WWW.NET.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Интернет ресурсы
 

Pages:   || 2 |

«АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ Проблемы развития инновационной деятельности среди потенциальных предпринимателей в Таджикистане ЊИСОБОТИ ТАЊЛИЛЇ ...»

-- [ Страница 1 ] --

ЊИСОБОТИ ТАЊЛИЛЇ

Проблемањои рушди фаъолияти инноватсионї дар

байни соњибкорони имконпазири Тољикистон

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Проблемы развития инновационной деятельности

среди потенциальных предпринимателей

в Таджикистане

ЊИСОБОТИ ТАЊЛИЛЇ

Проблемањои рушди фаъолияти инноватсионї дар

байни соњибкорони имконпазири Тољикистон

Душанбе — 2011

Муаллифон:

Константин Бондаренко, Раиси ташкилоти амъиятии «Маркази бозори озоди Тоикстон», менеери лоиа.

Зульфия Асророва, Муовини декани факултаи итисодии Донишгои Cлавянии Русия-Тоикистон, номзади илмои итисод, коршиноси лоиа.

Кори мазкур бо дастгирии молиявии Шъбаи ташкилоти байналмилалии Институти «амъияти Кушода»-и Бунёди Мадад дар Тоикистон.

Фикру мулохизаое, ки дар ин уат инъикос ёфтаанд, метавонанд бо фикру мулохизаои ШТБ ИК БМ мувофиат накунанд.

Мундариља:

Муќаддима Мафњумњои асосии фаъолияти инноватсионї Методологияи тадќиќот

1. Тањлили маълумотњое, ки дар рафти тадќиќоти сотсиологї ба даст оварда шудаанд

1.1 Тавсифи пурсидашудагон 10

1.2 Тањлили идеяњои пурсидашудагон 14

1.3 Проблемањои пурсидашудагон 18

1.4 Бањодињї ба инноватсионї будани лоињањои иштирокчиёни пурсиш 23

2. Проблемањое, ки ба рушди соњибкории инноватсионї дар ЉТ монеъ мегарданд 25 2.1 25 Шарњи масъалањои умумии рушди бизнеси хурд ва проблемањое, ки ба рушди соњибкорї дар Тољикистон таъсир мерасонанд2.2 Талаботњои субъектњои соњибкории хурд 29

3. Тањлили мухтасари муќоисавии рушди нерўи фаъолияти соњибкорї дар Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Ќирѓизистон

4. Хулосаи таљрибаи мамлакатњои тараќќикарда дар дастгирї ва њавасмандгар 35 донии фаъолияти инноватсионии корхонањои хурд ва миёна

5. Ташаккули системаи инноватсионї ва сиёсати инноватсионї дар Тољикистон 39 Хулосањо ва тавсияњои асосї оид ба рушди нерўи соњибкории инноватсионї дар ЉТ 3|

ИХТИСОРАЊО:

ММД Маљмўи мањсулоти дохилї ТУС Ташкилоти умумиљањонии савдо ВМКБ Вилояти мухтори Кўњистони Бадахшон НОБ Нерўгоњи обии барќї ЉЌ Љумњурии Ќирѓизистон БХМ Бизнеси хурд ва миёна ИБМ Иттињодияи байналмилалии молиявї ААИ Андоз аз арзиши иловашуда КИТ Корњои илмию тадќиќотї ТЉ Ташкилоти љамъиятї НТЉ Ноњияњои тобеи љумњурї ЉТ Љумњурии Тољикистон ВАО Воситањои ахбори омма ИДМ Иттињоди Давлатњои Мустаќил ИМА Иёлоти Муттањиди Амрико МОИ Минтаќањои озоди иќтисодї |4

РЎИХАТИ РАСМЊО:

Расми 1.1 Таќсимшавии пурсидашудагон ба минтаќањои ЉТ Расми 1.

2 Тавсифи синнусолии пурсидашудагон Расми 1.3 Сатњи маълумоти пурсидашудагон Расми 1.4 Сатњи маълумоти пурсидашудагон аз рўи минтаќањо Расми 1.5 Вазъияти моддии пурсидашудагон Расми 1.6 Мансубияти соњавии идеяњои пурсидашудагон Расми 1.7 Бартариятњои идеяњои пурсидашудагон назар ба идеяњои раќибон Расми 1.8 Миќёси фаъолияти пурсидашудагон Расми 1.9 Миќёси фарогирии фаъолияти пурсидашудагон аз рўи минтаќањо Расми 1.10 Њаљми маблаѓњое, ки барои оѓоз намудани фаъолият заруранд Расми 1.11 Таљриба доштани пурсидашудагон дар ќарзгирї Расми 1.12 Сабабњои амалї нагардидани идеяњои пурсидашудагон Расми 1.13 Маълумоти пурсиши интернетии «Ба рушди соњибкорї дар Тољикистон чї халал мерасонад»

РЎИХАТИ ЉАДВАЛЊО:

Љадвали 1.1 Мањалли истиќомати ќисми нисбатан фаъолтари пурсидашудагон Љадвали 1.

2 Шуѓли пурсидашудагон Љадвали 1.3 Мансубияти соњавии идеяњои пурсидашудагон Љадвали 1.4 Мансубияти соњавии идеяњои пурсидашудагон аз рўи минтаќањо Љадвали 1.5 Фарќияти идеяњои пурсидашудагон аз идеяњои раќибон Љадвали 1.6 Миќдори кормандоне, ки барои оѓоз намудани фаъолият зарур мебошанд Љадвали 1.7 Андозњои мављударо донистани пурсидашудагон Љадвали 1.8 Сабабњои муносибати манфии пурсидашудагон нисбати ќарзгирї Љадвали 1.9 Шартњои ќобили ќабули ќарзгирї Љадвали 1.10 Бањодињї ба инноватсионї будани лоињањои иштирокчиёни пурсиш Љадвали 3.1 Муќоисаи меъёрњои андозњои асосии ЉЌ ва ЉТ Љадвали 3.2 Фаъолияти патентї ва литсензионї – муќоисаи ЉЌ бо ЉТ 5| Муќаддима Имрўз яке аз нишондињандањои муњимтарини фаъолиятнокии корї ва осонии пешбурди бизнес дар ин ё он мамлакат рейтинги мамлакат тибќи маърўзаи Бонки љањонї «Doing Business» мебошад.

Тољикистон аз рўи натиљањои ислоњоти соли 2010 нишондињандањои худро дар рейтинги мазкур якчанд банд бењтар намуда, аввалин маротиба дар таърихи худ ба ќатори дањ мамлакате дохил шуд, ки аз љињати суръати гузарондани ислоњот бо маќсади фароњам овардани шароитњои мусоид барои фаъолияти соњибкорї пешсаф мебошанд.

Маќсадњои асосии ислоњот соддатар кардани расмиёти баќайдгирї ва фаъолияти корхонањо, мустањкам намудани њуќуќњои моликият, такмил додани расмиёти муфлисшавї ва танзими бањсњои тиљоратї мебошанд.

Аммо натиљањои ба даст овардашуда њанўз чандон ќаноатбахш нестанд ва маънои онро надоранд, ки барои пешбурди фаъолияти соњибкорї њамаи шароитњои мусоид фароњам оварда шудаанд. Тољикистон дар рейтинги мазкур њамааш шуда љои 147-умро ишѓол мекунад.

Чи тавре ки натиљањои тадќиќотњои пештар гузарондашуда оид ба арзёбии фаъолиятнокии корї, аз љумла тадќиќоти ИБМ «Муњити корї дар Тољикистон аз назари намояндагони БХМ» дар соли 2009 нишон доданд, сарфи назар аз бењтар шудани муњити корї дар Тољикистон назар ба соли 2002, торафт кам шудани њаљми маблаѓгузории субъектњои соњибкорї барои ривољ додани бизнеси худ мушоњида мегардад.

Диверсификатсияи нокифояи намудњои нави бизнес мушоњида карда мешавад – ќисми зиёди корхонањои кушодашаванда бо савдои чакана ва намудњои маъмултарини хизматрасонї (хўроки умумї, таъмири хурд, бору мусофиркашонии шахсї бо наќлиёт ва ѓ.) машѓул буда, њамаи талаботњои љомеаро ќонеъ гардонда наметавонанд. Чунин тамоюл дар бизнес аз он гувоњї медињад, ки «остона»-и нињоят баланди воридшавї ба намудњои дигари бизнесе, ки дар марњалаи аввал арзиши баланди сармоягузориро талаб намуда, давраи љубронашон хеле тўлонист, вуљуд дорад. Дар Тољикистон одатан лоињаи бизнесро ба њисоби миёна барои 1 сол ба наќша мегиранд, ин аз он шањодат медињад, ки арзиши маблаѓњои ќарз нињоят баланд буда, дар баргардондани маблаѓњо хавфи эњтимолии (риски) зиёд вуљуд дорад.

Вазъияти мазкурро бо роњи амалисозии барномањои дарозмўњлате, ки ба дастгирии бизнес-ташаббусњои чи тиљоратї ва чи иљтимої равона гардидаанд, таѓйир додан мумкин аст.

Бо назардошти гуфтањои боло, лоињаи «Тадќиќи нерўи соњибкории инноватсионї дар Тољикистон», ки ТЉ «Маркази бозори озоди Тољикистон» амалї намудааст, дар навбати аввал ба гузарондани арзёбии нерўи соњибкории инноватсионї, чун раванди ташкил, татбиќ ва пањн кардани инноватсияњо равона шуда буд.

Умуман, тадќиќоти мазкур аз ин љињатњо баѓоят мубрам буд: нокифоя будани иттилооти мављуда дар бораи талаботњо ва мушкилоти соњибкорони имконпазир, зеро ќисми зиёди тадќиќотњои дар Тољикистон гузарондашаванда аудиторияи соњибкорони аллакай фаъолияткунандаро дар бар мегиранд; зарурати баланд бардоштани њавасмандии ќишри фаъоли љомеа ба кушодани бизнеси худ ва тањияи базаи иттилоот барои ташкили лоињањо оид ба мусоидати амалї ба соњибкорони имконпазир дар иљрои бизнес-идеяњои худ.

|6 Мафњумњои асосии фаъолияти инноватсионї Истилоњи инноватсия аз калимањои лотинии novation (новатсия) - навсозї и in – (дар дохил) гирифта шудааст. Онњо дар маљмўъ innovation (инноватсия) – навсозї ё навоварии дохилиро ифода мекунанд. Мафњуми “инноватсия”-ро аввалин маротиба олими австриягї Й.Шумпетер дар солњои 30-юми асри XX ба илми иќтисод ворид намудааст. Ў инноватсияро чунин таъриф намудааст: “Ба ин њамчунин маљмўъњои сершумори ташкили корхонањо ва тамоми такмилоти комбинатсияњои тиљоратї дохил мешаванд. Он, ѓайр аз навоварињои техникї, инчунин инноватсияњои ташкилї, идоракунї ва маркетингї, бозорњои нав, манбаъњои нави таъминот, навоварињои молиявї ва мутобиќатњои нави захирањоро дар бар мегирад”.

Шумпетер дар байни ихтироот ва инноватсия, яъне дар байни идеяи асили (бигзор њатто патентдори) мањсулоти нав ё раванди нави технологие, ки аз предмети ихтироот иборат мебошад, ва табдили ин идея ба навоварии бо роњи тиљоратї амалишаванда фарќи калон мегузорад.

Таърифи љамъбастии инноватсия – ин раванди амалисозии идеяи нав дар њама гуна соњањои фаъолияти њаётии инсон мебошад, ки ба ќонеъ гардондани талаботи мављудаи бозор мусоидат намуда, самараи иќтисодї меорад.

Барои муайян намудани мазмуни мафњуми “инноватсия” шароитњои пайдоиш ва инкишофи онро тањќиќ кардан зарур аст.

Ба шароитњои умумии пайдоиш ва инкишофи инноватсия мањдудияти захирањо њангоми васеъшавии миќёс ва дараљаи инкишофи хољагидории љамъиятї, бозор, барќароршавии инфиродии субъектњои иќтисод ва раќобат дохил мешаванд. Мањдудияти захирањо ва васеъ гардидани миќёси хољагидории љамъиятї раќобат ва фаъолиятнокии эљодии субъектњои иќтисодро, ки дар натиљаи онњо идеяњо, технологияњо ва методу усулњои нави истењсол, идоракунї ва фурўши молу хизматњои инноватсионї пайдо мешаванд, пешакї муайян мекунанд.

Бинобар ин инноватсия аз ду ќисм иборат аст: 1) навсозињо, навоварињо; 2) навоварии бевоситае, ки бозор бояд онро эътироф кунад. Дар сурати мављуд набудани ќисми якум инноватсия низ вуљуд дошта наметавонад, бе эътирофи бозор бошад, идея ё мањсулоти нав чун як чизи нолозим ва барои љамъият бефоида мондан мегирад.

Фаъолияти инноватсионї – фаъолиятест, ки ба истифода ва тиљоратикунонии натиљањои тадќиќотњо ва тањияњои илмї барои тавсеа ва таљдиди номгўй ва бењтар намудани сифати мањсулоти (молу хизматњои) истењсолшаванда, такмил додани технологияњои истењсоли онњо бо минбаъд љорї кардан ва самаранок фурўхтани онњо дар бозорњои дохилї ва хориљї равона гардидааст.

Фаъолияти инноватсионие, ки бо маблаѓгузорї дар инноватсия алоќаманд мебошад, фаъолияти инноватсионї-сармоягузорї номида мешавад.

Фаъолияти инноватсионї маљмўи чорабинињои илмї, технологї, ташкилї, молиявї ва тиљоратиеро, ки дар якљоягї ба инноватсияњо бурда мерасонанд, пешбинї менамояд.

Фаъолияти инноватсионї метавонад ва бояд дар њамаи соњањои бизнес: савдо, истењсолот, реклама вуљуд дошта бошад. Ин фаъолиятест, ки ба љустуљў ва амалисозии идеяњои нав равона гардида, метавонад дар истењсолоти саноатї, савдо ва соњањои хизматрасонї фоидаи иловагї орад. Масалан, њангоми тайёр намудан ва фурўхтани _________________________________________________

Шумпетер Й.А. Назарияи рушди иќтисод. Капитализм, сотсиализм ва демократия.- М., 2007.

7| маснуоти стандартї такмил додани хусусиятњои технологии корхонањо зарур мебошад. Дар ин маврид фаъолияти инноватсионї љой дорад.

Фаъолияти инноватсионї њатман дар њар як соњаи бизнес вуљуд дорад. Он аз корњое иборат аст, ки дар натиљаи љустуљўи идеяњои нав барои ќабули ќарорњои нав ба љо оварда мешаванд. Ќарорњои нав, дар навбати худ, њатман бояд ба ягон хел бењбудї, масалан, ба зиёдшавии фоида ё талабот, ба бењтаршавии сифати мањсулоти истењсолшаванда ва ѓ. бурда расонанд.

Раванди инноватсионї – ин намуди муназзами фаъолиятест, ки ба тањия ва амалисозии инноватсияњо дар амалияи љамъиятї равона гардидааст. Яъне, ин раванди ба инноватсия табдил додани донишњои илмї мебошад ва онро чун силсилаи пайдарпайи њодисањое тасаввур кардан мумкин аст, ки дар рафти онњо инноватсия аз идея ба мол (мањсулот, технология ё хизмати мушаххас) табдил меёбад. Идея то ба мол табдил ёфтани худ марњалањои тадќиќоти бунёдї ва амалї, тањияњои конструкторї, маркетинг, истењсол ва фурўшро тай мекунад. Ё худ чунин наќшаи содда вуљуд дорад: илмтехника-истењсол-истеъмол.

Зери мафњуми соњибкории инноватсионї намуди махсуси фаъолияти тиљоратиеро мефањманд, ки маќсади он гирифтани фоида бо роњи ташкил ва фаъолона пањн намудани инноватсияњо дар њамаи соњањои хољагии халќ мебошад. Яъне, ин раванди ташкил ва истифодаи тиљоратии навоварињои техникї-технологї дар соњаи истењсоли мањсулот ва/ё хизматрасонї ба шумор меравад, ки барои ташкили бозори нав, истењсоли мањсулоти нав ва ќонеъ гардондани талаботњои нав имконият медињанд.

Бар хилофи соњибкории классикї соњибкории инноватсионї ба љустуљўи роњњои нави рушди корхонаи амалкунанда (мањсулот, технология, бозорњо, масолењ ва шаклњои нави идоракунї) ё ба ташкили корхонаи нави ба инноватсия нигаронидашуда асос меёбад.

Соњибкории инноватсионї ба тайёр кардан ва дар бозорњо фурўхтани молњое имконият медињад, ки бо ёрии фаъолияти инноватсионї истењсол карда шудаанд. Ба њамин тариќ, бизнес ва фаъолияти инноватсионї бо якдигар робитаи зич доранд.

Методологияи тадќиќот Тадќиќот аз моњи март то моњи июни соли 2011 аз љониби ТЉ «Маркази бозори озоди Тољикистон» бо дастгирии Шўъбаи ташкилоти байналмилалии Институти «Љамъияти Кушода» - Бунёди Мадад дар Тољикистон гузаронда шуд.

Маќсади тадќиќоти бунёдї:

Маќсади тадќиќот аз ошкор ва арзёбї намудани нерўи соњибкории инноватсионї дар Љумњурии Тољикистон иборат буд.

Љузъњои асосии тадќиќот:

• Гузарондани пурсиши шањрвандоне, ки нияти сар кардани фаъолияти соњибкориро доранд;

• Гузарондани сўњбатњои гурўњї бо экспертњо ва соњибкорони имконпазир;

• Баррасии проблемањое, ки ба рушди инноватсия дар фаъолияти соњибкорї монеъ мешаванд;

• Ошкор намудани талаботи субъектњои имконпазири соњибкорї;

• Тањлили муќоисавии рушди фаъолияти соњибкорї дар Љумњурии Тољикистон бо |8 мамлакатњои дигар, аз љумла бо Љумњурии Ќирѓизистон, чун мамлакати аз љињати геополитикї ва миќёси иќтисод наздиктар.

Усулњо ва марњалањои тадќиќот:

1. Тањлили мухтасари вазъи имрўзаи соњибкорї ва мушкилоти он дар Љумњурии Тољикистон.

2. Пурсиши сотсиологии ањолї бо роњи мусоњиба бо соњибкорони имконпазир.

Азбаски ягон маълумоти оморї ё иттилооти дигаре дар бораи шахсоне, ки нияти сар кардани фаъолияти соњибкориро доранд, вуљуд надошт, ягона усули имконпазир – усули итихоби тасодуфї истифода бурда шуд (њамаи онњое, ки хоњиши ба саволњо љавоб додан доштанд, пурсида шуданд). Интихоб фаќат дар минтаќањои љумњурї бо таносуби фоизи тахминии њаљми интихоб ва миќдори ањолии минтаќањо гузаронда шуд.

3. Баргузор намудани мизњои мудаввар дар шакли сўњбатњои гурўњї дар се минтаќаи љумњурї дар мавзўи «Нерўи соњибкории инноватсионї» бо иштироки соњибкорони имконпазири дар рафти пурсиш интихобшуда, намояндагони бизнес-ассотситсияњо, муассисањои молиявї ва фондњое, ки ба дастгирии соњибкорї дар Тољикистон њавасманд мебошанд. Њамагї се мизи мудаввар гузаронда шуд.

4. Гузаронидани чорабинињои рекламавї бо маќсади љалб намудани соњибкорони имконпазир ба пурсиш. Эълонњои рекламавї дар ВАО-и чопї (рўзномањои «Азияплюс», «Рекламная газета», «Дайджест» ва «Чархи гардун») ва ВАО-и интернетї (сомонаи News.tj, сомонаи Avesta.tj, сомонаи TajikNGOportal) љой дода шуданд.

5. Гузарондани пурсиши интернетї дар байни интернетистифодабарангон дар мавзўи «Ба рушди соњибкорї дар Тољикистон чї халал мерасонад» бо маќсади муќоиса бо маълумотњои пурсиши анкетї. Дар пурсиши интернетї њамагї 166 посухдињандаи (респонденти) тасодуфї иштирок намуд.

6. Гузарондани мизи мудаввари љамъбастї бо муаррифии натиљањои ба даст овардашуда ва бизнес-тренинги амалї дар мавзўи «Тањияи бизнес-наќша» бо иштироки соњибкорони имконпазири дар рафти пурсиш интихобшуда.

7. Гузарондани арзёбии инноватсионї будани лоињањои иштирокчиёни пурсиши анкетї дар асоси мањакњои интихобшуда – мўњтавои инноватсия, сифати илмию техникии инноватсия, нав будани лоињаи пешнињодшуда, нерўи тиљоратикунонї, ањамияти лоиња барои рушди иљтимоию иќтисодї ва ѓ.

