Зізнання повітового возного. – Арк.

1, 1 зв.; док. 1.

Текст пошкоджено.

2. Січня 2.

Зізнання возного Володимирського повіту Юхна Оранського про огляд порубаного дерева у Бовбольській діброві й поранених підданих кн. Романа Сангушка з с. Бовболів після наїзду вербських і гноєнських підданих Миколая Лисаковського. Згадуються урочища: Розлога, Гноянець, Полонне Болото і Вовчий Лісок. – Арк. 1 зв., 2; док. 2.

3. Січня 5.

Зізнання возного Юхна Оранського про вручення урядового упоминального листа урядникові Турійської Спаської церкви Якимові на повернення коней і саней, захоплених у Бовбольській діброві в підданих любачовського каштеляна Миколая Лисаковського з с. Верби. – Арк. 2–3 зв.; док. 3.

4. Січня 5.

Зізнання возного Юхна Оранського про вручення позовів до Володимирського гродського суду Петрові Костюшковичу Хоболтовському за скаргою холмського підчашія Януша Крупського про шкоду, заподіяну корчмарем позваного Никоном та ін. підданими. – Арк. 3 зв.; док. 4.

5. Січня 7.

Рішення суду в справі за скаргою холмського підчашія Януша Крупського про пограбування його слуг корчмарем Никоном та ін. підданими Петра Костюшковича Хоболтовського з с. Хоболтови. – Арк. 3 зв.–4 зв.; док. 5.

6. Січня 8.

Зізнання холмського міщанина Івана Кальнея та його дочки Федиці про відсутність у них претензій до вбивці їхньої дочки й сестри Ганни – її чоловіка Януша, ув’язненого у Володимирському замку, оскільки вона сама була “причинцєю заморъдованя своєго”. – Арк. 4 зв., 5; док. 6.

7. Січня 9.

Зізнання возного Юрія Оранського в справі про вбивство урядника кременецької старостини кн. Ганни Збаразької павловицького боярина Солуяна Дешковича підданими холмського підкоморія Михайла Дзялинського війтом Андрієм та ін. з с. Мачулищ Луцького повіту під час поїздки до Ковля. Перелік захопленого майна. – Арк. 5–6; док. 7.

8. Січня 10.

Зізнання возного Юхна Оранського про обвід границь Вохновського гаю Михайла і Василя Вербських Вохновських, до котрого, згідно з королівським листом, заборонено в’їжджати володимирським міщанам. – Арк. 6 зв., 7; док. 8.

9. Січня 10.

Скарга служебника володимирського городничого Василя Загоровського Лавріна Петровича на урядника кн. Ганни Збаразької про побиття й пограбування підданих його пана з с. Суходолів (під час поїздки до м. Володимира біля с. Новосілок, в урочищі Чолновиці). Перелік захопленого майна. – Арк. 7, 7 зв.; док. 9.

10. Січня 14.

Зізнання возного Юрія Оранського про відкладення терміну розгляду справи про вбивство служебника кн. Ганни Збаразької Солуяна Дешковича підданими Михайла Дзялинського через від’їзд останнього до Польщі. – Арк. 7 зв.–8 зв.; док. 10.

11. Січня 16.

Оповідання служебника володимирського городничого Василя Загоровського Лавріна Петровича про оголошення володимирським міщанам заруки за грабунки та ін. збитки підданим, які виконують замкові роботи. – Арк. 9; док. 2.

12. Січня 16.

Зізнання возного Юхна Оранського та служебника кн. Олександра Чорторийського Андрія Шпраського, призначеного урядом Волинського воєводства вижем, в справі пограбування лазківських і оранських підданих Григорія Оранського служебниками володимирського городничого Василя Загоровського. Опис Оранської городні у Володимирському замку. Реєстри захоплених речей. – Арк. 9–10 зв.; док. 12.

13. Січня 17.