Натиљањои асосии тадќиќоти мазкур ба маълумотњое асос меёбанд, ки дар рафти пурсиш ба даст оварда шудаанд. Дар баъзе мавридњо маълумотњои мазкур бо иттилоот аз манбаъњои дигар, аз љумла бо маълумотњое, ки дар натиљаи гузарондани сўњбатњои гурўњї бо коршиносон ва соњибкорони имконпазир ба даст омадаанд, пурра карда мешаванд.

Дар чањорчўбаи тадќиќот масъалањои зерин омўхта шуданд: вазъияти молиявии шањрвандоне, ки нияти соњибкор шудан доранд, дараљаи маълумот, намуди шуѓл, мансубияти соњавии идея, сатњи огоњии пурсидашавандагон дар бораи пешбурди њуљљатї ва њуќуќии бизнес, маблаѓи барои оѓози бизнес зарурї, манбаъњои маблаѓгузорї ва ѓ.

Њангоми гузарондани тањлили талаботњо ба ќарзгирї масъалањои зерини маблаѓгузории субъектњои соњибкории хурд баррасї карда шуданд:

• муносибати соњибкорон нисбати ќарзгирї;

• таљрибаи гузаштаи ќарзгирї;

• проблемањои гарав барои ќарз;

• шартњои ќобили ќабули ќарзгирї;

Фасли алоњидаи тадќиќот ба тањлили проблемањое бахшида шудааст, ки ба иљрои идеяњои инноватсионии соњибкорон монеъ мешаванд.

Дар рафти гузарондани тадќиќот инчунин масъалањои шароиту захира доштани соњибкорон барои оѓози фаъолият баррасї карда шуданд.

Дар асоси тадќиќоти гузарондашуда оид ба инкишоф додани нерўи соњибкории инноватсионї дар Љумњурии Тољикистон тавсияњо пешнињод карда шуданд.

1. Тањлили маълумотњое, ки дар рафти тадќиќоти сотсиологї ба даст оварда шудаанд

1.1 Тавсифи пурсидашудагон.

Њамагї дар чањорчўбаи лоиња пурсиш дар байни зиёда аз 700 нафар сокинони Тољикистон ташкил карда шуд, ки аз онњо 543 анкета барои тањлил интихоб карда шуд.

Аз љумла дар пурсиш соњибкорони имконпазир ва амалкунанда аз шањри Душанбе (101 нафар), НТЉ (118 нафар), вилояти Хатлон (159 нафар), вилояти Суѓд (144 нафар) ва ВМКБ (21 нафар) иштирок намуданд. Хоњиши дар пурсиш фаъолона иштирок намуданро аз њама бештар дар вилоятњои Хатлон ва Суѓд ва аз њама кам дар ВМКБ изњор намуданд.

Расми 1.1 Таќсимшавии пурсидашудагон ба минтаќањои ЉТ

|10 Дар пурсиш 306 нафар мардњо ва 237 нафар занњои аз 18 то 65-сола иштирок карданд. Тањлили маълумотњои синнусолии иштирокчиён нишон медињад, ки фаъолиятмандии иќтисодии аз њама бештари ањолие, ки бо соњибкорї машѓул шудан мехоњанд, ба синни аз 18 то 50-солагї (77%-и њамаи пурсидашудагон) рост меояд, аммо одамони калонсолтар ва хурдсолтар (23%) низ ба пешбурди идеяњои худ њавасмандї зоњир мекунанд. Аз ин маълум мешавад, ки нерўи рушди соњибкорї дар байни сокинони Љумњурии Тољикистон ба ќадри кофї бузург аст. Агар ба назар гирем ки зиёда аз 60% ањолии Тољикистонро љавонони то 30-сола ташкил мекунанд, омили гирифтани маълумот дар соњаи соњибкорї ањамияти баѓоят калон пайдо мекунад, дар њоле ки љавонон ба пешбурди бизнес њавасмандии зиёд доранд, вале тайёрии онњо дар шакли таълими бизнес суст аст.

–  –  –

11| Сатњи маълумоти иштирокчиёни пурсиш баланд аст. Аз рўи натиљањои пурсиши анкетї аксарияти онњоро соњибкорони имконпазири дорои маълумоти олї (44%) ва олии нопурра (29%) ташкил медињанд, гуфтан лозим аст, ки пурсидашудагони дорои маълумоти миёнаи махсус ва миёна (11% ва 12%) њанўз хеле љавон мебошанд. Ин аз он шањодат медињад, ки дар оянда онњо метавонанд маълумоти олї гиранд. Бо вуљуди ин таъкид кардан лозим аст, ки баъди соли 1992 сатњи маълумот дар мамлакат хеле паст шуд ва доштани «маълумоти олї» њанўз маънои онро надорад, ки соњибкорони имконпазир тайёранд њамаи масъалањоро оид ба пешбурди бизнес бо муваффаќият њал кунанд.

<

–  –  –

Расми 1.4 Сатњи маълумоти пурсидашудагон аз рўи минтаќањо Аз рўи таќсимот ба минтаќањо маълум мегардад, ки ќисми зиёди пурсидашудагони дорои маълумоти олї ба шањри Душанбе ва НТЉ (31% ва 24%) ва вилоятњои Хатлон ва Суѓд (20 фоизї) рост меояд, ба ВМКБ бошад, 5% рост омад.

Фоизи пурсидашудагони дорои маълумоти олии нопурра низ зиёд аст, 38%-и онњо дар вилояти Хатлон, 25% дар вилояти Суѓд, 21% дар шањри Душанбе ва 6% дар ВМКБ истиќомат мекунанд. Миќдори пурсидашудагони дорои маълумоти миёнаи махсус низ кам нест (расми 4).

Ќисми асосии пурсидашудагон вазъияти моддии худро ба ќадри кофї мустањкам арзёбї мекунанд, масалан 38% пурсидашудагон иброз доштанд, ки пулашон барои либос ва техника мерасад, вале барои харидани автомобил камї мекунад, 40% пурсидашудагон гуфтанд, ки худашонро метавонанд бо хўрокї пурра таъмин намоянд, 10% пурсидашудагон метавонанд автомобил ё наќлиёти дигар харанд. 69% пурсидашудагоне, ки вазъияти моддиашон душвор мебошад, ба ноњияњои тобеи љумњурї рост меояд (расми 1.5).

Расми 1.5 Вазъияти моддии пурсидашудагон.

Маълумотњои пурсиш ва дигар маълумотњое, ки дар рафти вохўрињо ва сўњбатњои гурўњї ба даст омадаанд, аз он шањодат медињанд, ки барои шахсони вазъияти моддиашон ноустувор оѓоз намудани фаъолияти соњибкорї баѓоят душвор аст ва онњо чунин имкониятро намебинанд ва асосан ба гирифтани даромад аз мењнати кироя умед мебанданд. Бинобар ин дар байни шањрвандоне, ки нияти оѓоз намудани бизнеси худро доранд, аксариятро одамоне ташкил медињанд, ки аз љињати моддї танќисї намекашанд.

Дар байни соњибкорони имконпазири пурсидашуда 40%-ро хизматчиён (ё кормандони кироя) ташкил медињанд, 12% аллакай бизнеси худро доранд (асосан соњибкорони хусусие, ки мехоњанд бизнеси худро васеъ кунанд ё самти онро дигар намоянд (бо ќайди шахси њуќуќии нав). Одамоне, ки соњиби ширкат мебошанд, ќасдан пурсида нашуданд, чунки онњо ба гурўњи «соњибкорони имконпазир» дохил намешаванд, ба истиснои 3 нафаре, ки њоло бо дигарон бизнеси муштарак доранд (њамсоњиби ширкат) ва мехоњанд, ки намуди нави фаъолиятро оѓоз намуда, ширкати нави худро ба ќайд гиранд. Яъне, умуман, зиёда аз нисфи (52%) пурсидашудагон шахсоне мебошанд, ки аллакай бо намуди асосии фаъолияти касбї машѓул буда, манбаи иловагии рўзгузаронї доранд. Инчунин 28% пурсидашудагон донишљўёне мебошанд, ки маълумоти олї ва

–  –  –

Маълум мешавад, ки ќисми зиёди пурсидашудагон асосан соњибкорони имконпазири љавони аз љињати иќтисодї фаъол, маълумоташон олї ва вазъияти моддиашон устувор мебошанд, аммо бо сабабњои гуногун имконият надоранд, ки донишашонро истифода бурда, бизнеси худро инкишоф дињанд.

–  –  –

|14 Таќсимоти идеяњои соњибкорони имконпазир умуман аз рўи минтаќањо чунин аст (расми 1.6).

Расми 1.6 Мансубияти соњавии идеяњои пурсидашудагон.

Ба њамин тариќ, маълум мегардад, ки идеяњо дар соњаи кишоварзї бештар дар байни пурсидашудагон аз НТЉ (35%), вилоятњои Хатлон (27%) ва Суѓд (31%) дучор мешаванд. Дар байни минтаќањо таносуби идеяњои пурсидашудагон дар соњаи саноат чунин аст: вилояти Суѓд – 32%; шањри Душанбе – 28%; НТЉ – 23%; вилояти Хатлон

– 13%; ВМКБ – 3%.

Идеяњои пурсидашудагон дар соњаи хўроки умумї низ тахминан дар њамин сатњ аст: вилояти Хатлон – 41%, НТЉ – 27%, вилояти Суѓд - 18%, шањри Душанбе - 11% ва ВМКБ – 3%.

Љадвали 1.4 Мансубияти соњавии идеяњои пурсидашудагон аз рўи минтаќањо

–  –  –

15| Тањлили идеяњои пурсидашудагон нишон дод, ки намудњои онњо баѓоят гуногун мебошанд. Арзишмандии муайяни ин идеяњо дар он аст, ки аксарияташон дар муќоиса бо њамин гуна идеяњои раќибон бартарияти мањаллї доранд, яъне идеяњои пешнињодшуда дар њудуди мањалњое, ки пурсидашудагон истиќомат мекунанд, њанўз пурра амалї карда нашудаанд.

Дар байни пурсидашудагон аз њама зиёдтар бартарияти раќобатї дар сифат ва нархи мол ё хизматњо зикр карда шуд. Бо вуљуди ин, аксарияти пурсидашудагон чунин љавобро фаќат дар асоси бањодињии субъективии худ (яъне умедњои худ) ба имконияти доштани бартарияти раќобатї доданд, на дар асоси њисобу китоби кардаашон ё хусусан бизнес-наќшаи тайёрашон.

Ѓайр аз ин, пурсидашудагон иброз доштанд, ки идеяњои онњо ба њаёти ањолї таъсири мусбати иљтимої мерасонанд, хусусан дар масъалаи ташкили љойњои иловагии кор ва бењтар намудани инфрасохторњои мављуда. Пурсидашудагон инчунин таъкид намуданд, ки идеяњои онњо аз лињози хизматрасонї ва ќулай будани љои воќеъшавиашон раќобатпазир буда, дастрасии ањолиро ба молу хизматњои онњо, инчунин ба технология ва хизматрасонї осон мегардонанд.

–  –  –

|16 Расми 1.7 Бартариятњои идеяњои пурсидашудагон назар ба идеяњои раќибон Яке аз љанбањои мусбати иљрои ин идеяњо муњайё намудани љойњои корї барои ањолии љумњурї мебошад. Масалан, тибќи маълумоти пурсиш 38% пурсидашудагон иброз доштанд, ки ба онњо барои сар кардани фаъолияташон аз 5 то 15 нафар корманд зарур мешавад, ки ин дар робита бо душвории шуѓли ањолї дар љумњурї омили баѓоят муњим ба шумор меравад.

Љадвали 1.6 Миќдори кормандоне, ки барои оѓоз намудани фаъолият зарур мебошанд

–  –  –

Расми 1.9 Миќёси фарогирии фаъолияти пурсидашудагон аз рўи минтаќањо Мувофиќан дар НТЉ – ноњиявї (85%), вилоятї (3%), љумњуриявї (8%), байналмилалї (4%).

Дар вилояти Хатлон – ноњиявї (68%), вилоятї (28%), љумњуриявї (4%).

Дар вилояти Суѓд - ноњиявї (60%), вилоятї (20%), љумњуриявї (14%), байналмилалї (6%). Дар ВМКБ - ноњиявї (53%), вилоятї (43%), љумњуриявї (4%).

Ин маълумотњо аз он шањодат медињанд, ки соњибкорони имконпазир тайёранд идеяњои худро берун аз бозорњои мањаллї татбиќ намоянд. Вале дар пешбурд ва амалисозии идеяњои онњо проблемањои муайян љой доранд. Ба фикри мо, ин проблемањо, аввалан, вуљуд надоштани таљриба ва донишњои махсус ва, сониян, нокифоя будани захирањои моддї ва имкониятњои мањдуди ќарзгирї мебошанд.

1.3 Проблемањои пурсидашудагон.

Тибќи натиљањои пурсиш, њамагї 24% пурсидашудагон барои амалисозии идеяи худ бизнес-наќшаи тайёр доранд, боќимондањо бошанд, ба чунин љанбањо, ба монанди нархи мањсулоти (хизматњои) худ ва дигар омилњои фаъолият ба ягон њисобу китоби пешакї ва тањлили раќибон такя накарда, балки мутлаќо субъективона бањо медињанд.

23% пурсидашудагон усули баќайдгирии њуќуќии корхонањоро тавассути «Равзанаи ягона» медонанд, бисёрињо дар бораи андозњои дар љумњурї љорибуда дониши кофї надоранд, масалан, њамагї 8% пурсидашудагон гуфтанд, ки бо њамаи намудњои (ё аксарияти намудњои) андоз шинос мебошанд. Дар ин самт корњои зиёду љиддиро оид ба воќифгардонї ва таълими ањолї дар соњаи бизнес ба љо овардан зарур аст, зеро аксарияти соњибкорони имконпазир ба иттилоот оиди бизнес дар Тољикистон дастрасї надоранд.

–  –  –

Ба пурсидашудагон барои амалисозии идеяи худ ѓайр аз донишњои зарурї ва бизнес-наќша инчунин сармоя зарур аст. Тибќи натиљањои пурсиш, ба 36% пурсидашудагон то 5 њазор доллари ИМА, ба 24% пурсидашудагон то 10 њазор доллари ИМА, ба 19% пурсидашудагон 1 њазор доллари ИМА, ба 8% пурсидашудагон то 25 њазор доллари ИМА ба сифати сармояи ибтидої зарур будааст, 12% пурсидашудагон бошанд, гуфтанд, ки ба онњо зиёда аз 25 њазор доллари ИМА лозим аст. Барои ин ба онњо маблаѓњо ва ќарзњои љалбкардашуда заруранд.

Расми 1.10 Њаљми маблаѓњое, ки барои оѓоз намудани фаъолият заруранд.

19| Дар рафти пурсиш инчунин маълум карда шуд, ки 66% пурсидашудагон тайёранд аз бонкњои тиљоратї ќарз гиранд, вале ба ин нигоњ накарда, нисбати сиёсати ќарздињии бонкњо нуќтаи назари баѓоят манфї доранд. Масалан, њамагї 28% пурсидашудагон нисбати сиёсати ќарздињии бонкњо барои бизнеси хурд муносибати мусбат ва мувофиќан 72%-и онњо муносибати манфї доранд.

Дар байни сабабњо аз њама бештар баланд будани фоизпулї ва мураккаб будани ќарзгирї (русумоти бонкї) номбар карда шуданд, пурсидашудагон инчунин ба хавфи зиёди баргардонда натавонистани пули бонк ишора намуданд.

–  –  –

Бо вуљуди ин, аксарияти пурсидашудагон дар гирифтани ќарз таљриба надоштанд.

Тибќи натиљањои пурсиш, њамагї 16% пурсидашудагон пештар аз хизматњои бонкњои тиљоратї истифода бурда буданд. Чи тавре ки иштирокчиёни пурсиш дар рафти вохўрињо ва сўњбатњои гурўњї зикр намуданд, аќидаи онњо ба иттилооти шахсони дигаре, ки дар баргардондани ќарз душворї кашидаанд, ва дар навбати аввал ба фоизпулии баланди ќарзи бонкњоро дарк намудани худ асос ёфтааст. Яъне, аксарияти мутлаќи пурсидашудагоне, ки пештар ягон маротиба ќарз нагирифтаанд, тайёр нестанд, ки бо чунин фоизпулї таваккал карда, барои оѓоз намудани бизнес ќарз гиранд.

Расми 1.11 Таљриба доштани пурсидашудагон дар ќарзгирї Дар байни шартњои ќобили ќабули ќарзгирї, ки дар поён номбар карда шудаанд, пурсидашудагон фоизпулии ками ќарз, талаб карда нашудани амволи ба гарав гузошташаванда ва талаб карда нашудани бизнес-наќшаро зикр намуданд.

–  –  –

Бисёре аз шартњои ќарзгирї тадриљан сабуктар шаванд њам, бо вуљуди ин фоизпулии аксарияти бонкњои тиљоратї баланд буда, ба њисоби миёна аз 28 то 36% солонаро ташкил медињад, бинобар ин ќарзњоро асосан бизнесменњое истифода мебаранд, ки чандин сол боз дар бозор кор мекунанд. Дар рафти гузарондани сўњбатњои гурўњї аз намояндагони сохторњои бонкї дар бораи сабабњои аз ќарзгирї даст кашидани соњибкорони навкор иттилооти муайян гирифта шуд.

Шартњои ќарзгирї бо сабабњои объективї барои соњибкорони навкор назар ба онњое, ки бизнесашон аллакай бомуваффаќият амал мекунад, вазнинтаранд. Масалан, дар баъзе бонкњо ба мизољоне, ки бизнеси худро доранд, ќарз мумкин аст бо гарави худи бизнес дода шавад, на бо гарави амволи ѓайриманќул, ки бештар барои соњибкорони навкор хос мебошад. Илова бар ин, такроран гирифтани ќарз барои гирифтани маблаѓ бо фоизи камтар назар ба ќарзи якум имконият медињад. Дар аксари мавридњо ќарз мувофиќи принсипи аннуитет дода мешавад, яъне додани фоизпулї аз рўи ќарз ва ќисми асосии ќарз дар тамоми давраи пардохти ќарз. Худи мўњлати ќарз низ баѓоят кўтоњ аст – аз як сол зиёдаш то ду сол. Ин шартњо ба эњтиёљоти соњибкорони навкор љавобгў набуда, бештар барои маблаѓгузории бизнес-наќшањои кайњо боз амалкунанда ќобили ќабул мебошанд.

Дар баробари ин, барои рушди корхонањои нав ќарзњои дарозмўњлат лозиманд, барои соњибкори навкор бошад, тамдиди мўњлати пардохтњои якум баѓоят муњим аст, зеро бизнес то «ќомат рост накунад», фоида ба даст намеояд. Бонкњои Тољикистон бошанд, мўњлати пардохти ќарзро њамагї 3-6 моњ тамдид карда метавонанд, ки ин фаќат барои чунин намудњои соњибкорї, ба монанди савдо ё баъзе намудњои хизматрасоние, ки бо суръати баланди гардиши сармоя фарќ мекунанд, ќобили ќабул аст. Ба њамин тариќ, соњибкорони дорои идеяњои нисбатан инноватсионї, ки бо истењсолот ё расондани хизматњои иќтидори гардишашон камтар алоќаманд мебошанд, ба «доми ќарз» меафтанд. Соњибкор барои инкишоф додани истењсолоти инноватсионї ќарз мегирад ва боздењи маблаѓњои гузошташударо интизор нашуда, ба додани фоизпулии ќарз ё додани ќарзи асосї аз њисоби худи ќарз сар мекунад. Баъди якчанд моњ 90% чунин соњибкорон ќашшоќ мешаванд, амволи ба гарав гузошташударо аз даст медињанд ва, одатан, аз машѓулшавї бо бизнес дилмондаву ноумед мегарданд.

Умуман, тибќи натиљањои пурсиш, пурсидашудагон дар байни сабабњои имконпазири иљро нагардидани идеяњо бештар нокифоя будани захирањои молиявї ё мањдуд будани имконияти ќарзгирї (45%), системаи мављудаи андоз ва гумрук (14%), нокифоя 21| будани донишу таљриба (21%), нарасидани ваќт (10%) ва хавфи зиёди баргардонда натавонистани маблаѓњои пулиро (10%) номбар карданд.

Аз љумла, соњибкорони фаъолияткунанда низ ањамияти аввалиндараљаи дастрасї ба захирањои молиявиро зикр намуданд ва инро њатто аз проблемањое, ки бо сиёсати андоз алоќаманд мебошанд, муњимтар шумурданд (тибќи маълумотњои тадќиќоти Бонки аврупоии таљдид ва рушд).

Расми 1.12 Сабабњои амалї нагардидани идеяњои пурсидашудагон Ѓайр аз ин дар мавзўи «Ба рушди соњибкорї дар Тољикистон чї халал мерасонад» пурсиши махфии иловагии интернетї гузаронда шуд, ки маълумотњои он дар пон оварда мешаванд:

–  –  –

|22 Бо вуљуди он ки њамаи иштирокчиёни пурсиш (166 нафар овоз дод) шояд соњибкор набуданд ё нияти сар кардани фаъолияти соњибкориро надоштанд, маълумотњои чунин пурсиш фикри ањли љомеаро доир ба ин масъала то андозае инъикос менамоянд.

Умуман маълумотњои пурсишњои анкетї ва интернетї аз он гувоњї медињанд, ки пурсидашудагон шароитњои мављудаи дастрасї ба захирањои молиявї, ќонунгузории амалкунандаи андоз ва гумрук, системаи иљозатномадињї ва сабабњои дигари ба худи онњо вобастанабударо чун омилњое арзёбї менамоянд, ки барои пешбурди самараноки бизнес дар Тољикистон ќобили ќабул нестанд.

Барои аксарияти пурсидашудагон монеаи дигари оѓози соњибкорї дониш ва маълумот надоштан дар соњаи пешбурди бизнес мебошад. Дар рафти пурсиши соњибкорони имконпазир ва амалкунанда маълум гардид, ки њамагї 15% пурсидашудагон дар бизнес-тренингњо ва курсњои махсус таълим гирифтаанд, 85% пурсидашудагон бошанд, асосњои соњибкориро умуман наомўхтаанд.

1.4 Бањодињї ба инноватсионї будани лоињањои иштирокчиёни пурсиш.

Дар асоси таљрибаи мављуда барои бањодињї ба инноватсионї будани идеяњои пурсидашудашудагон як ќатор мањакњои асосї ва иловагї интихоб карда шуданд.

Умуман мањакњои зерин мавриди баррасї ќарор гирифтанд:

Мањакњои асосии бањодињї:

Оё идея навоварї (мањсулот, хизматрасонї ё технологияњои нав дар миќёси бозори мањаллї) ва имконияти тиљоратикунонї дорад?

Сифати илмї ва техникии инноватсия, нав будани лоињаи пешнињодшуда.

Инноватсия то кадом андоза ба тиљоратикунонї наздик аст (тадќиќотњо гузаронда шудаанд, робита бо њамиљрокунандагон ва истеъмолкунандагон муайян карда шудааст ва ѓ.).

Истифодабарандагони имконпазири инноватсияњо ва њавасмандгардонии онњо то кадом андоза дуруст ба назар гирифта шудааст?

Оё инноватсия талаботњои навро ќонеъ мегардонад ё яке аз талаботњои мављударо ќонеъ менамояд, оё яке аз мањсулотњои мављударо иваз менамояд ё намуди комилан нави мањсулотро ба вуљуд меорад.

Имконияти иљрои лоиња бо ќувваи муаллифи идея, аз љумла вуљуд доштани захирањои истењсолї, технологї, мењнатї, моддї ва захирањои дигар.

Амалисозии техникии лоиња.

Мањакњои иловагии бањодињї:

Дараљаи ихтисос ва салоњиятнокии муаллифони идеяњо, оё онњо метавонанд инноватсияро ба таври самаранок тиљоратї кунонанд, таљрибаи пештараи онњо.

Маќсади нињоии дархостдињанда – ташкили ширкати босубот коркунанда ё љалб намудани диќќати сармоягузор ё корхонаи калон, ба онњо фурўхтани идеяи худ.

Зарурати ќарорњои махсус барои гирифтани њуќуќи истењсол ва фурўши мањсулоти нав (расондани хизмати нав).

–  –  –

Тибќи натиљањои тањлили гузарондашуда аз 543 анкетаи интихобшуда њамагї 19 идеяро (4%) шартан инноватсионї номидан мумкин аст, як ќисми идеяњо инноватсионї набошанд њам, лекин баъзе унсурњои инноватсионї доранд, масалан истифодаи технологияњо ё захирањои иттилоотиеро пешбинї мекунанд, ки пештар барои амалисозии чунин идеяњо дар бозори мањаллї васеъ истифода намешуданд. Чунин идеяњоро шартан «пешомаднок» номидан мумкин аст. Ин гуна идеяњо дар тадќиќоти гузарондашуда њамагї 42-то мебошанд, ки 8% идеяњои тањлилшударо ташкил медињанд.

Ба чунин идеяњо, масалан, хизматњо дар бастапечонии молњо бо масолењи гуногун, истењсоли маводи нимтайёр барои шишањои пластикї, сохтани НОБ-њои хурд, хизматрасонии хостинг сайтњо ва вэб-дизайн, хизматњои љомашўї ва клининг, усулњои нави љойгиркунонии терминалњои пардохт, хизматњои вэб-барномасозї, хизматрасонї дар назорати GPS-ї, таъмири иншоотњои барќї ва як ќатор хизматњои дигар дохил мешаванд.

Њамаи идеяњое, ки инноватсионї дониста шудаанд, танњо дар сурати бањодињї дар миќёси бозори Тољикистон инноватсионї мебошанд, яъне намудњои мањсулот ва хизматњои пешнињоднамудаи пурсидашудагон ё вариантњои амалисозии онњо дар бозорњои Тољикистон истифода бурда нашудаанд, лекин дар мамлакатњои дигар истифода гардидаанд. Мутаассифона, дар байни идеяњои пешнињодшуда идеяњои, чї тавре мегўянд, «инќилобї» вуљуд надоранд, ќариб њамаи онњо ба гурўњи инноватсияњои «бењтаркунанда» дохил мешаванд.

Маќсади аксарияти идеяњо — истењсоли мањсулоти нави анъанавї мебошад, вале бо нархи дигар (арзонтар) ва хушсифаттар, инчунин бо истифода аз технологияи нав. Мутаассифона ягон идея дар соњаи худ мутлаќо нав нест.

|24 Ба њамин тариќ, дар асоси тањлили гузарондашуда хулоса баровардан мумкин аст, ки аксарияти мутлаќи идеяњои пешнињоднамудаи иштирокчиёни пурсиш инноватсионї нестанд ва нерўи соњибкории инноватсиониро дар байни шањрвандоне, ки дар Тољикистон нияти сар кардани бизнеси худро доранд, заиф донистан мумкин аст.

Эњтимол вазъияти мазкур на далели суст будани нерўи соњибкорї дар мамлакат, балки далели он бошад, ки аксарияти идеяњои инноватсионї на аз љониби соњибкорони навкор, балки одатан аз љониби ширкатњои калоне пешнињод карда мешаванд, ки таљрибаи кофии кор дар бозор ва имкониятњои муайяни молиявї доранд.

2. Проблемањое, ки ба рушди соњибкории инноватсионї дар ЉТ монеъ мегарданд.

2.1 Шарњи масъалањои умумии рушди бизнеси хурд ва проблемањое, ки ба рушди соњибкорї дар Тољикистон таъсир мерасонанд.

Вазъи иќтисодии љумњуриро тањлил намуда, проблемањои асосии зеринро зикр намудан мумкин аст.

Ќайд карда мешавад, ки бўњрони молиявию иќтисодии солњои 2008-2009 ба рушди сектори бизнеси хурд ва миёна зарбаи сахт расонд. Њаљми њамаи сармоягузорињои хориљї дар соли 2009 назар ба соли 2008 таќрибан 2,6 маротиба – аз 989,6 млн.

то 383,2 млн. доллари ИМА коњиш ёфт.

Тамоюли устувори камшавии њаљми истењсоли молњо дар таркиби ММД (аз 48,8%-и соли 2005 то 44,6% дар соли 2008) мушоњида карда шуд.

Рушди иќтисод аз њисоби афзун намудани истењсоли мањсулоти кишоварзї (бештар бо истифодаи мењнати дастї), ќисман зиёд кардани њаљми сохтмон, инчунин васеъ намудани гардиши чаканаи молу хизматњое, ки асосан бо интиќоли пули муњољирони мењнатї аз хориља маблаѓгузорї мегардад, таъмин карда мешавад. Њаљми истењсоли мањсулоти саноатї дар ММД кам мешавад (аз 46,8%-и соли 2005 то 31,8% дар соли 2008), дараљаи шуѓл дар ин бахши иќтисод паст мегардад ва умуман ѓайрииндустрикунонии иќтисоди мамлакат мушоњида карда мешавад.

Дар бахшњои иќтисоди воќеї тамоюли манфии гузариш аз истењсоли маснуоти тайёр ба коркарди ибтидоии ашёи хоми худї ё воридшаванда, яъне гузариш аз истењсолоти дорои арзиши иловашудаи баланд ба истењсолоти дорои арзиши пасттар љой дорад. Дараљаи баланди вобастагии иќтисод аз як ё ду номгўи ашёи хоми содиршаванда мушоњида карда мешавад. Иќтисоди мамлакат дар назди њодисањои берунии иќтисодию сиёсї, аз љумла бўњрони молиявї ва сиёсати кишварњои њамсоя (Россия, Ўзбекистон, Ќирѓизистон) осебпазир мебошад.

Иќтисод аз интиќоли пулии муњољирони мењнатї, ки ќисми асосии он аз як мамлакат – аз Россия ворид мешавад, сахт вобаста аст. Соли 2008 интиќоли пулии муњољирони мењнатї зиёда аз 50%-и ММД-ро ташкил дод, дар соли 2009 бошад, аз сабаби таъсир расондани бўњрони љањонї ба иќтисоди Россия њаљми интиќоли пулии муњољирони мењнатї сеяк кам шуда, таќрибан 40%-и ММД-ро ташкил дод, ки ин ба нишондињандањои иќтисодии мамлакат таъсири манфї расонд.

Сатњи таваррум баланд шуд (19,7% дар соли 2007, 11,8% дар соли 2008), ки сабаби ин сиёсати ѓайрисамараноки пулию ќарзї (массаи пул дар соли 2006 – 53,5%, дар соли 2007 - 37,3%, дар соли 2008 - 38,7%, дар соли 2009 бошад, 33,1% зиёд гардид) ва 25| њаљми зиёди интиќоли пулии муњољирон мебошад, ки талаботро ба молу хизматњо афзун намуд. Соли 2009 фаќат аз сабаби камшавии талабот ва нархи молњои воридшаванда дар шароити бўњрони молиявии љањонї сатњи таваррум то 5% паст гардид.

Њамаи омилњои зикршуда ба инкишофи нерўи соњибкории инноватсионї дар Тољикистон бевосита таъсири манфї мерасонанд. Оќибати чунин таъсирро дар таќсимоти сектории фаъолиятнокии иќтисодии субъектњои соњибкорї баръало мушоњида кардан мумкин аст.

Дар айни њол, рушди соњибкорї дар Тољикистон бо фаъолона инкишоф ёфтани бахши микромолиявї якљоя љараён меёбад. Дар Љумњурии Тољикистон то 1 январи соли 2011 14 бонк, 254 филиали бонкњо, 2 ташкилоти ќарздињии ѓайрибонкї, 1 ташкилоти молиявии ѓайрибонкї ва 121 ташкилоти микромолиявї амал мекарданд.

Тибќи маълумоти Ассотсиатсияи ташкилотњои микромолиявии Тољикистон, ки 67 ташкилоти микромолиявиро муттањид менамояд, соли 2009 зиёда аз 128,4 њазор нафар узви ин ассостсиатсия гардиданд (соли 2005 њамагї 29 њазор нафар аъзо дошт), миќдори ќарзњои додашуда бошад, зиёда аз 630,4 њазор воњидро ташкил намуд. Вале аз сабаби баланд будани фоизи ќарзњои хурд (ба њисоби миёна моње 3%) ва мўњлати кўтоњи пардохти онњо аз ин захирањои молиявї асосан соњибкороне истифода мебаранд, ки бо савдои яклухт ва чакана, инчунин хизматрасонї машѓул мебошанд. Ба њамин тариќ, тамоми сохтори ќарздињии хурд ба бизнеси инноватсионии таваккалнок таъин нашудааст.

Ќайд кардан лозим аст, ки њар сол ба бахши истењсолї ќарзњо људо карда мешаванд. Масалан, тибќи маълумоти Бонки миллии ЉТ, њаљми ќарзњои дар семоњаи 1 соли 2011 барои соњањои иќтисод људошуда 1,6 млрд. сомониро ташкил дод, ки ин назар ба њамин давраи соли гузашта 57,7% зиёд мебошад. Аз њаљми умумии ќарзњои додашуда ба соњаи кишоварзї 16,6%, саноат 18,2%, савдои беруна 26,9%, миёнаравии молиявї 14,2%, истеъмол 6,6%, сохтмон 4,5% ва бахшњои дигар 13,1% рост меояд. Аз њаљми умумии ќарзњое, ки системаи бонкї додааст, 78,6%, ё 1,1 млрд. сомонї ба соњибкорони ватанї равона гардидааст. Аммо самаранокии ќарзњо њанўз ќаноатбахш нест. Аз ин маълумотњои худи њамон Бонки миллии ЉТ дар бораи ќарздорї аз рўи кредитњо шањодат медињанд. Масалан, то охири соли гузашта њаљми умумии ќарзњои мўњлаташон гузашта ба 40% њаљми маблаѓњои кредитии дар давраи мазкур додашуда расид.

Сарфи назар аз зиёд шудани њаљми ќарздињї ба корхонањои бахши соњибкорї, дар љумњурї фоизпулии ќарзњо хеле баланд аст – аз 19,5 то 36%, илова бар ин мўњлати пардохти онњо (назар ба мамлакатњои аз љињати иќтисодї тараќќикарда) хеле кўтоњ мебошад – мўњлати миёнаи пардохти ќарз 358 рўз аст. Њоло дар Тољикистон гирифтани ќарзњои дарозмўњлат (барои 5-10 сол) амалан имконнопазир мебошад. Барои гирифтани ќарз гарави калон талаб карда мешавад, аз ин рў соњибкорон, хусусан онњое, ки бо бизнеси хурд машѓул мебошанд, наметавонанд, ки аз технологияњо истифода бурда, истењсолоти худро ривољ дињанд. Ин боиси афзалият пайдо намудани савдо ва баъзе намудњои хизматрасонї (дар навбати аввал хўроки умумї) дар бахши умумии бизнеси хурд ва миёна мегардад.

Барои муќоиса, меъёрњои (ставкањои) миёна аз рўи ќарз ба ташкилотњои ѓайримолиявї то 1 сол дар муќоиса бо баъзе мамлакатњое, ки Тољикистон бо онњо робитањои фаъолонаи савдо дорад, миќдори зеринро ташкил медињад – дар Ќазоќистон 12%, дар Россия бошад - 8%, мувофиќан бо пули миллї.

|26 Гарчанде ки дар Тољикистон дар навбати аввал аз сабаби содда карда шудани русумоти баќайдгирї оѓоз намудани бизнес расман осон шуда бошад њам, барои идома додани он саъю кўшиши зиёд лозим мешавад. Муњити бизнес ба ќадри васеъ гардидани миќёси корхонањо мураккабтар мегардад. Бинобар ин аксарияти соњибкорон бизнеси худро дар шакли шахси њуќуќї ба ќайд немегиранд. Чунин аќидаро, ки патент гирифтан осонтар аст назар ба кор кардан дар маќоми шахси њуќуќї, сиёсати муайяни маъмурї ва андози давлат љонибдорї мекунад. Дар натиљаи пеш гирифтани чунин сиёсат майдони амали андоз, хусусан системаи суѓуртаи давлатии иљтимої танг хоњад шуд.

Илова бар ин, тадбирњои андешидаи маќомоти давлатї аксар ваќт хилофи мантиќ мебошанд – яъне ба љои сабук намудани шароити кори корхонањо, ин тадбирњо ба соњибкорони хусусї фишор меоранд, то ки онњо андози бештар супоранд ва ўњдадорињои тамоман дигарро ба дўш гиранд. Чуноне ки вазъи иќтисод нишон медињад, солњои зиёдест, ки аксарияти соњибкорон бо фаъолияти ѓайриистењсолї машѓул мебошанд. Тибќи маълумоти оморї, фаъолияти соњибкорони инфиродї асосан ба соњањои хизматрасонї, яъне ба соњањое, ки зуд ва њамарўза даромад медињад, равона гардидааст (60,1% - дар савдо ва хўроки умумї, 14,5% - дар хизматрасонии маишї).

Ин, пеш аз њама, бо гирифтани фоида дар муддати кўтоњ, бо хавфи камтар ва сарфи аз ин њам камтари ваќт ва маблаѓ алоќаманд мебошад. Ѓайр аз ин, ба бозори Тољикистон аз Љумњурии халќии Чин њаљми зиёди молњое ворид карда мешаванд, ки бо номгўи васеъ ва нархи арзони худ фарќ мекунанд.

Тадбирњои протексионї (кам кардани њаљми воридот ё баланд бардоштани меъёри бољи гумрукї) фаќат оќибатњои манфї ба бор оварда метавонанд, аз љумла дар шакли болоравии нарх барои истеъмолкунандагон ва камшавии њавасмандии истењсолкунандагони мањаллї ба баланд бардоштани сифати мањсулот ва раќобат дар нархгузорї.

Ба њамин тариќ, чуноне аз тањлили вазъият ва рушди имрўзаи соњибкорї бармеояд, аз љониби маќомоти идоракунии давлатї, инчунин маќомоти мањаллии њокимияти давлатї монеањои иќтисодї ва маъмурию њуќуќие эљод карда мешаванд, ки рушди соњибкории инноватсиониро баѓоят душвор мегардонанд.

Илова бар ин, проблемањое, ки ба рушди соњибкории инноватсионї дар Тољикистон монеъ мешаванд, метавонанд ба ба худи нерўи идеяњои инноватсионї низ таъсир расонанд. Инкишоф додани истењсолоти ба истифодаи технологияњо ва боздењи дарозмўњлат такякунанда барои аксарияти одамоне, ки бизнеси худро сар кардан мехоњанд, як кори бефоида ва беоќибат аст, барои њамин идеяњои технологї ва инноватсионї тадриљан «таназзул ёфта», љои худро ба бизнес-наќшањои мобилии соњаи савдо ва хизматрасонї медињанд.

Ба таври хулоса проблемањои зеринеро номбар кардан мумкин аст, ки њам барои њамаи субъектњои соњибкории хурд ва њам барои иштирокчиёни фаъолияти инноватсионї хос мебошанд:

• нарасидани маблаѓњои молиявї;

• номукаммал будани ситемаи андозбандї;

• ноустувор будани маблаѓгузории буљетї ва ѓайрибуљетї барои барномањои давлатї ва мањаллии дастгирии соњибкорї;

• инкишоф наёфтани механизмњои дастгирии молиявию ќарзї ва суѓуртаи таваккалњои (рискњои) соњибкории хурд;

27|

• мављуд набудани механизмњои худмаблаѓгузорї;

• вуљуд надоштани њимояи боэътимоди иљтимої ва амнияти иќтисодии соњибкорон;

• проблемањои ташкилии њамкории бизнеси хурд бо сохторњои давлатї;

• монеањои маъмурї дар роњи соњибкорї, дар навбати аввал бюрократчигї ва коррупсия (дар индекси дарки коррупсияи Transparency International Тољикистон дар соли 2010 2.1 хол гирифта, дар байни 178 мамлакат љои 154-умро ишѓол намуд);

• номукаммал будани системаи бонкї;

• инкишоф наёфтани инфрасохтори молиявї, аз љумла системаи суѓурта;

• шартњои номусоиди ќарздињї аз сабаби баланд будани фоизпулии ќарзњо;

• дастнорас будани иттилоот дар бораи манбаъњои ќарздињии ватанї ва хориљї;

• дараљаи баланди таваррум;

сатњи пасти мањорати касбї ва камтаљрибагии кормандон дар соњањои бизнеси муосир;

• вуљуд надоштани таљрибаю дониш дар пайдо намудани шарикони бозаргонї чи дар мамлакати худ ва чи дар хориља, иштироки мањдуд дар намоишњо, ярмаркањо ё форумњои сармоягузорї;

• вуљуд надоштани таљрибаю дониш дар соњаи тањия намудани бизнес-наќшањои асосноки ба меъёрњои байналмилалї љавобгў.