Скарга володимирського войського Василя Гулевича на кременецького старосту кн. Миколая Збаразького, його дружину Ганну та Івана й Прокопа Шельвовських про побиття й пограбування його підданих з с. Затурців під час наїзду на спірний Затурецький грунт. Згадується урочище Бесідки. – Арк.10 зв., 11; док. 13.

14. Січня 17.

Скарга володимирського войського Василя Гулевича і кременецького земського писаря Григорія Болбаса на Якова Колпитовського про порушення умов оренди маєтку його і покійного брата – половини с. Колпитова та утиски підданих, що призвело до їхніх втеч. Реєстр збитків, завданих підданим. Зізнання возного Хацька Чувата Туличовського. – Арк. 11 зв.–12 зв.;

док. 14.

15. Січня 17.

Оповідання володимирських міщан Семена, Хоми і Сави Радковичів про погрози Василя Мировицького позбавити їх життя. Зізнання возного Хацька Чувата Туличовського. – Арк. 12 зв., 283; док. 15.

16. Січня 19.

Зізнання возного Юрія Оранського про вручення урядового упоминального листа свинаринському урядникові холмського підкоморія Михайла Дзялинського Єрмолі Шишчичу про вбивство його підданими підданого кн. Ганни Збаразької Солуяна Дешковича. – Арк. 13, 13 зв.; док. 16.

17. Січня 19.

Зізнання возного Юрія Оранського про вручення позовів до Володимирського гродського суду Єрмолі Шишчичу в справі про вбивство його підданими боярина кн. Ганни Збаразької та кн. Романа Сангушка Солуяна Дешковича, побиття й пограбування підданих. – Арк. 13 зв., 14; док. 17.

18. Січня 19.

Скарга служебника підканцлера Великого князівства Литовського Остафія Воловича Войтеха Паєвського на Гієроніма й Гелену Крупських про наїзд на маєток с. Бортнів, в котрий його ув’язано за несплату боргу останніми, та поранення слуги Каспра Високинського. Зізнання возного Юрія Оранського. – Арк. 14, 14 зв.; док. 18.

19. Січня 19.

Зізнання земянина Володимирського повіту Тимоша Черневського та його опікуна Василя Богушевича Олеського про одержання від Анни Черневської третьої частини спадкового маєтку с. Чернів. – Арк. 14 зв., 15; док. 19.

20. Січня 19.

Визнання Ганни Черневської племінникові її чоловіка Тимошеві Черневському на третю частину с. Чернева. – Арк. 15, 15 зв.; док. 20.

21. Січня 19.

Визнання Тимоша Черневського служебникові кн. Льва Сангушка Станіславу Даменському на заставу трьох дворищ у с. Черневі. – Арк. 15 зв.–16 зв.;

док. 21.

22. Січня 20.

Зізнання возного Хацька Чувата Туличовського про повернення миляновицьким урядником кн. Андрія Курбського Якимом Меншим худоби, захопленої у Федорової Стахорської та її підданих за потраву сіна. – Арк. 16 зв., 17; док. 22.

23. Січня 20.

Зізнання возного Хацька Чувата Туличовського про напад коширського урядника кн. Льва Сангушка Богдана Волинця та його кам’янського служебника з підданими на ковельських і вижівських міщан кн. Андрія Курбського в м. Ковлі під час страти конокрада та про огляд ним поранених міщан і ката Андрія. – Арк. 17, 17 зв.; док. 23.

24. Січня 20.

Заява земянина Володимирського повіту Станіслава Пашковського, уповноваженого відповідати перед земським судом його дружиною Богданою Чуватівною Туличовською, про нечинність суду. – Арк. 17 зв., 18; док. 24.

25. Січня 20.

Скарга кревського старости кн. Андрія Курбського на підданих волинського воєводи кн. Олександра Чорторийського з с. Смідина про збитки, завдані в його мисливських угіддях на острові Жичині, незаконне затримання урядового упоминального листа, образу возного та нез’явлення до суду в цій справі. Зізнання возного Хацька Чувата Туличовського. – Арк. 18–19;

док. 25.