Хулосањо дар бораи вазъи соњибкорї дар бахши воќеии иќтисоди Љумњурии Тољикистон

Фактњои асосии зерин љой доранд:

- номутаносибии байни имкониятњои васеи истењсолот ва њаљми воќеии нисбатан ками истењсоли мањсулот;

- дараљаи баланди фарсоиши сармояи асосии корхонањо, таљдиди нокифояи таљњизоти истењсолї ва паркњои техникї;

ќобили раќобат набудани мањсулоти истењсолшаванда аз сабаби кўњна будани таљњизоти истењсолї, техника ва технологияњо, фаъолиятнокии сусти инноватсионии корхонањо, сатњи пасти ихтисоси кормандон ва ѓ.

Сабабњои асосии суст инкишоф ёфтани корхонањои хурд:

• аксар ваќт вуљуд надоштан ё нокифоя будани маблаѓњои молиявї ва мушкилоти дастрасї ба ќарзњо барои харидани техникаю таљњизоти њозиразамоне, ки ба кам кардани арзиши аслии мањсулот ва раќобат дар бозор имконият медињанд;

• сиёсати вазнини андоз

• бюрократия ва коррупсия

• вазифаи нокифояи дастгирикунанда ва њавасмандкунандаи давлат.

|28

2.2 Талаботњои субъектњои соњибкории хурд Дар ин фасл талаботњои субъектњои соњибкории хурд ба дастгирии давлат ва самаранокии чорањои дастгирии давлат тањќиќ карда мешаванд.

Пеш аз њама, дастгирии давлат бояд дар шакли ќабул намудани ќонунњои нав ё аз нав дида баромадани ќонунњои амалкунандаи Љумњурии Тољикистон, ки бевосита ба бизнеси хурд ва миёна дахл доранд, амалї карда шавад. Шаклњои асосии дастгирии давлатро ба соњибкории хурд ва миёна омўхта, хулоса баровардан мумкин аст, ки шаклњои дастгирии давлатии ин бахш дар Тољикистон ба дигаргунсозї ниёз доранд.

Дар асоси омўзиши таљрибаи љањонї ошкор карда шуд, ки самтњои асосии ёрии давлат дар давраи ташаккулёбии бизнеси хурд ва миёна инњо мебошанд:

такмил додани системаи андозбандии бизнеси хурд ва миёна;

мусоидат ба рушди соњибкории инноватсионї;

такмил додани дастгирии иттилоотии субъектњои хурд ва миёна;

тањким ва рушди системаи тайёркунии кадрњо барои бизнеси хурд ва миёна;

мусоидат ба њамгироии бизнеси хурд ва миёна;

рушди системаи дастгирии молиявию ќарзї.

Дар таљрибаи љањонї технологияњои зерине истифода бурда мешаванд, ки онњоро дар Тољикистон низ истифода бурдан мумкин аст:

• бурсњое, ки ба субъектњои хољагидор дар асоси озмун ройгон дода мешаванд (гарчанде ки чунин намуди дастгирї бо хавфи коррупсия алоќаманд мебошад);

• мусоидат ба ташкили системаи љалби сармоягузорињои венчурї;

• бизнес-мактабњо;

• агенттињои дастгирии бизнеси хурд ва миёна;

• фондњо ва марказњои минтаќавии дастгирии бизнеси хурд ва миёна;

• технопаркњо;

• марказњои технологї;

• бизнес-инкубаторњо;

• кластерњои кишоварзї;

• марказњои иттилоотї-тањлилии минтаќавї.

Барои инкишоф додани корхонањои инноватсионї шароитњои махсусе фароњам овардан зарур аст, ки дар онњо ин корхонањо тавонанд, масалан, аз ќарзњо истифода баранд, баргардондани онњоро кафолат дињанд, мўњлати пардохти ќарзро тамдид кунанд, фоизпулии камтар супоранд ва ѓ.

Маълумотњои оморї нишон медињанд, ки муваффаќияти рушди соњибкории хурд дар минтаќа ё соња аз миќдори фондњо ва ташкилотњои дастгирикунанда вобаста мебошад. Вале, умуман, дар мамлакат вазъият гуногун аст, минтаќањо баробар инкишоф наёфтаанд, ки ин аз дастгирии нобаробари бизнес шањодат медињад, аз тарафи дигар худи минтаќањо низ аз рўи омилњои муайян аз якдигар фарќ доранд.

Худи намояндагони бизнес ва соњибкорони имконпазири пурсидашуда ањамияти дастгирии иттилоотї ва зарурати иттилооти маркетингї, тиљоратї ва бозориро таъкид намуданд, Масалан, дар се соли охир талабот ба тадќиќотњои маркетингї, ки нињоят гарон меистад, зиёд шуд. Аз ин рў ширкатњои бой чунин иттилоотро доранд ва аз он истифода мебаранд, шикатњои хурд бошанд чунин имкониятро надоранд. Дар чунин шароит маѓлубияти корхонањои хурд дар бозор ногузир аст.

29| Инчунин иттилоот дар бораи ќонунњо ва санадњои меъёрие, ки ба бизнеси хурд дахл доранд, барои фаъолияти њамаи корхонањо заруранд. Аксарияти корхонањои хурд дар штати худ њуќуќшинос надоранд ва роњбари корхона аз ўњдаи сарфањм рафтани њуљљатњои меъёрии сершумор баромада наметавонад. Мурољиат намудан ба хизматњои ширкатњои консалтингї низ ба ширкатњои бизнеси хурд хос нест, аввалан аз сабаби гаронии нархи ин хизматњо, сониян аз сабаби махсусиятњои фарњанги соњибкорї, яъне онњо намехоњанд барои консалтинг пул дињанд.

Дар Булѓория шакли аљоиби дастгирии корхонањо вуљуд дорад. Дар ин љо давлат Бонки махсуси њавасмандгардонї таъсис додааст, ки он ба корхонањои хурд ва миёна ќарзњои инвеститсионї медињад ва лоињањои ба содирот нигаронидашударо маблаѓгузорї менамояд. Маблаѓњои бонки мазкур ба корхонањо бе миёнаравии бонкњои тиљоратї, дар асосњои имтиёзнок ва бо фоизпулии кам дода мешаванд.

Дар љањон шаклњои гуногуни ќарздињї вуљуд доранд, аз љумла ќарздињии мутаќобила, ваќте ки соњибкорон на гирифтани фоида, балки бо маблаѓњои молиявї таъмин намудани якдигарро маќсади асосї мешуморанд. Иттифоќњои ќарздињї дар ИМА, Канада, Франсия, Олмон ва мамлакатњои дигар фаъолона амал мекунанд. Бо назардошти шароитњои номусоиди ќарздињї ба бизнеси хурд ва миёна дар Тољикистон месазад, ки таљрибаи ин мамлакатњо дар ќарздињии мутаќобила омўхта, дар амал љорї карда шавад.

Барои соњибкории ватанї вазифаи баланд бардоштани ќобилияти раќобат бо молњои воридотї дар бозори мањаллї яке аз вазифањои мубрам ба шумор меравад.

Маълум аст, ки нарасидани нерўи барќ (дар давраи тирамоњу зимистон) боиси кам гардидани истењсоли саноатї, муваќќатан бозистодани фаъолияти корхонањо мегардад, бинобар ин ба маќомоти мањаллии њокимияти давлатї зарур аст, ки имконияти ташкил намудани минтаќањои саноатиро омўхта, онњоро бо инфрасохтори зарурї, хусусан бо нерўи барќ таъмин кунанд. Лоињаи ташкили минтаќањои озоди иќтисодї (МОИ) низ то андозае чунин маќсадро дорад, аммо сармоягузорињои давлатї ба ин лоиња кифоя нестанд ва аз соли 2011 аз чор МОИ фаќат яктои он фаъолона амал мекунад.

Ѓайр аз ин, бизнес-наќшањо ва лоињањои сармоягузорї бояд бо талаботњои муайян нисбати њаљми сармоягузорї, ки воридшавии сармояи мањаллиро мањдуд менамояд, мувофиќат кунанд. Масалан, њаљми сармоягузорї барои амалисозии фаъолияти истењсолї бояд на камтар аз маблаѓе бошад, ки ба 500 њазор доллари ИМА баробар аст;

талабот ба њаљми сармоягузорї барои амалисозии фаъолияти воридоту содирот бошад, на камтар аз маблаѓест, ки ба 50 њазор доллари ИМА баробар аст; њаљми сармоягузорї барои амалисозии фаъолияти хизматрасонї на камтар аз маблаѓе, ки ба 10 њазор доллари ИМА баробар мебошад (манбаъ – сайти СЭ «Суѓд» www.fezsughd.tj).

Чунин шароитњои МОИ барои соњибкорони мањаллие, ки намудњои истењсолии фаъолиятро инкишоф додан мехоњанд, ќобили ќабул нестанд ва сармоягузорони мањаллие, ки сармояи камтар доранд, аз имконияти кор кардан дар МОИ мањрум мегарданд. Худи намояндагони минтаќањои озоди иќтисодї њангоми гузарондани мизњои мудаввар дар чањорчўбаи тадќиќоти мазкур инро барои љалб намудани истењсолкунандагони мањаллї чун омили манфї арзёбї намуданд.

|30 Хулосањо дар бораи талаботњои асосии соњибкорон ба рушди инноватсияњо Бо маќсади дастгирии истењсолоти ватанї ва рушди инноватсияњо иљро намудани якчанд шарти асосие, ки ба кам кардани арзиши аслии мањсулоти истењсолкунандагони ватанї ва назар ба мањсулоти ба ЉТ воридшаванда раќобатпазиртар гардондани он имконият медињанд, зарур аст:

ба бахши истењсолї додани имтиёзњо дар бобати андоз:

- пурра бекор намудани пардохти андоз аз фоида дар давоми 3 соли аввал ва њамзамон кам кардани меъёри ААИ то 10%;

- барои корхонањое, ки бо низоми соддакардашудаи андозбандї кор мекунанд, кам кардани меъёри андоз то 3% даромади умумии корхона;

- пурра бекор намудани ААИ барои ворид кардани таљњизот ва технологияњо.

пешнињод намудани шароитњои сифатан дигари ќарздињї: аввалан, дарозмўњлат (аз 2 то 5 сол), сониян, бо фоизпулии нисбатан кам (на бештар аз 24% дар як сол) таѓйир додани талаботњои МОИ нисбати баќайдгирии корхонањои истењсолии ватанї рушди сохтори истењсолї тавассути ташкил намудани минтаќањои махсуси технологї

3. Тањлили мухтасари муќоисавии рушди нерўи фаъолияти соњибкорї дар Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Ќирѓизистон.

Муќоисаи оддии мамлакатњо дар соњаи рушди нерўи соњибкории инноватсионї, дар навбати аввал мамлакатњое, ки шароиташон бо шароити Тољикистон монанд мебошад, баѓоят љолиб аст. Ба сифати мисол Љумњурии Ќирѓизистонро баррасї менамоем.

Љумњурии Ќирѓизистон дар рушди иќтисод аз рўи баъзе нишондињандањо назар ба Тољикистон ба муваффаќиятњои бештаре ноил гардидааст, сарфи назар аз он ки аз љињати миќёс ва шароитњои љуѓрофиаш ба Тољикистон монанд аст.

Истењсолоти саноатї дар Ќирѓизистон дар моњњои январ-марти соли 2010-ум 78,8% афзуд, барои муќоиса дар Тољикистон - 16,3%.

Тибќи маълумоти Бонки љањонї, ки дар асоси тањлили рейтинги иќтисод оид ба пешбурди бизнес (http://russian.doingbusiness.org/rankings) ЉЌ дар сатри «Баќайдгирии корхонањо» дар байни 183 мамлакат љои 17-умро гирифт, њол он ки Тољикистон њамагї дар љои 70-ум мебошад.

Дар њаќиќат, баќайдгирии давлатии шахсони њуќуќї аз љониби Вазорати адлияи Љумњурии Ќирѓизистон ва маќомоти њудудии он ќариб ройгон анљом дода мешавад.

Баќайгирии давлатии шахсони њуќуќї дар маќомоти адлия хусусияти иљозатдињї надорад, ѓайр аз мавридњое, ки ќонунгузории Љумњурии Ќирѓизистон пешбинї намудааст. Он барои тасдиќ намудани дурустии тањияи њуљљатњои муассисї анљом дода мешавад ва барои оѓози фаъолияти соњибкорї дар самтњое, ки иљозатномадињиро талаб намекунанд, асос мегардад. Дар Тољикистон бошад, баќайдгирии корхонањо ќоидаи њатмї мебошад ва хусусияти иљозатдињї дорад.

–  –  –

Бо маќсади ташкили рељаи мусоиди фаъолияти соњибкорї дар Ќирѓизистон ва кам кардани сарбории андози субъектњои соњибкорї ќарори Њукумати Љумњурии Ќирѓизистон «Дар бораи њудуди баќайдгирии андоз аз арзиши иловашуда» ќабул карда шуд. Аз 16 намуди андоз то 9 намуд кам кардани миќдори андозњо пешбинї гардидааст. Дар ќатори тадбирњои бевосита ташкили механизмњои амортизатсияи босуръат пешнињод гардидааст.

Дар рушди нерўи фаъолияти соњибкорї љолибияти сармоягузории бизнеси инноватсионї наќши муњим мебозад. Дар Ќирѓизистон чандин сол аст, ки рељаи мусоиди фаъолияти сармоягузорї аз њисоби иљрои бечунучарои ќоидањои ТУС, иштирок дар созишномањои байналмилалии сармоягузорї ва ќабули ќонунњои њуќуќпоймолнакунанда ва либералии сармоягузорї амал мекунад. Тољикистон бошад, њанўз ба узвияти ТУС ќабул нашудааст ва барои сармоягузорон чандон љолиб нест.

Он далелро таъкид кардан мехостем, ки барои љорї намудани идеяњои инноватсионї инчунин сатњи дахлдори дониш зарур мебошад. Дар Тољикистон дар соњањои кашфиётњои илмї, патентдињї ва иљозатномадињї низ фаъолиятнокии суст мушоњида карда мешавад. Аз рўи маълумотњои тадќиќоти гузарондашуда низ маълум мегардад, ки њамагї 4% идеяњоро инноватсионї гуфтан мумкин аст, вале, мутаассифона, ягон идея ба ќарорњои махсус барои гирифтани њуќуќи истењсол ва фурўши мањсулоти (хизматњои) нав эњтиёљ надорад.

Тибќи маълумоти Маърўза дар бораи рушди инсон дар соли 2010 дар Тољикистон ба ањолї ба миќдори нињоят кам патент дода шудааст.

–  –  –

Умуман дараљаи нињоят пасти фаъолиятнокии инноватсионї идома меёбад.

Илова бар ин, шавќу раѓбати бизнес ба љанбањои зењнии раванди инноватсионї (ба тадќиќотњо ва ихтироот, харидани технологияњои нав, њуќуќ барои патент, иљозатномањои патентї ва ѓ.) кам шудааст.

Барои рушди ихтироъкорї дастрасї ба иттилоот тавассути системањои гуногуни иттилоотию коммуникатсионї, хусусан дастрасї ба Интернет ањамияти калон дорад.

Аз маълумотњо равшан мегардад, ки дараљаи таъминоти ањолии Ќирѓизистон бо Интернет назар ба Тољикистон ќариб ду маротиба баландтар аст. Дар оянда ин мумкин аст боиси бад шудани сифат ва миќёси инноватсияњо, инчунин суст шудани фаъолиятнокии инноватсионї гардад. Фаъолиятнокї дар соњаи инноватсионї аз сабаби кам будани боздењ аз татбиќи инноватсияњои технологї, вуљуд надоштани захирањои зарурї ва њавасмандгардонии нокифоя аз љониби давлат боз њам сусттар мегардад.

Аз љињати фаъолиятнокии патентї мо аз њамсояи худ хеле аќиб мондаем. Ин аз он шањодат медињад, ки рушди бозори моликияти зењнї ба дигар омилњои муњим вобаста мебошад. Маблаѓгузории давлатии фаъолияти илмию техникї нињоят кам аст – њиссаи харољот барои фаъолияти инноватсионї нисбати ММД наздики сифр мебошад.

Масалан, љадвали мазкур имконият медињад, ки робитаи бевоситаи фаъолияти патентї ва нишондињандаи илмталабии иќтисод, ки таносуби харољотро барои КИТ нисбати ММД нишон медињад, ошкор карда шавад.

Дигаргунсозињои солњои охир дар системаи литсензионї-иљозатномадињии њарду мамлакат проблемаи мубрами ба инфрасохтори технологї (энергетика, обтаъминкунї, таъминоти газ, хадамотњои коммуналї) сафарбар намудани бизнеси хурдро ошкор намуданд. Чуноне ки маълум аст, дар ин инфрасохтор тартиби сафарбаркуниро корхонањои монополист муайян мекунанд.

Чи тавре ки аз таљрибаи баррасишудаи Љумњурии Ќирѓизистон маълум мегардад, давлат ташаккул додани субъектњои махсусгардондашудаи инфрасохтори инноватсиониро, ки ба рушди соњибкорї дар соњаи илму техника – технопаркњо мусоидат мекунанд, дастгирї менамояд.

Ќонунгузории Љумњурии Тољикистон алњол ба аниќ муайян кардани њайати субъектњои фаъолияти инноватсионї имконият намедињад. Масалан, дар ќонунгузорї оид ба илм ва сиёсати илмию техникї фаъолияти инноватсионї фаќат дар баъзе моддањои ќонунњои дахлдор дар бораи маќсадњо ва принсипњои сиёсати илмию техникии давлат зикр карда мешаваду халос. Ѓайр аз ин, дар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ќонуни махсусе, ки хусусиятњои танзими фаъолияти инноватсиониро муайян мекарда бошад, вуљуд надорад.

Дар ќонунгузории Љумњурии Ќирѓизистон бошад, муносибати тамоман дигар нисбати танзими фаъолияти илмию техникї пешбинї гардидааст.

Дар моддаи 5 Ќонуни Љумњурии Ќирѓизистон «Дар бораи фаъолияти инноватсионї» принсипњои асосии танзими давлатии ин соњаи муносибатњои њуќуќї ба таври зайл муайян карда шудаанд:

- дастгирии истењсолкунандагони миллї тавассути љорї намудани сиёсати ќарздињї, ќарзњои андозї, имтиёзњои андоз ва гумрукї ва дигар имтиёзњо;

- фароњам овардани шароитњои мусоид барои фаъолияти инноватсионї ба њамаи субъектњои он бо назардошти хусусиятњои меъёрњои ташкилию њуќуќї ва шаклњои моликият;

- рушди маќсадноки инфрасохторе, ки барои амалисозии инноватсияњои њамгироикунанда (маљмўї), бењтаркунанда ва бунёдї зарур мебошад.

Давлат маблаѓгузории афзалиятноки корњои илмию тадќиќотї ва таљрибавию конструктории амалиро бо назардошти он ки ин корњои илмию тадќиќотї ва таљрибавию конструкторї баъди анљом ёфтанашон дар истењсолот истифода бурда мешаванд, амалї месозад. Барномањо дар асоси бозгардонї бо иштироки сањмии тарафњои манфиатдор маблаѓгузорї карда мешаванд.

Ќонунгузории Љумњурии Ќирѓизистон барои маблаѓгузорї ва дастгирии моддию техникии чорабинињо љињати инкишоф додан ва истифода бурдани дастовардњои илм ва техника ташкил намудани Фонди инноватсионии давлатиро аз њисоби маблаѓњое, ки давлат барои фаъолияти илмию техникї људо мекунад, инчунин аз њисоби маблаѓњои шасони њуќуќї ва воќеї пешбинї менамояд. Њаљми маблаѓгузаронии корхонаю ташкилотњо ба Фонди инноватсионии давлатї ба андозаи дар низомномаи ин фонд зикршуда муќаррар намуда, ба арзиши аслии мањсулот дохил карда мешавад.

Яке аз унсурњои дигари системаи дастгирии давлатии фаъолияти инноватсионї, ки бо ќонунгузории Љумњурии Ќирѓизистон (моддаи 21 Ќонуни ЉЌ «Дар бораи фаъолияти инноватсионї») пешбинї шудааст, ташаккул додани ситемаи давлатии иттилооти илмию техникї мебошад.

Системаи мазкур инњоро таъмин менамояд:

- назорат ба навоварињо дар њамаи соњањои иќтисод ва тањияи тавсияњо ба Њукумати Љумњурии Ќирѓизистон ва ташкилотњо барои ќабул намудани ќарорњо;

- ташаккул додани фонди давлатии иттилоотии адабиёт ва њуљљатњои илмию техникї, иќтисодї, тиљоратї, оморї, иќтисоди берунї ва њуќуќї, ки чи иќтидори зењнии љумњурї ва чи комёбињои љањониро инъикос менамоянд;

- тањќиќи вазъият ва тамоюлњои рушди иќтисод ва илму техника дар љумњурї ва дар љањон;

- ташкили конференсияњо, семинарњо, маљлисњо, намоишњо оид ба самтњои афзалиятноки рушди илм ва техника;

- мониторинги доимии фаъолияти инноватсионї барои ташкили идоракунии равандњои инноватсионї.

Дар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон системаи ќонунишудаи чорањои дастгирии фаъолияти инноватсионї пешбинї нашудааст. Дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи илм ва сиёсати илмию техникии давлат» дар ин хусус баъзе меъёрњо ишора шудаанд. Масалан, тибќи моддаи 11 Ќонуни мазкур яке аз принсипњои |34 сиёсати илмию техникии давлат њавасмандгардонии фаъолияти илмї, илмию техникї ва инноватсионї тавассути системаи имтиёзњои иќтисодї ва имтиёзњои дигар, инчунин тавассути ташкили системаи марказњои давлатї, илмї ва сохторњои дигар мебошад.

Чорањои мазкур њамагї аз ташаккули системаи имтиёзњои андоз, ќарздињї, амортизатсионї ва дигар имтиёзњои бо ќонунгузорї муќарраргардидаи њавасмандгардонии фаъолияти илмї, илмию техникї ва инноватсионї иборатанду бас. Бо вуљуди ин, њатто имкониятњои бо ќонунгузории Тољикистон пешбинишуда бояду шояд истифода бурда намешаванд. Инчунин аќибмонї дар соњаи муносибатњои стретегї нисбати рушди фаъолияти инноватсионї мушоњида карда мешавад. Ин аќибмонї махсусан дар сифати ќонунњои дахлдор ва санадњои зерќонуние, ки механизмњои иљрои онро нишон медињанд, зоњир мегардад.

Њатто дар асоси чунин муќоисаи рўякї хулоса баровардан мумкин аст, ки шароитњои пешбурди бизнес, хусусан шаклњои инноватсионии он дар Тољикистон, дар муќоиса бо шароитњои пешбурди бизнес дар мамлакатњои дигаре, ки аз рўи аксарияти аломатњо бо Тољикистон муќоисашаванда мебошанд, диќќатљалбкунанда нестанд.

Сармоягузори хориљї бо назардошти наздикии љуѓрофии Ќирѓизистон ва дар асоси ин муќоиса ба хулоса меояд, ки мањз ба иќтисоди Ќирѓизистон сармоягузорї кардан оянданок аст, на ба лоињањои Тољикистон. Ѓайр аз ин, худи соњибкорони тољик низ дер ё зуд ба ќайд гирифтани бизнес ва кор кардан дар кишвари њамсояро, ки муњити бизнес дар он љо хеле мусоидтар аст, афзал хоњанд шумурд. Ин дар оянда боиси аз мамлакат иловатан хориљ шудани сармояе мегардад, ки барои иљрои лоињањои сармоягузорї бенињоят зарур мебошад.

4. Хулосаи таљрибаи мамлакатњои тараќќикарда дар дастгирї ва њавасмандгардонии фаъолияти инноватсионии корхонањои хурд ва миёна Амсилаи соњибкории инноватсионии пешнињоднамудаи Йозеф Шумпетер, ки њоло одатан чун амсилаи классикї арзёбї карда мешавад, ба механизми хољагии бозорї тавре њамгирої шудааст, ки таъсири ќуввањои бозорї барои фаъолияти инноватсионї ба таври объективї заминањои самарабахш ба вуљуд меорад. Тибќи амсилаи мазкур дар байни соњибкорон доимо табаќаи муайяне људо шуда меистад, ки ба гирифтани фоидаи миёна ва кўшиши зиёд намудани он ќаноат накарда, тайёр аст технология ва молу хизматњои навро сармоягузорї кунад.

Муњити раќобатие, ки барои муносибатњои пухтарасидаи бозорї хос мебошад, ба пастшавии меъёри фоида ва дараљаи даромаднокї мусоидат намуда, доираи фаъолиятро барои истифодаи инноватсияњои технологї густариш медињад. Бо вуљуди ин, њатто дар мамлакатњои ѓарб, ки дар онњо муњити раќобатии комил вуљуд дорад, механизмњои иловагии дастгирї ва њавасмандгардонии равандњои тањия ва азхудкунии намудњои нави технология ва молу хизматњо истифода бурда мешаванд.

Дар дањсолаи охир дар мамлакатњои ѓарб системањои комплексии њавасмандгардонии љанбањо ва марњалањои гуногуни раванди инноватсионие ташаккул ёфтанд, ки аз омилњои сершумори бевосита ва бавоситаи таъсиррасонї иборат буда, имкон медињанд, ки доираи васеи намудњои фаъолият, аз тадќиќотњо сар карда, то пешбурди бозории технология ва молу хизматњои нав фаро гирифта шаванд.

35| Бидуни шубња таљрибаи мамлакатњое бештар боиси таваљљўњ аст, ки маѓзи рушди љањониро ташкил медињанд: ИМА, Япония, Олмон, Британияи Кабир, Франсия.

Бо назардошти он ки тамоми таљрибаи фаровони њавасмандгардонии равандњои инноватсиониро дар чањорчўбаи тавсияњои мазкур хулоса ва љамъбаст намудан аз доираи имкон берун аст, фаќат он чорањои самарабахши бевосита ва бавоситаеро баррасї хоњем кард, ки бештар ба рушди инноватсионии БХМ равона гардидаанд.

Шаклњои асосии дастгирї ва њавасмандгардонии фаъолияти инноватсионии БХМ, ки дар мамлакатњои тараќќикарда истифода бурда мешаванд, умуман аз инњо иборатанд:

Маблаѓгузории бевоситаи корњои илмию тадќиќотї ва таљрибавию конструкторї љињати офаридан ва истифода бурдани инноватсияњо дар шакли субсидияњо барои коркард ва пешбурди технология ва молу хизматњои нав, ки одатан ќариб 50% харољоти умумии корхонањоро бо ин маќсадњо ташкил медињад (ИМА, Франсия ва мамлакатњои дигар). Ќисми зиёди ин даромадњо одатан барои њавасмандгардонии фаъолияти инноватсионии БХМ истифода бурда мешавад.

Масалан, дар њаљми умумии субсидияњои давлатї дар Олмон, ки барои маблаѓгузории ихтироот дар саноат равона гардидааст, њиссаи БХМ таќрибан 3%-ро ташкил медињад. Дар Британияи Кабир барномаи махсуси давлатие тањия гардидааст, ки тавассути он харољоти корхонањои хурди инноватсионї барои љорї намудани навоварињо љуброн карда мешавад. Солњои охир шакли маъмултарини субсидияњо бурсњое мебошанд, ки њам давлат ва њам ташкилотњои гуногуни байналмилалї ва љамъиятї, инчунин фондњои махсус дар асоси озмун тавассути маблаѓгузории лоињањои инноватсионї људо мекунанд.

Ќарздињии имтиёзнок барои фаъолияти инноватсионї, ки одатан аз рўи шартњои муайян амалї гардида, фоизпулии бонкии ќарз аз маблаѓњои фондњои махсус ё буљети давлатї ќисман ё пурра пардохт карда мешавад. Ин чораи њавасмандгардонї бештар дар мамлакатњои Аврупои Ѓарбї маъмул гардидааст. Масалан, дар Олмон ба муассисањои БХМ, ки таљдиди истењсолот, азхудкунии намудњои нави мањсулот ё бењтаргардонии истифодаи энергияро маблаѓгузорї менамоянд, дар њаљми то 50%маблаѓњое, ки худи корхона бо ин маќсадњо сарф мекунад, ќарзњои имтиёзнок дода мешаванд, ќарзњои бонк барои харидани таљњизоти нав бошанд, аз маблаѓњои буљети давлатї суѓурта карда мешаванд. Дар Италия барои навоварињои технологї ба андозаи то 80% арзиши лоињаи инноватсионї ба мўњлати то 15 сол ќарзњои имтиёзнок дода мешаванд.

Додани таътилњои имтиёзнок аз андоз ба чорањои њавасмандгардонии фаъолияти корхонањои хурд ва миёнаи инноватсионї дохил мешавад. Бо назардошти он ки фоидаи корхонањо асоси маблаѓгузории фаъолияти инноватсионї ба шумор меравад, ва зиёд гардидани он боиси афзоиши имкониятњои инноватсионии ширкатњо мегардад, инчунин бо назардошти вазифањои њавасмандкунанда ва танзимкунандаи андозњо, бисёр мамлакатњои тараќќикарда аз солњои 60-уми асри гузашта сар карда, бо маќсади њавасмандгардонии рушди инноватсионї системаи фискалиро фаъолона истифода мебаранд.

Дар мамлакатњои гуногун дар фаъолияти амалї нисбати имтиёзњои андоз муносибатњои гуногунро истифода мебаранд: имтиёздињии суроѓавї ё маќсаднок, муќаррар намудани чањорчўбаи ваќт ва ѓ. Шаклњои маъмултарин ва самараноктарини имтиёзњои андоз инњо ба шумор мераванд: кам кардани меъёрњои андоз аз фоида, ки барои маблаѓгузории корњои илмию тадќиќотї, харидани таљњизоти аз љињати технологї мукаммал ва маќсадњои дигари бо фаъолияти инноватсионї алоќаманд истифода бурда мешаванд; кам кардани базаи андозбандишаванда ба бузургии харољоти корњои илмию тадќиќотие, ки дар баъзе мамлакатњо аз худи харољот барои тадќиќотњо хеле зидтаранд; ќарзи, ба истилоњ, андозии тадќиќотї (инноватсионї), ки моњиятан тамдиди мўњлати пардохти андоз аз фоидаро таъмин намуда, бо маќсадњои инноватсионї истифода бурда мешавад ва ба кам кардани сарбории умумии андоз мусоидат мекунад (ИМА, Япония, Франсия, Испания, Ирландия, Канада, Голландия); ба арзиши аслии мањсулот дохил намудани харољот барои корњои илмию тадќиќотї; таътилњо ба муддати якчанд сол дар пардохти андоз аз фоидае, ки аз љорї намудани лоињањои инноватсионї ба даст оварда шудааст; муќаррар намудани имтиёзњо дар андозбандии фоидае, ки дар натиљаи истифода бурдани ихтироот дар асоси патент, амсилањои (моделњои) фоиданок, ноу-хау ва дигар объектњои моликияти зењнї ба даст оварда шудааст; кам кардани фоидаи андозбандишаванда ба маблаѓи пулгузаронї ба фондњое, ки барои фаъолияти инноватсионї ва харидани асбобу анљом ва таљњизоти ба соњањои илмию тадќиќотї, инноватсионї ва соњањои дигар додашаванда истифода бурда мешаванд.

Дар ИМА корхонањои хурди инноватсионї ба таври автоматї ба рељаи имтиёзноки андозбандї меафтанд ва сатњи андоз барои онњо назар ба корхонањои дигар 25% пасттар муќаррар карда мешавад. Ќонунгузории андози як ќатор мамлакатњо инчунин имконияти тамдиди њуќуќро барои баъзе имтиёзњои андоз пешбинї менамояд, агар истифодаи онњо дар натиљаи равона кардани фоида ба маќсадњои инноватсионї имконнопазир бошад. Дар ин маврид давраи тамдид метавонад яз як то 15 солро ташкил дињад.

Умуман, аз натиљањои тадќиќотњои дар дањ соли охир дар мамлакатњои гуногун (ИМА, Канада, Франсия ва ѓ.) гузарондашуда хулоса баровардан мумкин аст, ки додани имтиёзњои андоз барои њавасмандгардонии КИТ ба зиёд карда шудани сармоягузорї ба тадќиќотњо аз тарафи бахши хусусї таъсири мусбат мерасонад. Мањз аз њамин сабаб дар аксарияти мамлакатњои аз љињати саноат тараќќикарда (Англия, ИМА, Япония, Франсия, Канада, Австралия, Корея, Сингапур, Голландия ва ѓ.) имтиёзњо ва таътилњо барои андозсупорї бо маќсади њавасмандгардонии фаъолияти инноватсионї васеъ истифода бурда мешаванд.

Дар айни замон, бањодињии гуногун ба наќши имтиёзњои андоз дар фаъолшавии раванди инноватсионї ва душворињои татбиќи дурусти онњо, инчунин проблемањое, ки бо мураккабии ќонунгузории андоз ва идоракунии имтиёзњои дахлдор алоќаманд мебошанд, боиси он гардиданд, ки як ќатор мамлакатњо (Олмон, Финляндия ва ѓ.) аз онњо даст кашиданд ё онњоро хеле кам истифода мебаранд.

Муќаррар намудани рељањои имтиёзноки њиссаљудокунињои амортизатсионї чораи дорои хусусияти фискалї буда, моњиятан аз муќаррар кардани мўњлатњои кўтоњи амортизатсияи таљњизот, хусусан таљњизоти аз лињози технологї пешќадам иборат мебошад. Бо ин маќсад мўњлати хизмати таљњизот одатан то се сол муќаррар карда мешавад, њол он ки мўњлати хизмати фондњои асосии боќимонда то панљ сол аст. Ба арзиши аслии мањсулот дохил намудани њиссаљудокунињои амортизатсионї имконият медињад, ки ќисми андозбандишавандаи фоида кам карда шавад. Он дар Англия, Олмон, Франсия ва мамлакатњои дигар васеъ истифода бурда мешавад. Дар як ќатор мамлакатњо рељањои имтиёзноки амортизатсияи таљњизоти илмї истифода бурда мешаванд. Онњо ѓайр аз њавасмандгардонї инчунин имконият медињанд, ки ќобилияти раќобатии фаъолияти илмию инноватсионї баланд бардошта шавад.

Имтиёзњо ё пурра озод намудан аз пардохти бољњои гумрукї њангоми ворид намудани таљњизоти илмию технологї махсусан барои Тољикистон, ки дар ин љо ворид намудани технологияњо бинобар вуљуд доштани ААИ барои воридсозии таљњизот баѓоят душвор аст, муњим мебошад.

Дастгирии фаъолияти сармояи венчурї, ки ба маблаѓгузории имтиёзноки фаъолияти инноватсионї мусоидат менамояд. Сармоягузории, ба истилоњ венчурї яке аз механизмњои самараноктарини сиёсати фаъоли инноватсионї мебошад, ки мухолифати байни сармоягузор ва соњибкорро дар масъалаи мўњлати баргардондан ва љуброн намудани маблаѓњои гузошташуда бартараф ё њељ набошад хеле нармтар мекунад.

Таљрибаи хориљии амали сармояи венчурї нишон медињад, ки он одатан аз њисоби маблаѓњои ширкатњои хусусї, ширкатњои нафаќавї ва суѓуртавї, бонкњо, фондњои сармоягузорї ва манбаъњои дигар ташаккул меёбад.

Маќсади ширкатњои венчурї гирифтани фоида аз фурўши минбаъдаи сањмияњои ширкатњои инноватсионї мебошад. Њавасмандгардонии маблаѓгузории венчурї тавассути ба онњо муќаррар намудани имтиёзњо барои меъёри андози даромад аз муомилот бо коѓазњои ќимматбањо амалї карда мешавад.

Дар як ќатор мамлакатњо иштирокчии фаъоли маблаѓгузории венчурї давлат мебошад, хусусан дар марњалаи аввали рушди ин нињоди молиявї. Дар ин маврид давлат метавонад тавассути фонди венчурии давлатї, ки корхонањои инноватсиониро бевосита сармоягузорї мекунад (Британияи Кабир, Њиндустон), ё тавассути ташкили «фонди фондњо», ки маблаѓњоро дар фондњои хусусии венчурї љойгир менамояд (Исроил, Финляндия, Сингапур), ва ё тавассути њарду (Канада, Финляндия, Япония) амал кунад.

Шакли дигари иштироки бевоситаи давлат дар маблаѓгузории венчурї пешнињод намудани кафолатњои давлатї ба љуброни талафоти имконпазир аз маблаѓгузории фаъолияти инноватсионї мебошад (Аврупои Ѓарбї, Сингапур, ИМА, Япония).

Давлат ќатъи назар аз иштироки бевоситаи худ дар ташаккул додани сармояи венчурї, одатан барои амалкарди он имтиёзњои калони андоз ва дигар имтиёзњо медињад.

Ташаккул додани инфрасохтори инноватсионї, ки унсурњои асосии он сохторњои консалтингї, молиявї, иттилоотї ва дигар сохторњои таркибї, инчунин сохторњои махсуси ташкилие ба шумор мераванд, ки бояд пеш аз њама ба фаъолияти инноватсионии БХМ мусоидат намоянд: паркњои илмї-технологї, инкубаторњои инноватсионї, марказњои интиќоли технологияњо, технополисњо, кластерњо ва дигар шабакањои инноватсионї, инчунин спин-офф ва старт-ап ширкатњо.

Кўмак њангоми патентгирї, имтиёзњо ва тамдиди мўњлати пардохти бољњои патентї, ки аз љониби идорањои миллии патентї ё аз маблаѓњои буљетї ба БХМ, инчунин ба ихтироъкорони инфиродї расонда мешавад. Дар як ќатор мамлакатњо барои баъзе категорияњои мурољиаткунандагон, аз љумла барои БХМ ва шахсони воќеї сатњи имтиёзноки бољњои патентї муќаррар карда шудааст (Австрия, Олмон, ИМА).

Масалан, дар ИМА бо маќсади њавасманд намудани фаъолияти патентии БХМ аз маблаѓњои буљетї то 50% харољоти гирифтани њуљљатњои њифзињуќуќї пардохт карда мешавад. Таќрибан 25 % патентњо бо шартњои зикршуда дода мешаванд.

Дар Австрия, агар ихтироот ба сарфаи энергия равона шуда бошад, барои муаллиф мўњлати пардохти бољ тамдид карда мешавад ё ў аз пардохти он озод карда мешавад.

Муассисањои миллии патентї шаклњои дигари дастгирии фаъолияти инноватсионии |38 БХМ-и иттилоотї, машваратї ва ташкилиро низ истифода мебаранд.

Умуман, дастгирии фаъолияти инноватсионї аз як тараф, ва БХМ аз тарафи дигар, аз бисёр љињат чун ду системаи мустаќиле ташаккул ёфтанд, ки дар рељањои хоса фаъолият мекунанд. Аммо, сарфи назар аз мањдудияти санадњои меъёрие, ки ба њавасмандгардонии фаъолияти инноватсионии мањз БХМ нигаронида шудаанд, онњо њам дар соњањои буљетї ва гумрукї, инчунин пешбурди лоињањои инноватсионї ва њам аз лињози инфрасохтори дахлдор (паркњои илмию технологї, инкубаторњои инноватсионї, старт-ап ширкатњо ва ѓ.) бо якдигар робитаи зич доранд.

Дар аксарияти мамлакатњои ѓарб системањои комплексии њавасмандгардонии БХМ ташкил карда шудаанд. Вуљуд доштани шаклњои гуногуни њавасмандгардонї имконият медињад шаклњое интихоб карда шаванд, ки ба хусусиятњои фаъолият ва марњалаи дахлдори силсилаи њаётии лоињаи мушаххаси инноватсионї бештар мувофиќат мекунанд. Мувофиќати системањои комплексии мазкур бо амали механизмњои мукаммали бозорї, ки сармояи хусусиро ба маблаѓгузории тањия ва татбиќи инноватсияњо љалб менамоянд, боиси ташаккул ёфтани механизми муассире гардидааст, ки ба суръатбахшии таљдиди технологї равона шудааст.

Дар мамлакатњои ѓарб ба њиссаи технология ва мањсулоте, ки истењсоли онњо ба донишу њаллиётњои техникии нав асос ёфтааст, аллакай аз 75 то 85% афзоиши ММД рост меояд. Дар ин гуна шароит вазифаи асосии мамлакатњои ИДМ на фаќат аз он иборат аст, ки механизмњои нисбатан самарабахши дар фаъолияти мамлакатњои ѓарб озмоишшудаи њавасмандгардонии фаъолияти инноватсионии БХМ-ро истифода баранд, балки онњоро бо махсусиятњои рушди иќтисодї ва иљтимоии минтаќа дар чањорчўбаи тањияи амсилањои худии рушди инноватсионї, ки ба нерўи илмию инноватсионї ва мављудияти захирањои молиявию моддї асос ёфтаанд, мутобиќ гардонанд.