26. Січня 25 / 1568 р., січня 26.

Запис листа короля Сигізмунда-Августа до шляхти Волинського воєводства про підпорядкування маєтків Ковельської волості, наданих у держання кн. Андрію Курбському, юрисдикції королівського суду. – Арк. 19–20;

док. 26.

27. Січня 21.

Скарга володимирського міщанина Лучки Савчича на служебника любачовського каштеляна Миколая Лисаковського Карпа Вакулича про захоплення коней з саньми у його синів Кунаха й Сенька за в’їзд у вільну пущу під с. Гнійним. – Арк. 20; док. 27.

28. Січня 21.

Оповідання володимирського війта Михайла Дубницького про відмову підданих луцького і берестейського єпископа Вікторина Вербицького, володимирського і берестейського владики Феодосія, кн. Романа Сангушка, віленських воєводичів кн. Миколая та ін. Радзивіллів, кн. Льва Сангушка Коширського, кн. Миколая Збаразького, Петра і Василя Загоровських, церкви Св. Іллі, кн. Дмитра Козики, Миколая Дубровського, Ждана Томковича Коїленського, Сенюти Хмелівського і монастиря Св. Спаса, які користуються торгами в м. Володимирі, виконувати підводну повинність нарівні з володимирськими міщанами. Зізнання возного Хацька Чувата Туличовського. – Арк. 20–21; док. 28.

29. Січня 22.

Скарга урядника холмського підкоморія Михайла Дзялинського Лукаша Радомського з с. Свинарина на бояр кн. Ганни Збаразької та її сина кн. Романа Сангушка Федька Тимковича з с. Уймиці й Солуяна Дешковича з с. Павловичів про крадіжку сіна на Свинаринському грунті, побиття й поранення підданих з с. Мачулищ, які, обороняючись, вбили Солуяна Дешковича. Зізнання возного Хацька Чувата Туличовського. Згадуються урочища Лежахів Ліс та Молохів Ліс над р. Турією. – Арк. 21–23; док. 29.

30. Січня 23.

Скарга володимирського війта Михайла Дубницького, бурмистра і райців на вербського урядника любачовського каштеляна Миколая Лисаковського Якубка Уменського про збройний наїзд з конопельським урядником Яном Скачинським на передмістя м. Володимира Зап’ятниччя, побиття й пограбування міщан. Зізнання возного Хацька Чувата Туличовського. Перелік завданих збитків. – Арк. 23–24; док. 30.

31. Січня 24.

Зізнання возного Тихна Оранського про вручення позовів до Володимирського гродського суду холмському стольнику Гієронімові Крупському та його дружині Галені за скаргою Войтеха Паєвського про захоплення частини маєтку с. Бортнів, в яку він був ув’язаний за неповернення боргу Крупськими. – Арк. 24 зв.; док. 31.

32. Січня 26.Pages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«Руководство по настройке устройств назначения для сканирования и предупреждений для серии X500 www.lexmark.com июль 2007 г. Логотипы Lexmark и Lexmark с ромбом являются товарными знаками корпорации Lexmark International, зарегистрированными в США и/или других ст...»

«Драйвер сетевого сканера Руководство пользователя Январь 2011 г. www.lexmark.com Замечание к изданию Январь 2011 г.Следующий пункт не относится к тем странам, где подобные положения противоречат местному законодательству: КОМПАНИЯ LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ НА УСЛОВИЯХ КАК ЕСТЬ БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ВЫ...»

«ООО "Рейтинговое агентство "Эксперт-Рейтинг" (www.expert-rating.com, e-mail: general@expert-rating.com, тел./факс.: +38 044 227-60-74) Рейтинговый отчет (версия для публикации) (по договору № 82/РА) Кредитный рейтинг облигаций по uaBBBукраинской национальной шкале: Серия облигаций, которой присвоен Серия C рейтинг:...»