5. Ташаккули системаи инноватсионї ва сиёсати инноватсионї дар Тољикистон Ташаккули системаи инноватсионї ва сиёсати инноватсионї шарти зарурии рушди соњибкории инноватсионї дар Тољикистон ва инкишофи афзалиятњои раќобатпазири умуман иќтисоди миллї ба шумор меравад. Тањлил нишон медињад, ки аксар ваќт дар мамлакатњо барномањои рушди инноватсионие, ки таъсири маљмўи омилњои муњити берунї ва дохилиро ба назар гиранд, тањия карда намешаванд. Проблемањои ташаккули системаи инноватсионии миллї бо назардошти талаботи равандњои ташаккули иќтисоди бозорї аз доираи назари менељмент ва тадќиќотњои давлатї берун мемонанд.

Талаботњои нав ба нави иќтисод таќозо менамоянд, ки системаи инноватсионии миллї бо назардошти таѓйирёбии механизми бозории амалкарди инноватсияњо ва такмил додани технологияи муносибатњои бозорї дар байни субъектњои фаъолияти инноватсионї ташаккул дода шавад. Инчунин системањои илмию саноатии мамлакат таѓйир дода, дар њамин асос истењсоли мањсулоти раќобатпазир ва дохилшавї ба бозори љањонї таъмин карда шавад.

Њоло Љумњурии Тољикистон аз љињати фаъолиятнокии инноватсионї аз мамлаКомилов С. Љ. «Системаи инноватсионии Тољикистон: мушкилоти ташаккул ва инкишоф», Тањаввули иќтисоди Тољикистон:вазъият, проблемањо ва пешомадњо (Маводњои конференсияи илмию амалї, 02/12/2011, ш. Душанбе), Душанбе: «Ирфон», 2011.

39| катњои аз лињози иќтисодї тараќќикарда хеле аќиб мемонад, худи ташаккули системаи инноватсионии миллї бошад, дар сатњи ибтидоист.

Дар Барномаи рушди инноватсионии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2011

-2012, ки онро Њукумати ЉТ тасдиќ намудааст (ќарори №227 аз 30 апрели соли 2011), вазифањои асосии рушди инноватсионї чун ќисми таркибии сиёсати иќтисодии давлат муайян карда шудаанд. Дар байни ин вазифањо њавасмандгардонии фаъолияти илмию техникї ва инноватсионї, ташаккул додани базаи меъёрию њуќуќии фаъолияти инноватсионї, ба равандњои инноватсионї љалб намудани нерўи илмии мамлакат, самаранок истифода бурдани тадќиќот ва ихтирооти илмию технологї, ташкил кардан ва тараќќї додани инфрасохторњои инноватсионї мавќеи махсусро ишѓол менамоянд. Ба њамин тариќ, ќайд кардан лозим аст, ки давлат бо маќсади ташкил намудани системаи инноватсионие, ки ба самаранок љорї кардани мањсулоту равандњои инноватсионї дар соњањои гуногуни иќтисоди миллї мусоидат намояд, баъзе тадбирњо андешида истодааст.

Дар Барнома самтњои асосии ташаккул додани системаи инноватсионии миллї пешбинї гардидаанд:

• тањия ва татбиќи лоињањои инноватсионї;

• ташкил ва рушди инфрасохторњои инноватсионї;

• ташкил ва такмили системаи тайёркунии мутахассисон дар соњаи фаъолияти инноватсионї;

• ташкили системаи иттилоотї ва њамкории байналмилалї дар соњаи фаъолияти инноватсионї.

Ташаккул додани системаи инноватсионии миллї бояд ба иљрои стратегияи рушди инноватсионие, ки ба баланд бардоштани раќобатпазирии иќтисод ва мањсулоти миллї дар заминаи њамаљониба татбиќ намудани (истифода бурдани) навоварињои илмию технологї ва ташкилї равона гардидааст, асос ёбад.

Дар байни унсурњои асосии системаи инноватсионии миллї корхонањои инноватсионї, инфрасохтори инноватсионї, системаи гирдоварї ва пањн намудани донишњо, муассисањои соњаи маориф ва тањсилоти касбї, нињодњои бозорие, ки ба љоннок намудани фаъолияти инноватсионї ва њавасмандгардонии татбиќи инноватсияњо мусоидат мекунанд, нињодњои таркибии маркетингї ва молиявї, ќонунгузорї ва муњити иттилоотиро људо кардан мумкин аст. Таносуб ва њамкории унсурњои асосии системаи инноватсионии миллї сохтори онро муайян мекунанд.

Яке аз вазифањои ташаккул додани системаи инноватсионии миллї инкишоф додан ва баланд бардоштани самаранокии соњибкории инноватсионї, хусусан соњибкории хурди инноватсионї мебошад. Ташкили корхонањои хурди инноватсионии дорои технологияи пешќадам яке аз унсурњои асосии инфрасохтори инноватсионї ба шумор меравад. Таљрибаи љањонї нишон медињад, ки соњибкории хурди инноватсионї ќисми таркибии инкишофёбандаи иќтисоди инноватсионї ба шумор меравад. Он ба талаботи бозори инноватсияњо сариваќт вокуниш нишон дода, фаъолияти худро ба истењсоли мањсулоти аз љињати технология баландпоя ва раќобатпазир равона месозад.

Њиссаи даромади корхонањои хурд дар миќёси иќтисоди Тољикистон њанўз чандон зид нест, вале рушди мањз њамин сохтор дар оянда баѓоят муњим мебошад. Мањз бизнеси хурд ќобилияти мобилии бозорї дошта, ба пур кардани фазои холии бозорњо зуд вокуниш нишон медињад, мањз бизнеси хурд зуд ба таѓйиротњои иљтимоию иќтисодии муњити раќобат мутобиќ мешавад ва ба љорї намудани инноватсияњо ќобилият дорад.

Њоло дар Тољикистон дар байни соњањои соњибкорї ва илмию тадќиќотии њамкории инноватсионї робитаи зич вуљуд надорад. Инчунин то њол базаи ќонунгузории рушди њамкории давлатї-шахсї вуљуд надорад, ки ин ба њамкории инноватсионии сохторњои соњибкорї ва пажўњишгоњњои илмї, марказњои илмї ва бюроњои таљрибавию конструкторї мусоидат намекунад. Аз тарафи дигар, механизми муассири њавасмандгардонии корхонањои саноатии мамлакат ба истифодаи васеи инноватсияњо ва баланд бардоштани фаъолияти инноватсионии онњо вуљуд надорад.

Чуноне ки арзёбии њолат ва љараёни инкишофи нерўи инноватсионии мамлакат нишон медињад, як ќатор проблемањое вуљуд доранд, ки бе њал кардани онњо ташаккул додани системаи мукаммали инноватсионии миллї аз имкон берун аст. Дар байни ин проблемањо маблаѓгузории нокифояи корњои илмию тадќиќотиро зикр намудан бамаврид аст. Њоло харољоти дохилї барои тадќиќотњои илмї таќрибан 12% маљмўи мањсулоти дохилиро ташкил медињад, њол он ки дар мамлакатњои тараќќикарда он 1маљмўи мањсулоти дохилиро ташкил менамояд. Бинобар ин дар барномаи пешнињодшавандаи гузариши иќтисоди миллї ба роњи инноватсионии инкишоф раванди мунтазам зиёд намудани њиссаи харољоти буљети давлатї ва харољоти фондњои ѓайрибуљетиро барои тадќиќотњо мушаххас гардонда, системаи бозории њавасмандгардонии фаъолияти инноватсионии корхонаю ташкилотњоро љорї намудан зарур аст. Мо ин љо инкишоф додани системаи маблаѓгузории венчурї, ташаккул додани системаи суѓуртаи давлатї ва шахсии хавфњои инноватсионї, инчунин рушди соњибкории хурди инноватсиониро дар асоси ташкили марказњои инноватсионию технологї, паркњои технологї, бизнес-инкубаторњо, марказњои трансферти технологияњо, марказњои илмию тадќиќотї дар назар дорем.

Яке аз проблемањои муњими ташаккули системаи инноватсионии миллї бо кормандони илмї таъмин намудани соњањои илм ва маориф ба шумор меравад. Дар мамлакат шумораи кормандоне, ки бо таќиќотњои илмї машѓул мебошанд, ба 10 њазор нафар корманди соњаи иќтисод 24 нафарро ташкил медињад, ки ин дар муќоиса бо мамлакатњои аз лињози иќтисод тараќќикарда нишондињандаи бенињоят паст ба шумор меравад.

Дар Љумњурии Тољикистон шакли инноватсионии инкишоф дар шароити дигаргунсозињое ташаккул меёбад, ки ба равандњои глобалии умуман системаи иљтимоию иќтисодї таъсир мерасонанд. Вазъи иљтимоию иќтисодии мамлакат, дар навбати худ, мазмуни раванди азхудкунї ва татбиќи навоварињоро тавассути механизмњои хољагии он, ки усулу методњои идоракунї, инчунин шаклњои худинкишофёбии системаи самараноки соњибкорї хусусиятњои хоси он ба шумор мераванд, пурра инъикос менамояд.

Ташаккул ва амалкарди он бояд ба ташкили маљмўи омилњои њавасмандкунандаи фаъолияти инноватсионї, ки муњимтаринашон раќобат ва асосњои нињодии рушди он мебошанд, мусоидат намояд.

Душвории таѓйиротњои тањаввулотї дар иќтисод на фаќат бо он зоњир мегардад, ки бозсозї ва мураттабсозии сохтор дигаргунсозии ситемаи идоракунї ё ташкили системаи навро талаб мекунад. Душвории асосї дар мутобиќшавии истењсолот ба талаботи бозор ва ба шароитњои хољагидории мустаќилона дар рељаи такрористењсолкунии васеъ ва таљдиди технологї аст.

_________________________________________

Давлатзод У., «Сиёсати муосири инноватсионї-саноатї дар ќаринаи рушди устувори иќтисод», Тањаввули иќтисоди Тољикистон: вазъият, проблемањо ва пешомадњо (Маводњои конференсияи илмию амалї, 02/12/2011, ш. Душанбе), Душанбе: «Ирфон», 2011.

41| Мањз њамин бояд сиёсати илмї-саноатиро таъмин намояд. Он душворињое, ки корхонањои саноатии Тољикистон дар рафти ислоњот бо онњо дучор мешаванд, аз он гувоњї медињанд, ки давлат њанўз сиёсати аниќ ва пешомадноки илмию саноатї ва инноватсиониро, ки яке аз вазифањои асосии он бояд идоракунии самараноки манбаъњои рушд, бекор кардани технологияњои кўњна ва ба роњ мондани технологияњои нав, инчунин ба соњањои нави иќтисод мувофиќ гардондани захирањои озодшуда бошад, ташаккул надодааст.

Бинобар ин чанде пеш ќабул гардидани Барномаи рушди инноватсионии Љумњурии Тољикистон иќдоми баѓоят муњим ва зарурї, аммо њанўз нокифоя мебошад.

Бо назардошти суханони боло тасдиќ кардан мумкин аст, ки сиёсати инноватсионї бояд пеш аз њама бо муайян намудани соњањо ва омилњои нињодии афзалиятноке, ки бе зарар расондан ба равандњои таљдиди марњалањои ояндаи инкишоф ба ташаккул ва тиљоратикунонии инноватсияњо мусоидат мекунанд, робитаи зич дошта бошад.

Барои иљрои маќсадњои Барномаи рушди инноватсионии Љумњурии Тољикистон заруранд:

1).ташаккул додани амсилаи рушди устувори соњаи илмї-инноватсионї, ки љоннок намудани фаъолияти инноватсионї, таљаммуи захирањо дар самтњои асосии пешрафти илму техника, ташаккул додани сохторњои илмию истењсолии дар бозорњои дохилї ва берунї раќобатпазирро пешбинї менамояд;

2).механизмњои њавасмандкунандаи ташкилию иќтисодї барои офаридан ва пањн намудани навоварињо.

|42 Хулосањо ва тавсияњои асосї оид ба рушди нерўи соњибкории инноватсионї дар ЉТ Дар асоси тањлили гузарондашуда хулоса баровардан мумкин аст, ки аксарияти мутлаќи идеяњои пешнињоднамудаи иштирокчиёни пурсиш њанўз инноватсионї нестанд, нерўи соњибкории инноватсионї дар Тољикистонро бошад, дар масъалаи бизнеси худро оѓоз намудани шањрвандон заиф шумурдан мумкин аст.

Чунин вазъият, ваќте ки одамони дорои идеяњои инноватсионї њангоми оѓоз намудани бизнеси худ – дар навбати аввал њангоми гирифтани иљозатномањо, литсензияњо ва сертификатњо, инчунин њангоми дастрас намудани захирањои молиявї ба душворињои зиёде дучор мешаванд, системаи иќтисодиро дар Тољикистон чун системае нишон медињад, ки асосан ба даромадгирї равона гардидааст. Яъне, системае, ки дар он даромади ошкоро ва ќонунї аз бизнес, дар навбати аввал аз истењсолот ва инноватсияњо, назар ба намудњои ѓайрифаъоли даромад ё даромади ѓайриќонунї камтар диќќатљалбкунанда мебошад.

Бо сабабњои мазкур соњибкории инноватсионї аз савдо ва хизматрасонии анъанавї хеле аќиб мемонад ва то вазъияти мављуда таѓйир дода нашавад, он бо суръати нињоят суст инкишоф хоњад ёфт.

Шароити дар љумњурї вуљуддоштаи оѓози фаъолияти соњибкорї имконияти худмашѓулшавиро дар бизнеси инноватсионї барои гурўњњои осебпазири ањолї – маъюбон, нафаќахўрон, занњои танњо ва дигар гурўњњои шањрвандоне, ки имкониятњояшон бо ин ё он сабабњо мањдуданд, амалан истисно мекунад. Гурўњњои боќимондаи соњибкорони имконпазир низ мушкилоти зиёде доранд, хусусан дар масъалаи дастрас намудани маблаѓњои молиявї, гирифтани машваратњо ва таълим дар соњаи бизнес.

Ба њамин тариќ, аз натиљањои тадќиќоти гузарондашуда чунин хулосањо баровардан мумкин аст:

Барои рушди соњибкории инноватсионї дар Љумњурии Тољикистон бо сабабњои зерин шароитњои на чандон мусоид ба вуљуд омадаанд:

• соњибкороне, ки идеяњои инноватсионї доранд, барои татбиќи идеяњои худ маблаѓи кофї надоранд;

• бо сабаби мањдуд будани дастрасї ба захирањои молиявї (фоизи баланди ќарз ва ба мўњлати нињоят кўтоњ маблаѓ додани бонкњои тиљоратии љумњурї) ањолї барои гирифтани ќарз имконияти кофї надорад;

• ба ќадри кофї диќќатљалбкунанда набудани маблаѓгузорињои дарозмўњлат барои сармояи бонкии ватанї (бо сабаби баланд будани дараљаи хавф);

• нисбатан заиф будани иќтидори илмї-техникї;

• сатњи нокифояи дониш ва иттилоънокї, дар баъзе љойњо бошад, бесаводии пурраи ањолї дар масъалањои банаќшагирии бизнес, андозбандї, суботи молиявї ва ѓ.;

• амалан дастнорас будани маблаѓњои донорњо барои соњибкорони навкор, аз љумла дар бобати њаммаблаѓгузории машваратњо.

Дар баробари ин, ќайд кардан мумкин аст, ки рушди соњибкории инноватсионї метавонад ба болоравии босуботи иќтисодї дар мамлакат заминаи дарозмўњлат гузорад.

43| Аксарияти соњибкорони имконпазирро асосан љавононе ташкил медињанд, ки аз лињози иќтисодї фаъол мебошанд, маълумоти касбї доранд ва вазъи моддиашон хуб аст, вале бо сабабњои гуногун барои истифода бурдани дониш ва инкишоф додани бизнеси худ имконият надоранд.

Тибќи маълумотњои пурсиш, њамагї 24% посухдодагон барои амалисозии идеяњои худ бизнес-наќшаи тайёр доранд, фаќат 23% посухдодагон дар бораи баќайдгирии њуќуќии корхона тавассути «Равзанаи ягона» маълумот доранд, аксарияти онњо дар бораи андозњои дар љумњурї љорибуда дониши кофї надоранд (фаќат 8% посухдодагон аксарияти андозњоро медонанд).

Дар рафти пурсиши соњибкорони имконпазир ва амалкунанда маълум гардид, ки њамагї 15% пурсидашудагон пештар дар бизнес-тренингњо ва курсњои махсус таълим гирифтаанд, 85% пурсидашудагон бошанд, асосњои бизнесро умуман наомўхтаанд.

Соњибкорон тайёранд ва мехоњанд, ки донишњои махсус гиранд ва њатто дар бизнес-тренингњои пулакї иштирок кунанд. Масалан, 31% пурсидашудагон розианд, ки барои хизматрасонї љињати омўзиши асосњои пешбурди бизнес ва банаќшагирии бизнес, андоз ва андозбандї, бањисобгирии молиявї, муњосибї ва ѓ. маблаѓњои гуногун пардохт намоянд.

Дар асоси хулосањои баровардашуда оид ба рушди нерўи соњибкории инноватсионї дар Љумњурии Тољикистон таклифњои зеринро пешнињод кардан мумкин аст:

1. Системаи андозбандии бизнеси хурд ва миёнаро, ки имтиёзњои назарраси андозсупориро барои намудњои инноватсионии фаъолият таъмин мекунад, такмил додан зарур аст, дар навбати аввал:

• пурра бекор кардани андоз аз фоида дар 3 соли аввал, њамзамон то 10% кам кардани меъёри ААИ.

• барои корхонањое, ки бо усули соддакардашуда кор мекунанд, то 3% кам кардани меъёри андоз аз даромади умумии корхона.

• пурра бекор кардани ААИ барои ворид намудани таљњизот ва технология.

2. Такмил додани дастгирии иттилоотии соњибкорони дорои идеяњои инноватсионї бо роњи кушодани марказњои иттилоотї ва ташкили дастрасии озод ба њамаи захирањои интернетии ташкилоту муассисањои љумњурї.

3. Таќвият ва инкишоф додани системаи кадртайёркунї барои соњибкорї бо роњи азнавсозии куллии системаи маориф дар Тољикистон, дар навбати аввал баѓоят содда кардани иљозатномадињї ба бизнес-марказњои таълимии хусусї.

4. Такмил додани системаи дастгирии молиявию кредитии инноватсияњо, ташкили фондњои инноватсионии давлатї барои дастгирї ва рушди соњибкории инноватсионї дар љумњурї. Ташкили фондњои махсусе, ки дар онњо соњибкорон тавонанд аз ќарзњои имтиёзнок истифода баранд, дар пардохти ќарз мўњлатњои иловагї гиранд ё меъёри (ставкаи) камтарини андоз дошта бошанд (пешнињод намудани шартњои сифатан дигари ќарздињї: аввалан, ќарзњои дарозмўњлат (аз 3 то 5 сол), сониян, бо фоизи нисбатан кам (на бештар аз 24% дар як сол).

|44

5. Таъмини дастгирии бизнесменњои навкор ба барномањои дастгирии фаъолияти соњибкории донорњо ва ташкилотњои гуногуни байналмилалї бо роњи ташкили чунин чорабинињои махсус, ба монанди «Рўзи дарњои кушода», «Ярмаркаи бурсњо» ва ѓ., инчунин барномањои њаммаблаѓгузории машваратњо ва чорабинињои омўзишї бо усули сањмгузорї (як ќисми маблаѓро соњибкори имконпазир медињад, ќисми боќимондаро донор пардохт мекунад – аз рўи ќолаби барномањои мављуда, вале бо фарогирии соњибкорони амалкунанда).

6. Истифодаи таљрибаи мамлакатњои дигар љињати маблаѓгузории корњои илмию тадќиќотї ва таљрибавию конструкторї оид ба ташкил ва истифодаи инноватсияњо дар шакли рељањои имтиёзноки њиссаљудокунињои амортизатсионї, дастгирии бизнеси венчурї ва ѓ.

Умуман вазифањои њавасмандгардонии соњибкории инноватсионї бояд дар чањорчўбаи стратегияи ягонаи давлатии инноватсионие њал карда шаванд, ки њамкории самараноки илм, бизнес ва давлатро таъмин менамояд.

Бо вуљуди ин, азбаски гузарондани ислоњоти миќёсан васеъ, сарфи назар аз зарурати ошкорои худ, вазифаи мураккаб буда, ба вазифањои лоињаи мазкур муносибати бевосита надорад, яке аз роњњои боэътимоди њалли проблемаи мазкури рушди соњибкории инноватсионї тањияи барномањое мебошад, ки ба маълумотнокгардонии соњибкорони имконпазир дар соњаи бизнес, яъне ба бењтар намудани «мутобиќат»-и онњо ба шароитњои аллакай мављудбуда, инчунин ба фароњам овардани шароитњои имтиёзноки ќарзгирї равона карда шудаанд.

Бинобар ин аз љониби донорњо дастгирї карда шудани лоињањои машваратї барои кўмакрасонї ба онњое, ки дар соњаи инноватсияњо бизнеси худро оѓоз карданианд, наќши муњим бозида метавонист.

–  –  –

|48

Содержание:

Введение Основные понятия инновационной деятельности Методология исследования

1. Анализ данных полученных в ходе социологического исследования

1.1 Характеристика респондентов

1.2 Анализ идей респондентов

1.3 Проблемы респондентов

1.4 Оценка проектов участников опроса на инновационность

2. Проблемы, препятствующие развитию инновационного предпринимательства в Республике Таджикистан

2.1 Обзор общих вопросов, влияющих на развитие предпринимательства в РТ

2.2 Потребности субъектов малого предпринимательства

3. Краткий сравнительный анализ условий для предпринимательской деятельности в Республике Таджикистан и Кыргызской Республике

4. Обобщение опыта развитых стран по поддержке и стимулированию инновационной деятельности малых и средних предприятий

5. Формирование инновационной системы и инновационной политики в Таджикистане Основные выводы и рекомендации по развитию потенциала инновационного предпринимательства в РТ 49|

СОКРАЩЕНИЯ:

ВВП Валовой внутренний продукт ВТО Всемирная торговая организация ГБАО Горно-Бадахшанская автономная область ГЭС Гидроэлектростанция КР Кыргызская Республика МСБ Малый и средний бизнес МФК Международная финансовая корпорация НДС Налог на добавленную стоимость НИР Научно-исследовательские работы ОО Общественная организация РРП Районы республиканского подчинения РТ Республика Таджикистан СМИ Средства массовой информации СНГ Содружество независимых государств США Соединенные штаты Америки СЭЗ Свободные экономические зоны |50

СПИСОК РИСУНКОВ:

Рисунок 1.1 Распределение респондентов по регионам РТ Рисунок 1.2 Возрастная характеристика респондентов Рисунок 1.3 Уровень образования респондентов Рисунок 1.4 Уровень образования респондентов по регионам Рисунок 1.5 Материальное положение респондентов Рисунок 1.6 Отраслевая принадлежность идей респондентов Рисунок 1.7 Преимущество идей респондентов от идей конкурентов Рисунок 1.8 Масштаб деятельности респондентов Рисунок 1.9 Масштаб охвата деятельности респондентов по регионам Рисунок 1.10 Размер средств необходимых для начала деятельности Рисунок 1.11 Наличие опыта в получении кредитов респондентами Рисунок 1.12 Причины нереализованности идей респондентов Рисунок 1.13 Данные интернет опроса «Что мешает развитию предпринимательства в Таджикистане»

СПИСОК ТАБЛИЦ:

Таблица 1.1 Место жительства наиболее активной части респондентов Таблица 1.

2 Род занятий респондентов Таблица 1.3 Отраслевая принадлежность идей респондентов Таблица 1.4 Отраслевая принадлежность идей респондентов с разбивкой по регионам Таблица 1.5 Отличие идей респондентов от идей конкурентов Таблица 1.6 Количество работников необходимых для начала деятельности Таблица 1.7 Знание существующих налогов респондентами Таблица 1.8 Причины отрицательного отношения респондентов к кредитам Таблица 1.9 Приемлемые условия для получения кредита Таблица 1.10 Оценка проектов участников опроса на инновационность Таблица 3.1 Сравнение ставок основных налогов КР и РТ Таблица 3.2 Патентная и лицензионная активность – сравнение КР и РТ 51| Введение На сегодняшний день, одним из важных индикаторов деловой активности и легкости ведения бизнеса в той или иной стране является рейтинг страны по докладу Всемирного банка «Doing Business».

Таджикистан по результатам проведенных реформ в 2010 году улучшил свои показатели на несколько пунктов в данном рейтинге и впервые за свою историю вошел в десятку стран, лидирующих по темпам проведения реформ, направленных на создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности.

Главными целями проведенных реформ были упрощение процедур регистрации и деятельности предприятий, укрепление прав собственности, совершенствование процедур банкротства и урегулирования коммерческих споров.

Однако достигнутые результаты не являются исчерпывающим показателем, означающим достижение благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности. Таджикистан по-прежнему занимает лишь 147-е место в рейтинге.

Как показали результаты ранее проведенных исследований по оценке деловой активности, в том числе исследование МФК «Деловая среда в Таджикистане глазами представителей МСБ» за 2009 год, несмотря на улучшения деловой среды в Таджикистане по сравнению с 2002 годом наблюдается дальнейшее падение объемов капиталовложений субъектами предпринимательства в развитие своего бизнеса.

Наблюдается малая диверсификация новых видов бизнеса – большая часть открываемых предприятий сосредоточена в сфере розничной торговли и самых распространенных видах услуг (общественное питание, мелкий ремонт, частные транспортные перевозки и т.п.), тем самых не отвечая всем потребностям общества. Данная тенденция в бизнесе говорит о том, что существует очень высокий «порог» вхождения в другие виды бизнеса, которые включают в себя высокую стоимость инвестиций на первом этапе и достаточно долгий период их окупаемости. В Таджикистане принято рассчитывать бизнес проект в среднем на 1 год, что говорит о высокой стоимости кредитных средств и высоких рисках связанных с возвратом средств.

Изменение данной ситуации возможно путем реализации долгосрочных программ, направленных на поддержку бизнес-инициатив, имеющих как коммерческую, так и социальную направленность.

Учитывая вышесказанное, проект «Исследование потенциала инновационного предпринимательства в Таджикистане», реализованный ОО «Центр свободного рынка Таджикистана»

был направлен в первую очередь на проведение оценки потенциала инновационного предпринимательства, как процесса создания, освоения и распространения инноваций.

Общая актуальность настоящего исследования заключалась в недостаточности имеющейся информации о потребностях и проблемах потенциальных предпринимателей, т.к.

большая часть проводимых в Таджикистане исследований охватывает аудиторию уже действующих предпринимателей; необходимости усиления заинтересованности в открытии собственного бизнеса среди активной части общества и подготовке информационной базы для организации проектов по практическому содействию потенциальным предпринимателям в реализации их бизнес-идей.

|52 Основные понятия инновационной деятельности Термин инновация происходит от латинских слов novation (новация) - обновление и in

– (внутри). Они в совокупности представляют innovation (инновацию) – внутреннее обновление или нововведение. Понятие “инновация” впервые ввел в оборот экономической науки австрийский ученый Й. Шумпетер в 30-е годы XX века. Он дал определение инновации следующим образом: “Сюда относятся также многочисленные множества в организации предприятия и все усовершенствования в коммерческих комбинациях. Оно включает, помимо технических нововведений, также организационные, управленческие и маркетинговые инновации, новые рынки, новые источники снабжения, финансовые нововведения и новые сочетания ресурсов”.

Шумпетер проводит четкое различие между изобретением и инновацией, то есть между оригинальной (пусть даже запатентованной) идеей нового продукта или технологического процесса, составляющей предмет изобретения, и переводом этой идеи в коммерчески реализуемое нововведение.

Обобщающее определение инновации - это процесс реализации новой идеи в любой сфере жизнедеятельности человека, способствующий удовлетворению существующей потребности на рынке и приносящий экономический эффект.

Для определения содержания понятия “инновация” необходимо исследовать условия её возникновения и развития. К общим условиям возникновения и развития инновации относятся ограниченность ресурсов при расширении масштабов и уровня развития общественного хозяйствования, рынка, индивидуального воспроизводства субъектов экономики и конкуренции. Ограниченность ресурсов и расширение масштабов общественного хозяйствования предопределяют конкуренцию и творческую активизацию субъектов экономики, результатом которых являются новые идеи, технологии, методы, подходы производства, управления и реализации инновационных товаров и услуг.

Поэтому инновация состоит из двух частей: 1) новации, новаторства; 2) непосредственного нововведения, которое должно быть признана рынком. В отсутствии первой части не состоится инновация, а без признания рынка новая идея или продукт останется как “вещь в себе”, не имеющая общественную пользу.

Инновационная деятельность – деятельность, направленная на использование и коммерциализацию результатов научных исследований и разработок для расширения и обновления номенклатуры и улучшения качества выпускаемой продукции (товаров, услуг), совершенствования технологии их изготовления с последующим внедрением и эффективной реализацией на внутреннем и зарубежном рынках. Инновационная деятельность, связанная с капитальными вложениями в инновации, называется инновационноинвестиционной деятельностью.

Инновационная деятельность предполагает целый комплекс научных, технологических, организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, которые в своей совокупности приводят к инновациям.

Инновационная деятельность может и должна присутствовать в любой сфере бизнеса: торговле, производстве, рекламе. Это работа, направленная на поиск и реализацию новых идей, _________________________________________

Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия.- М., 2007.

53| которые могут принести дополнительную прибыль в промышленном производстве, торговле, сфере услуг. К примеру, изготавливая и продавая стандартные изделия, будет необходимым усовершенствование технологических характеристик предприятия. В таком случае имеет место инновационная деятельность.

Инновационная деятельность обязательно присутствует в каждой сфере бизнеса. Она представляет ту работу, которая реализуется в результате поиска новых идей для принятия новых решений. В свою очередь новые решения обязательно должны привести к какомулибо улучшению, например к увеличению прибыли или спроса, к улучшению качества производимой продукции и др.

Инновационный процесс – это системный вид деятельности, направленной на разработку и реализацию инноваций в общественной практике. Т.е., это процесс преобразования научного знания в инновацию, который можно представить как последовательную цепь событий, в ходе которых инновация вызревает от идеи до товара (конкретного продукта, технологии или услуги). Превращение идеи в товар проходит этапы фундаментальных, прикладных исследований, конструкторских разработок, маркетинга, производства и сбыта.

Или упрощенная схема: наука-техника-производство-потребление.

Под инновационным предпринимательством понимают особый вид коммерческой деятельности, имеющий целью получение прибыли путем создания и активного распространения инноваций во всех сферах народного хозяйства. Т.е. это процесс создания и коммерческого использования технико-технологических нововведений в области производства продукции и/или услуг, позволяющих создать новый рынок, новый продукт и удовлетворить новые потребности.

В отличие от классического предпринимательства инновационное предпринимательство основывается на поиске новых путей развития действующего предприятия (новой продукции, технологии, рынков, материалов, форм управления) или на создании нового, инновационно-ориентированного предприятия.

Инновационный предпринимательство позволяет создавать и реализовывать на рынке тот товар, который производится при помощи инновационной деятельности. Таким образом, инновационный бизнес и деятельность являются тесно связанными между собой.

|54 Методология исследования Исследование было проведено ОО «Центр свободного рынка Таджикистана» с марта по июнь 2011 года при поддержке Отделения международной организации Института «Открытое общество» - Фонд Содействия в Таджикистане.

Цель базового исследования:

Цель исследования заключалась в выявлении и оценке потенциала инновационного предпринимательства в Республике Таджикистан.

Основные компоненты исследования:

Проведение опроса граждан, имеющих намерения начать предпринимательскую деятельность;

Проведение фокус-групп с экспертами и потенциальными предпринимателями;

Рассмотрение проблем, препятствующих развитию инноваций в предпринимательской деятельности;

Выявление потребностей потенциальных субъектов предпринимательства;

Сравнительный анализ развития предпринимательской деятельности в Республике Таджикистан с другими странами, в частности Кыргызской Республикой, как наиболее близкой в геополитическом отношении и экономическом масштабе.

Методы и этапы исследования:

1. Краткий анализ текущего состояния предпринимательства и его проблем в Республике Таджикистан.

2. Социологический опрос населения путем интервьюирования потенциальных предпринимателей.

3. В связи с тем, что никаких статистических данных или других видов информации о лицах, имеющих намерение начать предпринимательскую деятельность, не имеется, был применен единственно возможный метод случайной выборки (опрашивались все желающие отвечать на вопросы). Выборка была применена только по регионам республики, которая была сделана в примерном процентном соотношении объема выборки к количеству населения регионов.

4. Проведение круглых столов в формате фокус-групп в трех регионах республики на тему «Потенциал инновационного предпринимательства» с участием отобранных в ходе опроса потенциальных предпринимателей, представителей бизнес-ассоциаций, финансовых учреждений и фондов, заинтересованных в поддержке предпринимательства в Таджикистане. Всего было проведено три круглых стола.

5. Проведение рекламных компаний по привлечению потенциальных предпринимателей к участию в опросе. Рекламные объявления были размещены в печатных СМИ (газеты Азия-плюс, Рекламная, Дайджест и Чархи Гардун) и интернет СМИ (сайт News.tj, сайт Avesta.tj, сайт TajikNGOportal)

6. Проведение интернет-опроса среди интернет-пользователей на тему «Что мешает развитию предпринимательства в Таджикистане» с целью сравнения с данными анкетирования. Всего в интернет – в опросе приняли участие 166 случайных респондентов.

55|

7. Проведение итогового круглого стола с презентацией полученных результатов и практического бизнес-тренинга на тему «Разработка бизнес-плана» с участием отобранных в ходе опроса потенциальных предпринимателей.

8. Проведение оценки инновационности проектов участников анкетирования на основе выбранных критериев – содержание инновации, научное и техническое качество инновации, новизна предлагаемого решения потенциал коммерциализации, значимость проекта для социально-экономического развития и др.

Основные результаты настоящего исследования базируются на данных, полученных в рамках опроса. В отдельных случаях указанные данные дополняются информацией из других источников, в частности полученных в результате проведения фокус-групп с экспертами и потенциальными предпринимателями.

В рамках исследования изучались следующие вопросы: финансовое положение граждан, имеющих намерение стать предпринимателями, уровень образования, род занятий, отраслевая принадлежность идеи, информированность опрашиваемых о документальном и юридическом сопровождении бизнеса, сумма необходимая в роли стартового капитала, источники финансирования, и др.

При проведении анализа потребностей в кредитовании рассматривались следующие вопросы финансирования субъектов малого предпринимательства:

отношение предпринимателей к кредитованию;

прошлый опыт получения кредитов;

проблемы залогового обеспечения кредитов;

условия приемлемости получения кредитов;

Отдельный раздел исследования посвящен анализу проблем, препятствующих реализации инновационных идей предпринимателей.

В ходе проведения исследования были также рассмотрены вопросы о наличии условий и ресурсов у предпринимателей для начала деятельности.

На основании проведенного исследования предложены рекомендации по развитию потенциала инновационного предпринимательства в Республике Таджикистан.

1. Анализ данных полученных в ходе социологического исследования

1.1 Характеристика респондентов.

Всего в рамках проекта было организовано проведение опроса среди более 700 жителей Таджикистана, из которых 543 анкеты было отобрано для анализа.

В частности в опросе принимали участие потенциальные и действующие предприниматели из города Душанбе (101 человек), РРП (118 человек), Хатлонской области (159 человек), Согдийской области (144 человек) и ГБАО (21 человек). Наибольшую активность, выражавшуюся в желании участвовать в опросе проявили жители в Хатлонской и Согдийской областях, а самая малая часть пришлась на ГБАО.

|56 Рисунок 1.1 Распределение респондентов по регионам РТ В опросе приняли участие 306 мужчин и 237 женщины в возрасте от 18 до 65 лет.

Анализ возрастных данных участников показывает, что наибольшая экономическая активность населения, желающего заниматься предпринимательством приходится на отрезок от 18 до 50 лет, (77% всех опрошенных), однако люди более старшего и младшего возраста (23%) также проявляют заинтересованность в продвижении своих идей. Следовательно, как таковой потенциал развития предпринимательства среди жителей Республики Таджикистан достаточно велик. Учитывая, что в Таджикистане более 60% населения это молодежь до 30 лет, фактор получения образования в области предпринимательства является критически важным, при высокой заинтересованности молодежи в ведении бизнеса и слабой подготовки в виде бизнес – образования.

–  –  –

Уровень образования участников опроса достаточно высок. По результатам анкетирования большая часть приходится на потенциальных предпринимателей с высшим (44%) и неоконченным высшим образованием (29%), причем респонденты, имеющие среднее специальное и среднее образование (11% и 12%) пока находятся в достаточно молодом возрасте. Это говорит о том, что в дальнейшем эти люди могут получить и высшее образование. Тем не менее, стоит отметить, что после 1992 года уровень образования в стране значительно снизился и наличие «высшего образования» еще не характеризует готовность потенциального предпринимателя успешно решать все вопросы по ведению бизнеса.

–  –  –

|58 Рисунок 1.4 Уровень образования респондентов по регионам В региональном разрезе видно, что наибольшая часть респондентов с высшим образованием пришлась на город Душанбе и РРП (31% и 24%), Хатлонская и Согдийская области - по 20% респондентов с высшим образованием, на ГБАО пришлось 5% респондентов.

Также достаточно велик процент респондентов с неоконченным высшим образованием, 38% из которых находятся в Хатлонской области, 25% в Согдийской области, 21% в городе Душанбе и 6% в ГБАО. Также велико количество респондентов имеющих среднее специальное образование (рисунок 4).

Основная часть опрошенных субъективно воспринимает свое материальное положение как достаточно прочное, так З8% респондентов указали, что денег хватает на одежду и технику, но сложно приобрести автомобиль, 40% респондентов указали на то, что они вполне могут обеспечить себя пропитанием, 10% респондентов могут позволить себе приобрести автомобиль или иной автотранспорт. Тем не менее, 12% из всех респондентов заявили, что у них не хватает денег даже на еду, не говоря уже о других расходах. Причем 69% респондентов из числа имеющих сложное материальное положение приходится на Районы Республиканского Подчинения (рис. 1.5).

Рисунок 1.5 Материальное положение респондентов.

59| Данные опроса и другая, полученная в ходе встреч и фокус-групп информация говорят о том, что лицам, имеющим неустойчивое материальное положение достаточно сложно начать предпринимательскую деятельность, и, они не видят такой перспективы, рассчитывая в основном на получение дохода от наемного труда. Поэтому в числе граждан, имеющих намерение начать свое дело, преобладают люди, не испытывающие значительных материальных затруднений.

Среди опрошенных потенциальных предпринимателей 40% пришлось на служащих (или наемных работников), 12% уже имеют свой бизнес (в основном частные предприниматели, имеющие желание расширить или переориентировать свое дело (с регистрацией нового юридического лица). Люди, являющиеся владельцами компаний, намеренно не опрашивались, т.к. не относятся к категории «потенциальных предпринимателей», за исключением 3 лиц, которые являясь на настоящий момент со-владельцами бизнеса, планируют начать новый вид деятельности с регистрацией новой компании. То есть, в общем, более половины (52%) опрошенных - люди, которые уже заняты основным видом профессиональной деятельности и имеющие дополнительный источник существования. Также 28% респондентов являются студентами, получающими высшее и среднее специальное образование, 20% опрошенных пока официально не трудоустроены и являются безработными.

Таблица 1.2 Род занятий респондентов

–  –  –

Следовательно, большая часть респондентов являются в основном экономически активными молодыми потенциальными предпринимателями, имеющими высшее образование и довольно прочное материальное положение, но по различным причинам не имеющие возможность использовать свои знания и развивать свой бизнес.

1.2 Анализ идей респондентов.

Отраслевая структура принадлежности идей указывает на то, что большинство респондентов хотят развивать свой бизнес в таких областях, как сельское хозяйство (19%), общественное питание (12%), промышленность (12%), образовательные услуги (10%) и консалтинг (9%). Наименее востребованными оказались издательская деятельность (1,5%), и недвижимость (0,1%).

–  –  –

Анализ идей респондентов показал, что их спектр достаточно разнообразен. Определенную ценность представляет то, что большая их часть имеет локальные преимущества по сравнению с подобными идеями конкурентов, т.е. предлагаемые идеи не реализованы пока в полной мере на локальной территории, где проживают респонденты.

Среди опрошенных наибольшее количество раз было упомянуто конкурентное преимущество в качестве и цене товаров или услуг. Тем не менее, большая часть респондентов дала такой ответ на основе только своих субъективных оценок (т.е. ожиданий) о возможности иметь конкурентное преимущество, а не на основе сделанных ими расчетов или тем более готового бизнес-плана.

Помимо этого респонденты указали на то, что их идеи окажут положительный социальный эффект для населения, в частности от создания дополнительных рабочих мест и улучшения существующей инфраструктуры. Также опрашиваемые упомянули о том, что их идеи могут конкурировать в сервисе, удобном месторасположении, что облегчит доступ населения к их товарам и услугам, а также в технологиях и сервисе.