«СПРАВКА об основных результатах научно-исследовательской деятельности Пятигорской государственной фармацевтической академии за 2011 г. I. Кадровый состав й органйзацйонная структура научно-йсследовательской деятельностй В Пятигорской гос...»

«13. Описание наиболее эффективных разработок 1. Технология производства асфальтобетонных и цементобетонных смесей с использованием техногенного сырья для устройства долговечных нежёстких и жёстких дорожных одежд автомобильных дорог Руководитель задания: Братчун В.И., д.т...»

«Технологии и оборудование обработки металлов давлением Pasynkov Andrey Aleksandrovich, candidate of technical sciences, docent, mpftula@rambler.ru, Russia, Tula, Tula State University, Perepelkin Aleksey Alekseevich, candidate of technical sciences, docent, mpftula@rambler.ru, Russia, Tula, Tula St...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" Институт наук о Земле кафед...»

«Приложение 1 к FORM STI-100 Исходные данные примера заполнения Единой налоговой декларации физического лица, не осуществляющего предпринимательскую деятельность Декларант физиче...»

«ПРЕСС-РЕЛИЗ РЕКЛАМА-2016 24-я международная специализированная выставка 28 – 30 сентября 2016 г. Центральный выставочный комплекс "ЭКСПОЦЕНТР" КОРОТКО О ВЫСТАВКЕ РЕКЛАМА-2016, 24-я международная Название: специализированная выставка Статус: имеет Знак...»

«Суеверие.нет Такие ли уж они неопознанные – "инопланетяне" из НЛО? Рассекреченное НЛО! Сегодня ученые и люди, далекие от науки, ломают голову над вопросами: "Что представляет собою НЛО?", "Какова их природа?", "Кто их загадочные пилоты?" Самое р...»

«М.М.БАХТИН. К МЕТОДОЛОГИИ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК В кн.: М.М.Бахтин. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979. С.361373, 409-412. В квадратных скобках [] номер страницы. Номер страницы предшествует странице. В фигурных скобках {} текст, выделенный курсивом. В круглых скобках () номера примечаний издателей, приведенные в конце текста. [...»

«МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (МГС) INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION. METROLOGY AND CERTIFICATION (ISC) ГОСТ EN М Е Ж Г О С У Д АР С Т В Е Н Н Ы Й (проект 1) С Т АН Д АР Т Применение внешних схем оценки качества при оценке рабочих характеристик процедур диагностики in v...»

«Руководство по установке Программное обеспечение "Центр охраны 5" 19 января 2016 г. Содержание 1 Введение 2 1.1 Аппаратные требования к системе.................................. 2...»

«Глава II. РОЛЬ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ В УСТАНОВЛЕНИИ СТАНДАРТОВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ КАПИТАЛА О.Б. Деришева, Е.В. Пастухова1 После слияния двух бирж (ЗАО ММВБ и ОАО "РТС") в декабре 2011 года, о...»

«A. Poleev. Octology. Enzymes, ММХ. 1 Enzymes ISSN 1867-3317 www.enzymes.at © by Dr. A. Poleev A. Poleev. Octology. Enzymes, ММХ. 2 Октология: наука, высосанная из пальца. 8.3.2010* Продолжая тему концептуального оформления журнала Enzymes, следует перейти к обсуждению отчуждения – изъятия – первичных форм...»

«20.11.2015 Европейские Директивы, содержание, особенности внедрения и оценки соответствия. Маркировка СЕ Рубальский Сергей Семенович Генеральный директор ООО "Глобал Сертифик" ул. Эспланадная, 20, офис 512 Киев, 04070, Украина тел: (044) 229-66-17 fax: (044) 425-55-98 E-mail: info@glcert.com www.glcert.com 20.11.2015...»

«ФАКТЫ О ТОП Незаконный ввоз мигрантов – суровый поиск лучшей жизни Незаконный ввоз мигрантов – это реальная проблема мирового масштаба, которая затронула огромное число стран мира либо как пункт отправления, либо как пункт тра...»