–  –  –

Рисунок 1.7 Преимущество идей респондентов от идей конкурентов Одним из положительных моментов в случае реализации идей станет создание рабочих мест для населения республики.

Так по данным опроса 38% респондентов указало на то, что им необходимо от 5 и выше 15 работников для начала деятельности, что крайне важно в связи со сложившейся ситуацией с занятостью населения в республике.

–  –  –

Также многие респонденты указали на то, что масштаб их деятельности затронет не только районный, но и областной, а также республиканский характер.

–  –  –

Если брать в разрезе по регионам, то видно, что в городе Душанбе наибольший процент занимает районный масштаб охвата деятельности потенциальных предпринимателей – 52% от всех идей, затем идет республиканский – 29%, далее областной – 11% и наконец, международный - 8%.

Соответственно по РРП – районный (85%), областной (3%), республиканский (8%), международный (4%). По Хатлонской области – районный (68%), областной (28%), республиканский (4%). По Согду - районный (60%), областной (20%), республиканский (14%), международный (6%). По ГБАО - районный (53%), областной (43%), республиканский (4%).

Эти данные свидетельствуют о том, что потенциальные предприниматели готовы продвигать свои идеи за рамки местных рынков. Но существуют определенные проблемы в продвижении и реализации их идей. На наш взгляд это, во-первых, отсутствие опыта и специальных знаний, во-вторых недостаточность материальных ресурсов и слабые кредитные возможности.

|64

1.3 Проблемы респондентов.

По данным опроса всего лишь 24% респондентов имеют готовый бизнес-план реализации своей идеи, остальные оценивают такие вещи как предполагаемая цена своей продукции (услуг) и другие факторы деятельности, не полагаясь на какие-либо расчеты и анализ конкурентов, а исключительно субъективно.

23% респондентов известно о механизме юридической регистрации предприятий через «Единое окно», наблюдается низкий уровень знаний существующих в республике налогов, так по данным опроса всего лишь 8% указали, что они знакомы со всеми видами (или большинством) налогов. Здесь необходима большая и серьезная работа по информированию и обучению населения в области бизнеса, т.к. большинство потенциальных предпринимателей не имеют доступа к бизнес информации в Таджикистане.

–  –  –

Помимо знаний и наличия бизнес-плана респондентам необходим капитал для начала реализации идей. Так по данным опроса 36% указали на сумму до 5 тыс. долл. США, 24% респондентам необходим стартовый капитал в размере до 10 тыс. долл. США, 19% необходима сумма в размере 1 тыс. долл. США, 8% указали на сумму до 25 тыс. долл. США и наконец, 12% заявили, что им необходима сумма более 25 тыс. долл. США. Для этого им необходимы привлеченные средства и кредиты.

65| Рисунок 1.10 Размер средств необходимых для начала деятельности.

В ходе опроса также было выявлено, что 66% респондентов готовы воспользоваться услугами коммерческих банков в получении кредитов, но, тем не менее, испытывают крайне негативное отношение к банковской кредитной политике. Так всего лишь 28% положительно относится к существующей системе кредитования малого бизнеса, соответственно 72% выразили к ней негативное отношение.

Среди причин были наиболее выделены высокая ставка процента и сложность в получении кредитных средств (процедуры банков), также респонденты указывали на высокий риск невозврата денег банку.

–  –  –

Тем не менее, большинство респондентов еще не имели опыта получения кредитов.

Так по данным опроса всего лишь 16% респондентов ранее пользовались услугами коммерческих банков. Как указывали участники опроса в ходе собеседований и фокус-групп, их мнение основывается на информации, полученной от других лиц, имевших трудности с возвратом кредитов и на своем восприятии в первую очередь процентной ставки банков по кредитам. Т.е. по существующей ставке абсолютное большинство респондентов, не получавших ранее кредиты, не готовы пойти на риск и использовать заемные средства для начала бизнеса.

|66 Рисунок 1.11 Наличие опыта в получении кредитов респондентами Среди перечисленных приемлемых условий в получении заемных средств респонденты указывали низкие ставки процентов по кредитам, отсутствие требований по представлению залогового имущества и отсутствие требования к наличию бизнес-плана.

–  –  –

Хотя многие условия получения кредитов постепенно облегчаются, сами ставки процента большинства коммерческих банков достаточно высоки, составляют в среднем от 28 до 36% годовых, поэтому кредиты используют в основном бизнесмены, которые уже работают на рынке не первый год. В ходе проведения фокус-групп была получена определенная информация от представителей банковских структур, которая в значительной мере объясняет отказ начинающего бизнеса от использования кредитных средств.

По объективным причинам, условия получения кредита для начинающих предпринимателей оказываются более тяжелыми, чем для тех, чей бизнес уже успешно функционирует. Так, например, в ряде банков клиентам, уже имеющим свой бизнес, кредит может быть предоставлен под залог самого бизнеса, а не недвижимости, что более типично для кредитов начинающим предпринимателям. При этом повторное получение кредита дает возможность получения средств под более низкий процент, чем первый кредит. В большинстве 67| случаев кредит выдается по принципу аннуитета, что подразумевает выплату процентов по кредиту и основной части долга в течение всего периода погашения кредита. А сами сроки кредитов достаточно коротки – от года до - максимум двух лет. Эти условия не отвечают нуждам начинающих предпринимателей, являясь более приемлемыми для финансирования уже давно существующих бизнес-проектов.

Между тем, для развития нового производства нужны долгосрочные кредиты, а для начинающего предпринимателя крайне важна отсрочка по первым выплатам, ведь пока бизнес не «встал на ноги», прибыли нет. Отсрочки же таджикских банков могут быть предоставлены на 3-6 месяцев, что приемлемо только для таких видов предпринимательства как торговля или некоторые виды услуг, отличающихся большей скоростью оборота капитала.

Таким образом, предприниматели с более инновационными идеями, связанными с производством или оказанием таких услуг, которые имеют меньший оборотный потенциал, попадают в «кредитную ловушку». Взяв кредит под развитие инновационного производства, предприниматель, не дождавшись отдачи от вложенных средств, начинает выплату процентов по кредиту и основного долга из суммы самого же кредита. По истечении нескольких месяцев 90% таких предпринимателей разоряются, теряют залоговое имущество и, как правило, испытывают разочарование в занятии бизнесом.

В целом, согласно данных опроса среди возможных причин нереализованности идей респонденты большее количество раз указывали на недостаточность финансовых ресурсов или слабые кредитные возможности (45%), существующую налоговую и таможенную системы (14%), нехватку знаний и опыта (21%), нехватку времени (10%) и высокий риск невозврата денежных средств (10%).

Первостепенное значение доступа к финансовым ресурсам указывают в том числе и действующие предприниматели (данные исследований Европейского банка реконструкции и развития), ставя их приоритетнее проблем, связанных с налоговой политикой.

–  –  –

|68 Кроме того был проведен дополнительно анонимный интернет опрос, «Что мешает развитию предпринимательства в Таджикистане», данные которого представлены ниже:

–  –  –

Рисунок 1.13 Данные интернет опроса «Что мешает развитию предпринимательства в РТ».

Хотя участники опроса (проголосовало 166 человек) возможно далеко не все являются предпринимателями или лицами, имеющими намерение начать предпринимательскую деятельность, данные такого опроса в какой-то мере отражают общественное мнение по вопросу.

В целом данные анкетирования, а также интернет-опроса говорят о том, что существующие условия в части доступа к финансовым ресурсам, действующего налогового и таможенного законодательства, разрешительной системы и другим причинам, находящимся вне зависимости от самих респондентов, указываются ими как неприемлемые для эффективного ведения бизнеса в Таджикистане.

Дополнительным препятствием для начала собственного дела у большинства респондентов является отсутствие даже общих знаний связанных с ведением бизнеса. Так, в ходе опроса потенциальных и действующих предпринимателей лишь 15% респондентов проходило ранее обучение на бизнес-тренингах и специальных курсах, 85% респондентов вообще не изучало основ бизнеса.

1.4 Оценка проектов участников опроса на инновационность.

На основе существующих практик были отобраны ряд основных и дополнительных критериев для оценки идей респондентов опроса на предмет их инновационности.

В целом рассматривались следующие критерии:

Основные критерии оценки:

Содержит ли идея инновацию (новые продукт, услугу или технологию в масштабах локального рынка) с потенциалом коммерциализации?

Научное и техническое качество инновации, новизна предлагаемого решения.

69| Насколько инновация близка к коммерциализации (проведены исследования, проработаны контакты с соисполнителями, потребителями и т.д.) Насколько правильно определены предполагаемые потребители инновации и их мотивации?

Формирует ли инновация новую нишу потребностей или удовлетворяет одну из существующих, замещает ли она одни из существующих продуктов или создает принципиально новый вид продукта.

Возможность реализации проекта силами носителя идеи, в том числе наличия необходимых производственных, технологических, трудовых, материальных и иных ресурсов.

Техническая реализуемость проекта.

Дополнительные критерии оценки:

Уровень квалификации и компетентности носителей идей, могут ли они эффективно коммерциализовать инновацию, их предшествующий опыт.

Какова конечная цель заявителей – создать устойчиво работающую компанию или привлечь внимание крупного инвестора или предприятия и продать им свою идею.

Необходимость специальных решений на право производства и реализации нового продукта (услуги).

Поскольку опросные листы содержат ряд существенных отличий по полноте ответов респондентов, для общей оценки были отобраны только несколько критериев.

Таблица 1.10 Оценка проектов участников опроса на инновационность

–  –  –

|70 По итогам проведенного анализа лишь 19 идей из 543 отобранных анкет можно условно отнести к инновационным (4%), еще некоторая часть идей не являются инновационными сами по себе, но содержат элементы инновационности, заключающиеся в основном использовании технологий или информационных ресурсов, которые ранее для реализации подобных идей широко не использовались на локальном рынке. Условно такие идеи могут быть названы «перспективными», таких в проведенном исследовании всего 42, это 8% от всего числа проанализированных идей.

К таким идеям можно отнести, например услуги по упаковке товаров различными материалами, производство заготовок для пластиковых бутылок, строительство мини ГЭС, оказание услуг хостинга сайтов и вэб-дизайн, услуги химчистки и клининга, новые подходы в размещении платежных терминалов, оказание услуг по вэб-програмированию, предоставление услуг по GPS наблюдению, ремонт электрических сооружений и ряд других.

Все идеи, отнесенные к инновационным, имеют такой характер только при оценке в масштабах рынка Таджикистана, т.е. предлагаемые респондентами виды продукта или услуги, либо варианты их решения, на рынке Таджикистана не представлены, но реализованы в других странах. Среди представленных идей, к сожалению, абсолютно нет так называемых «прорывных». Почти все они относятся к «улучшающим» инновациям. Ни один из участников не создает принципиально новый вид продукта, который бы не существовал на мировом рынке.

Цель большинства идей — выпуск новой продукции традиционного типа, но в другом ценовом сегменте (в более низкой ценовой группе) и более высокого качества, с использованием новой технологии. Ни одна из идей, к сожалению, не является абсолютно новой в своей отрасли.

Таким образом, на основе проведенного анализа можно заключить, что идеи представленные участниками опроса пока в абсолютном большинстве не являются инновационными, а потенциал инновационного предпринимательства среди граждан имеющих намерение начать свое дело в Таджикистане можно оценить как низкий.

Возможно, данное обстоятельство не указывает на абсолютно низкий потенциал предпринимательства в стране, а говорит больше о том, что большая часть инновационных идей разрабатывается не в среде начинающих предпринимателей, а как правило крупными компаниями с достаточным опытом работы на рынке и определенными финансовыми возможностями.

71|

2. Проблемы, препятствующие развитию инновационного предпринимательства в РТ.

2..1 Обзор общих вопросов развития сектора малого бизнеса и проблем, влияющих на развитие предпринимательства в РТ.

Анализируя экономическую ситуацию в республике, можно привести следующие основные проблемы.

Отмечается, что сильный удар по развитию сектора малого и среднего бизнеса нанес финансово-экономический кризис 2008-2009 гг. Объем всех иностранных инвестиций в 2009 г.

сократился по сравнению с 2008 г. почти в 2,6 раза - с 989,6 млн. до 383,2 млн. долл. США.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Аналитическая записка о результатах деятельности АО O'zbekgidroenergoqurilish по итогам 9 месяцев 2015 года, краткосрочные и долгосрочные перспективы. Акционерное общество "O’ZBEKGIDROENERGOQURILISH" (Далее по тексту "Общество") создано на основании Приказа Государствен...»

«Техника, технология, управление УДК 654.9; 519.876.5 Е. Ю. Алексеев ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ШУМОВОЙ СИГНАЛ ИНФРАКРАСНОГО ДАТЧИКА Аннотация. В статье приводятся результаты исследования влияния температуры окруж...»

«Вестник ДВО РАН. 2007. № 5 В.Э.ШАВКУНОВ1 Елань эпохи чжурчжэней Статья посвящена определению места нахождения средневековой Елани и проблеме заселения Приморья чжурчжэнями. На основании средневековых письменных источников автор приходит к выво...»

«ГУМАНИТАРНЫЕ 192 НАУКИ ISSN 1561-4212. "ВЕСТНИК ВКГТУ" № 4, 2009. ГУМАН И ТАРН Ы Е НАУ КИ УДК 004.432.4 Г. Т. Бекманова ЕНУ, г. Астана НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМАМ АВТОМАТИЧЕСКОГО СЛОВОИЗМЕНЕНИЯ И МОРФОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ Выявление формальных структур естественного языка, формализация языка в цел...»

«21 УДК 556.537 СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИИ РУСЛА И ПРОЦЕССОВ ЗАТОРООБРАЗОВАНИЯ НА РЕКЕ ТОМЬ * © 2012 г. С.А. Агафонова, К.М. Беркович, С.Н. Рулева, В.В. Сурков, Н.Л. Фролова Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва Ключевые слова: русловые деформации, зат...»

«Эти удивительные реки Студенты 1 курса географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 2015 г. Река Каньо Кристалес (Колумбия) В переводе с испанского название реки означает "кристальная река". Река известна тем, что изменяет свой цвет за...»

«1 Информационная справка по вопросам, предлагаемым на голосовании собрания собственников 2. Принятие решения по вопросу передачи в пользование, на возмездной основе, общего имущества многоквартирного дома 10 корп. 1 и корп. 2 по ул. Пулковская г. Санкт-Петербург. Со...»

«ГРЕБНОЙ ТРЕНАЖЕР MATRIX ROVER РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ГРЕБНОЙ ТРЕНАЖЕР MATRIX ROVER СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПЛЕНИЕ 03 НАЗНАЧЕНИЕ РУКОВОДСТВА 05 ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 05 УСТАНОВКА ГРЕБНОГО ТРЕНАЖ...»

«СТАНДАРТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТАЛИ И СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТЫХ И КРЕМНЕМАРГАНЦОВИСТЫХ СТАЛЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОВЫХ СТАНЦИЙ С АБСОЛЮТНЫМ ДАВЛЕНИЕМ р4,0 МПа И РАСЧЕТНЫМ РЕСУРСОМ 200000 ЧАСОВ Санкт-Петербург методика испытаний 2010 год ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБ...»

«НАУКА И СОВРЕМЕННОСТЬ – 2012 блем главной из которых является сегрегация, то есть в пределах одного города существуют микрорайоны для богатых и бедных. Такое положение дел приводит к тому, что появляется сильное социальное напряжение между жителями различных микрорайонов. Обитатели более обеспеченных микрорайонов постоянно пытаются оградит...»

«НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО Председателю подкомитета "ОБЪЕДИНЕНИЕ НП "ОПЖТ" по ремонту вагонов ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ М.В. Сапетову ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ" Председателю подкомитета (НП "ОПЖТ") Комитет НП "ОПЖТ" по...»

«из окормляемых им общин были арестованы в целях профилактики без предъявления обвинения. После девяти месяцев следствия все были вы­ пущены за отсутствием состава преступления. Попытка скомпрометиро­ вать Будриса в печати так же провалилась. Будрису фактиче...»

«Исследования УДК 159.923.2 Шлаина В. М. ТРУДОГОЛИЗМ ИЛИ ТРУДОЛЮБИЕ?.А намедни, когда вёз я без роздыха дел телегу, непочатых-немерянных, я вдруг понял, что нуждаюсь, как в воздухе, чтобы музыка была...»

«www.sluhcentr.ru слуховые аппараты, решения для слуха о нас каталог форум контакты РОСТОВСКИ ЦЕНТР КОРРЕКЦИИ СЛУ А г. Ростов на Дону; ул. Суворова 19 (863)264-31-56; (863)263-02-76,,. 10. Guide_MOTION:Guide_BTE.qxd 04.12.2009 16:58 Page 2 Guide_MOTION:Guide_BTE...»

«Рабочее резюме Сводный региональный отчет 2006 СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА МЕТОДОЛОГИЯ Общая характеристика План выполнения ВЫПОЛНЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ Хайдаркен Анализ и выводы Оценка Восстан...»

«Алексей Николаевич Плещеев (1825-1893) Легенда Был у Христа-младенца сад, И много роз взрастил Он в нем; Он трижды в день их поливал, Чтоб сплесть венок Себе потом. Когда же розы расцвели, Детей еврейских созвал Он; Они сорвали по цветку, И сад был весь опустошен. "Как Ты сплете...»

«База нормативной документации: www.complexdoc.ru МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (МГС) INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ISC) ГОСТ ИСО МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ 11843-4СТАНДАРТ Статистические методы СПОСОБНОСТЬ О...»

«ДВНЗ "Маріупольський будівельний коледж" "Електротехніка та електроніка" Контрольна робота № 3 "Основи електроніки" Вариант № 1.1. Назначение, устройство, принцип действия, условное графическое обозначение и вольт-амперная характеристика эл...»

«Service Training Программа самообучения 443 Двигатель TSI 1,2 л 77 кВт с турбонаддувом Устройство и принцип действия Этот двигатель TSI 1,2л 77кВт заменяет двигатель 1,6 л 75 кВт с системой впрыск...»

«1 Изменение №1 к СП 61.13330.2012 ОКС. Изменение №1 к СП 61.13.330.2012 "ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003" УТВЕРЖДЕНО и введено в действие приказом...»

«14. При анализе минерала массой 0,5076 г получили сумму оксидов алюминия, железа и титана массой 0,2078 г. При дальнейшем анализе из суммы оксидов определили массовую долю ТiO3 2,78 %, Fе2О3 3,56 %. Алюми...»

«Теплообменники "Хеликсченджер" ОАО "Дзержинскхиммаш" обладает лицензией на изготовление кожухотрубчатых теплообменных аппаратов, разработанных АББ "ЛУММУС ХИТ ТРАНСФЕР", запатентованных как Принцип работы Теплообменник "Хеликсченджер". представляет собой кожухотрубчатый теп...»

«Автоматизированная копия 586_379304 ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 1468/12 Москва 30 июля 2012 г. Президиум Выс...»

«ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ЭКЗАМЕНА ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНЫМ НАВЫКАМ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ I. Условные обозначения мототранспортное средство автотранспортное средство состав транспортных средств разметка и разметочные...»

«ОБЩЕСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА Реалиcтическая теория и созидательная практика Институт проблем социализма Петр CИМОНЕНКО УКРАИНЕ НУЖНА НОВАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ. СО Ц И А Л ИСТ И Ч ЕС К А Я ! Только на этом пути страна найдет выход из неолиберального тупика Киев "Друкарня Діапринт" УДК 330.341.424/.426(477) ББК 65.9(4Укр)013.8 С37 Редакційна...»

«Руководство пользователя Lenovo TAB S8-50 версии 1.0 Перед использованием ознакомьтесь с правилами техники безопасности и важными примечаниями в прилагаемом руководстве. Глава 01 Обзор Lenovo TAB S8-50 Внешний вид 1-1 Кнопки 1-2 Включение и выключение экран...»

«Европейский гуманитарный университет Вильнюс УДК 1(091) ББК 87 Ф18 Рекомендовано к изданию Редакционно-издательским советом ЕГУ (протокол № 9 от 27 февраля 2011 г.) Издание осуществлено при поддержке Трастового фонда Европейского гуманитарного университета Фурс, В. Cочинения. В 2 т. Т. 1 / В. Фурс; сост. В.  Фурс, Л. Малевич, Ф18 О. Шпарага....»

«Облысение Тонкости, хитрости и секреты Эта книга не может являться руководством для самостоятельной диагностики и лечения. Автор этой книги не несет ответственности за возможный ущерб, нанесенный вашему здоровью самостоятельным лечением, проводимым по рекомендация...»
 
2017 www.net.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - электронные матриалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.