«УДК 947.(571.1) КАДРОВЫЙ ОТБОР В СИБИРСКУЮ ШКОЛУ ПО ПОДГОТОВКЕ СОТРУДНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ (ГПУ) НА ТРАНСПОРТЕ Статья посвящена исследованию организации кадрового В.П. ВАСИЛЕВСКИЙ отбора в транспортные органы ГПУ-ОГ...»

«Смотр – конкурс среди обучающихся МБОУ ДО "Эдельвейс" городского округа Тольятти 2016 – 2017 учебный год ноябрь-апрель 2016 2017 гг. г.о. Тольятт и Условия проведения второго этапа образовательный маршрут "Колесо безопасности" I. Общие положения 1. Настоящие условия определяют...»

«Охранный GSM терминал AT-600 Четырехзонная GSM охранная система с возможностью дистанционного управления с мобильного телефона Дистанционная (DTMF) постановка в режим охрана/неохрана Управление четырьмя выходами в реальном времени с использованием DTMF сигна...»

«Москва, 2013 Руководство Администратора Исключительные права на программное обеспечение и документацию принадлежат ООО "Управляющая Компания "АТОЛ"" Документация от 19.07.13 Р...»

«Таращан Николай Николаевич УДК 621.431.74-729.3: :661/5.004.14 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМБИНИРОВАННОЙ ОЧИСТКИ МОТОРНОГО МАСЛА В СУДОВЫХ ДИЗЕЛЯХ ПОЛНОИ ЧАСТИЧНОПОТОЧНЫМ ФИЛЬТРОВАНИЕМ Специальность 05.08.05 – Судовые энергетические установки и их элементы (главные...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ОГАС як національний проект: постановка проблеми Аналітична доповідь КИЇВ 2011 ОГАС як національний проект : пост ановка проблеми. К.: НІСД, 2011. 47 с.Автор: Баровська А.В., ста...»

«Delta Electronics, Inc ® ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ СЕРИИ VFD-F (380 В 0.75 – 132 кВт) Руководство по эксплуатации Москва, 2006г. FE03 стр. 2 Руководство по эксплуатации преобразователей VFD-F СОДЕРЖАНИЕ 1. ВВЕДЕНИЕ 2. ПОЛУЧЕНИЕ И ОСМОТР...»

«ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ УДК 327.8 Бостанов Магомет Энверович Bostanov Magomet Enverovich аспирант кафедры конфликтологии, PhD student of the Department связей с общественностью и журналистики for Conflict Studies, Института международных...»

«ДМИТРІЄВ СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ Завідувач кафедри збереження льотної придатності авіаційної техніки доктор технічних наук, професор Народився у м.Біла Церква, 9.07.1953р.Закінчив КІІЦА у 1977р. Доктор техніч...»

«Казахстан Банковский сектор 28 января 2011 г. Изменение целевой цены и АО "Народный Банк Казахстана" рекомендации Акции способны на рост ДЕРЖАТЬ Данияр Журекбаев Капитализация zhurekbayevd@bcc-invest.kz Простые акции HSBK KZ В составе индекса KASE Index Beta 1.26 Диапазон, последние 52 нед. 250 – 400...»

«Песни сердца — так можно назвать песни, большинство из которых написаны воинами-афганцами на трудных дорогах войны. Это произведения глубокого содержания, высокого звучания. Они никого не оставляют равнодушными, одинаково волнуют как молодежь, так и людей ветеранских лет. Борис Громов Герой Советского Союза Сергей Бу...»

«Эксперимент ALICE В.М. Самсонов, В.А. Евсеев, М.Б. Жалов, В.В. Иванов, Е.Л. Крышень, Н.М. Мифтахов, В.Н. Никулин, В.В. Поляков, Е.В. Рощин, В.И. Рязанов, О.П. Тарасенкова, А.В. Ханзадеев 1. Введение Современные модели ранней Вселенной, Стандартная Модель сильных и электрослабых взаимодействий в совокупност...»
 
2017 www.net.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - электронные матриалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.